Zašto je Matematika 2 važna za vašu budućnost?

Matematika dva sastoji se od nastavka linearne algebre i matematičke analize funkcija više varijabli. U prvom semestru upoznali ste se s analizom funkcija jedne varijable (derivacije, integrali, limesi) s kojima ste mogli modelirati pojave ovisne o jednoj varijabli. To je ograničavajuće jer rijetko što ovisi samo o jednoj varijabli. Temperatura u prostoriji ovisi o barem 4 varijable. Tri su nam potrebne za opis položaja u prostoriji, a četvrta (vrijeme) nam je potrebna za preciziranje doba dana. Temperatura u prostoriji sigurno ovisi o položaju, ali i o vremenu. To naravno nije jedino o čemu temperatura može ovisiti jer jedna varijabla može biti snaga klima uređaja ili 


Repozitorij