Upis Hrvata izvan Republike Hrvatske

Na temelju potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2018./2019.

Posebne upisne kvote odnose se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 • na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Upisna kvota

Upisna kvota iznosi 10.

Uvjeti upisa

Za kandidate prijavljene za upis u ovoj upisnoj kvoti vrijede isti uvjeti upisa u prvu godinu preddiplomskog studija Fakulteta kao i za hrvatske državljane i državljane zemalja članica Europske unije, s time da kandidati Hrvati izvan Republike Hrvatske kao i kandidati državljani zemalja koje nisu članice Europske unije (strani državljani), nemaju obvezu polaganja ispita državne mature (Matematika viša razina i Fizika), ali će ako žele ostvariti i bodove osim onih stečenih na temelju uspjeha iz srednje škole, morati polagati ispite državne mature iz fizike i više razine matematike.  

Za upis na studij mogu se prijaviti kandidati koji su završili odgovarajuću srednju školu i imaju dobro znanje hrvatskog jezika.

Napomena: Kandidati koji se prijavljuju u ovoj upisnoj kvoti mogu se prijaviti isključivo za upis na preddiplomski studij koji se izvodi na hrvatskom jeziku.

Postupak prijave

Prijavu za upis potrebno je predati u Pisarnicu Fakulteta elektrotehnike i računarstva ili poslati poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska 3, 10000 Zagreb) u razdoblju od 1. srpnja do uključivo 16. rujna 2021. godine na obrascu dostupnom u repozitoriju ove obavijesti.

Za prijavu je potrebno predati:

 • prijavni obrazac;
 • potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske  (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hrhttp://www.hrvatiizvanrh.hr/hr);
 • dokaz o državljanstvu;
 • rodni list;
 • ovjerenu presliku putovnice;
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole;
 • završnu svjedodžbu srednjoškolskog obrazovanja (svjedodžba o maturi);
 • svjedodžbu o položenim ispitima državne mature;*
 • potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije.**

*  kandidati koji su polagali ispite državne mature. 

** kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske

Uz dokumente izdane na stranom jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane!

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju pokrenuti postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije. Postupak priznavanja provodi Agencije za odgoj i obrazovanje. U sklopu prijavne dokumentacije kandidati trebaju predati rješenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, pristupnik treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu zatražiti u studentskoj referadi.

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenoj agenciji kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.
Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave ispita državne mature i/ili prijave studijskih programa).

Rangiranje i upis

Rangiranje kandidata i upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa u ovoj upisnoj kvoti bit će u rujnu 2021. godine.

Pristupnici koji ostvare pravo upisa u Skriptarnici FER-a koja se nalazi u predvorju ulazne zgrade trebaju kupiti i ispuniti:

 • upisni paket.

Ukupni trošak upisa koji obuhvaća i cijenu upisnog paketa iznosi 500,00 kuna, a podmiruje se prilikom preuzimanja upisnog paketa u Skriptarnici FER-a.

Upute za popunjavanje ovih tiskanica bit će objavljene na oglasnoj ploči FER-a. Upis će se obavljati na pultu Studentske službe nakon objave upisne rang-liste o čemu će na fakultetskim mrežnim stranicama pravovremeno biti objavljena obavijest.


Obavijesti

Repozitorij