Produljenje trajanja računa e-pošte

Kad djelatnik FER-a privremeno ili trajno napušta FER, a želi još neko vrijeme zadržati FER-ov račun e-pošte, dužan je poslati zahtjev CIP-u na adresu cip@fer.hr koji sadrži:

  • datum do kojeg želi zadržati postojeći račun e-pošte,
  • suglasnost Uprave FER-a za produljenjem trajanja računa.

Važno:

U slučaju produljenja produljenja, potrebno je prije isteka važećeg produljenja dobiti suglasnost Uprave FER-a i uputiti zahtjev CIP-u.