Prijelaz s drugog visokog učilišta

Uvjeti prijelaza

U tijeku studija može se samo jednom prijeći s nekog drugog visokog učilišta na FER. Prijelaz je moguć isključivo sa srodnih sveučilišnih studija, početkom akademske godine, s tim da je broj prijelaznika ograničen kapacitetom FER-a. Studenti u godini prijelaza plaćaju maksimalnu participaciju u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna dok se za ostale godine studija primjenjuje model participacije u troškovima studija jednak kao i za ostale studente.

Prijelaz je moguć samo za kandidate koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da na matičnom fakultetu imaju prosjek ocjena barem 3,50. Ako matično učilište ima ECTS bodovni sustav, uvjet je da je pristupnik u dosadašnjem tijeku studija ostvario u prosjeku barem 40 ECTS bodova po svakoj aktivnoj godini studija;
 • da su položili ispit sadržajno istovrijedan ispitu "Matematička analiza 1".

Nakon provedenog priznavanja ispita, prijelaznik na FER-u u skladu s nastavnim programom upisuje preostale predmete potrebne za završetak studija.

Priznavanje ispita

Položeni predmeti će prijelazniku biti priznati ako su predviđeni nastavnim planom FER-a te ako pripadni predmeti imaju jednaki nastavni sadržaj i opterećenje. Priznavanje ispita izvodit će se i u slučaju predmeta jednakog nastavnog sadržaja ali različitog opterećenja, ako razlika opterećenja nije veća od 30%.

Ako se na matičnom učilištu radi ne samo o jednom već o skupu predmeta jednakog nastavnog sadržaja, tako da ukupna razlika opterećenja tog skupa predmeta u odnosu na neki predmet FER-a prelazi 30%, prodekan za nastavu može prijelazniku ipak priznati istovrijednost, ali samo ako je položio sve ispite skupa predmeta spomenutog na početku ove točke.

Prodekanica za nastavu na temelju pristupnikove dokumentacije izdaje rješenje u kojem se utvrđuje koji se predmeti priznaju te koje predmete pristupnik upisuje u postupku prijelaza.

Godina studija koju pristupnik može upisati ovisi o ukupnom broju priznatih ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u drugu godinu studija ako mu u postupku prijelaza bude priznato barem 54 ECTS bodova i u treću godinu studija ako mu bude priznato barem 114 ECTS bodova. U akademskoj godini 2019./2020. samo prva i druga godina studija će se izvoditi po FER3 programu tako da će prijelaznici moći polagati samo predmete s prve i druge godine studija.

Predaja molbe za prijelaz

Molbu za prijelaz s temeljnim podacima o dosadašnjem studiju te naznakom studijskog programa, odnosno modula na koji se želi ostvariti prijelaz treba dostaviti u Pisarnicu Fakultetu ili poštom na adresu Fakulteta: Unska 3, 10000 Zagreb najkasnije do petka 28. lipnja 2019., a sve potrebne priloge najkasnije do 12. srpnja 2019. godine.

U molbi je svakako potrebno navesti kontakt (broj telefona i adresu e-pošte).

Prilozi koje je potrebno priložiti molbi za prijelaz:

 • domovnica* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid);
 • rodni list* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid);
 • potvrdu o prebivalištu* (ili presliku važeće osobne iskaznice);
 • ovjereni nastavni plan i program;
 • ovjereni prijepis ocjena s informacijom o trajanju studija u semestrima, razdoblju provedenom na matičnom učilištu, koliko je semestara pritom iskorišteno na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja te koliko je ukupno ECTS bodova ostvareno tijekom studija;
 • potvrda o uplati troška obrade dokumenata pri prijelazu s drugog visokog učilišta na FER u iznosu od 400,00 kuna (kunski IBAN broj Fakulteta: HR7623600001101218080, model: 00, poziv na broj: 65-OIB, opis plaćanja: 1-8);
 • ako pristupnik traži prijelaz s matičnog učilišta izvan Republike Hrvatske treba priložiti rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

* Dokumenti mogu biti preuzeti iz sustava e-Građani.

Pristupnici se trebaju javiti u Studentsku službu FER-a dana 16. rujna 2019. godine (ponedjeljak) u 10 sati. Tom prilikom će biti obaviješteni o rješenju molbe za prijelaz.

Obavljanje upisa

U slučaju pozitivnog rješenja molbe, pristupnik kod upisa prilaže ispisnicu s visokog učilišta na kojemu je do tada studirao. Ispisnicu s visokog učilišta na kojemu je do tada studirao treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja molbe za prijelaz.

Ostali dokumenti koje je potrebno predati prilikom upisa:

 • matični list;
 • upisni list;
 • dvije fotografije formata 3,5 x 3 cm ili 4 x 6 cm