Prijelaz s drugog visokog učilišta

Uvjeti prijelaza

U tijeku studija student može samo jednom prijeći s nekog drugog visokog učilišta na FER. Prijelaz je moguć isključivo sa srodnih sveučilišnih studija, početkom akademske godine. Broj prijelaznika je ograničen kapacitetom FER-a. Student u godini prijelaza plaća maksimalnu participaciju u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna dok se za ostale godine studija primjenjuje model participacije u troškovima studija jednak kao i za ostale studente.

Prijelaz je moguć samo za kandidate koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • studiraju na srodnom sveučilišnom studiju;
  • imaju položen predmet sadržajno istovrijedan predmetu "Matematička analiza 1";
  • imaju prosjek ocjena barem 3,50;
  • u dosadašnjem tijeku studija ostvareno u prosjeku barem 40 ECTS bodova po svakoj aktivnoj godini studija (ako matično učilište ima ECTS bodovni sustav).

Predaja molbe za prijelaz

Molbu za prijelaz s temeljnim podacima o dosadašnjem studiju te naznakom studijskog programa na koji se želi ostvariti prijelaz potrebno je dostaviti poštom na adresu Fakulteta: Unska 3, 10000 Zagreb do uključivo 30. lipnja 2020. godine, a sve potrebne priloge najkasnije do 16. srpnja 2020. godine.

U molbi je svakako potrebno navesti kontakt (broj telefona i adresu e-pošte).

Prilozi koje je potrebno priložiti molbi za prijelaz:

  • ovjereni prijepis ocjena s informacijom o propisanom trajanju studija, razdoblju provedenom na matičnom učilištu, informacijom koliko je semestara pritom iskorišteno na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja te koliko je ukupno ECTS bodova ostvareno tijekom studija;
  • ovjereni nastavni plan i program;
  • potvrda o uplati troška obrade dokumenata pri prijelazu s drugog visokog učilišta na FER u iznosu od 400,00 kuna (kunski IBAN broj Fakulteta: HR7623600001101218080, model: 00, poziv na broj: 65-OIB, opis plaćanja: 1-8);
  • ako pristupnik traži prijelaz s matičnog učilišta izvan Republike Hrvatske treba priložiti rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Pristupnici se trebaju javiti u Studentsku službu FER-a dana 14. rujna 2020. godine (ponedjeljak) u 10 sati. Tom prilikom će biti obaviješteni o rješenju molbe za prijelaz.

Obavljanje upisa

U slučaju pozitivnog rješenja molbe, pristupnik kod upisa prilaže ispisnicu s visokog učilišta na kojemu je do tada studirao. Ispisnicu s visokog učilišta na kojemu je do tada studirao treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja molbe za prijelaz.

Priznavanje ispita

Položeni predmeti će prijelazniku biti priznati ako su predviđeni nastavnim planom FER-a te ako pripadni predmeti imaju jednaki nastavni sadržaj i opterećenje. Priznavanje ispita izvodit će se i u slučaju predmeta jednakog nastavnog sadržaja ali različitog opterećenja, ako razlika opterećenja nije veća od 30%.

Ako se na matičnom učilištu radi ne samo o jednom već o skupu predmeta jednakog nastavnog sadržaja, tako da ukupna razlika opterećenja toga skupa predmeta u odnosu na neki predmet FER-a prelazi 30%, prodekan za nastavu može prijelazniku ipak priznati istovrijednost, ali samo ako je položio sve ispite spomenutog skupa predmeta.

Prodekanica za nastavu na temelju pristupnikove dokumentacije izdaje rješenje kojim se utvrđuje koji se predmeti priznaju te koje predmete pristupnik upisuje u postupku prijelaza.

Godina studija koju pristupnik može upisati ovisi o ukupnom broju priznatih ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u drugu godinu studija ako mu u postupku prijelaza bude priznato barem 54 ECTS bodova i u treću godinu studija ako mu bude priznato barem 114 ECTS bodova.

Nakon provedenog priznavanja ispita, prijelaznik na FER-u u skladu s nastavnim programom upisuje preostale predmete potrebne za završetak studija.