Upis putem državne mature

Opće odredbe upisa

Pravo na pristup razredbenom postupku imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od 4 godine i uspješno položile državnu maturu. Pod položenom državnom maturom ovdje se smatraju položeni obvezni predmeti državne mature i to:

 • hrvatski jezik na osnovnoj razini,
 • matematika na višoj razini,
 • fizika i strani jezik na osnovnoj razini.

Kandidatima koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske, priznat će se položen ispit iz materinjeg jezika umjesto položenog obveznog ispita državne mature iz hrvatskog jezika uz pretpostavku da je njihov nacionalni sustav vrednovanja istovjetan obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj. Ako žele ostvariti i bodove osim onih stečenih na temelju uspjeha iz srednje škole, morat će polagati ispite državne mature iz više razine matematike i fizike.

Razredbenim postupkom utvrđuje se jesu li pristupnici sposobni za uspješan studij na FER-u.

     1. Pristupnici na razredbenom postupku FER-a stječu bodove:

 • na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi,
 • na temelju rezultata na ispitima državne mature.

Pristupnici koji su tijekom trećeg ili četvrtog razreda srednje škole:

 • osvojili jednu od prve tri nagrade na državnom natjecanju u RH iz predmeta Matematika, Fizika ili Informatika (kategorija Primjena algoritama), tijekom trećeg ili četvrtog razreda srednje škole
 • sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika

ostvaruju pravo izravnog upisa na FER (1000 bodova). Pri tome moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.

Pravo izravnog upisa na FER ne utječe na ostvarivanje dodatnih prava studenta. Takva dodatna prava studenta prve godine studija (npr. državna stipendija) mogu biti vezana uz njegov rang na razredbenom postupku, koji se određuje na osnovu stvarnog broja stečenih bodova u razredbenom postupku neovisno o statusu izravnog upisa.

     2. U razredbenom postupku može se postići najviše 1000 bodova. Pojedini dijelovi postupka pritom donose:

 • postignuti uspjeh u srednjoj školi najviše 400 bodova;
 • rezultati ispita državne mature najviše 600 bodova.

Uspjeh u srednjoj školi bodovat će se na sljedeći način:

 1. Prosjek ocjena 1. razreda najviše 80 bodova,
 2. Prosjek ocjena 2. razreda najviše 80 bodova,
 3. Prosjek ocjena 3. razreda najviše 80 bodova,
 4. Prosjek ocjena 4. razreda najviše 80 bodova,
 5. Prosjek ocjena obveznih predmeta Državne mature najviše 80 bodova pri čemu se podjednako vrednuju ocjene hrvatskog i stranog jezika na osnovnoj i višoj razini.                               

Broj bodova koje pristupnik dobiva po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se formulom:

Broj bodova = Ostvareni rezultat / Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova

Primjerice, ako je pristupnik u 1. razredu ostvario prosjek ocjena 3,70, po toj će osnovi dobiti 3,70 / 5,0 x 80 = 59,20 bodova.

Broj bodova koji pristupnik dobiva na osnovu rezultata obveznih predmeta Državne mature računa se tako da se zbroje ocjene iz hrvatskog, matematike i stranog jezika te se ova suma podijeli s 15 i pomnoži s 80.

Na primjeru pristupnika koji je položio hrvatski jezik na višoj razini i ostvario ocjenu 4, strani jezik na nižoj razini za koji je dobio ocjenu 3 i matematiku na višoj razini za koju je dobio ocjenu 5, broj bodova koji stječe iznosi (4+3+5)/15x80 = 64,00.

Broj bodova koje pristupnik dobiva na temelju rezultata postignutih na ispitima državne mature jest sljedeći:

 • Matematika (isključivo viša razina) najviše 360 bodova
 • Fizika najviše 240 bodova

Za bodovanje ova dva ispita uzima se postotak riješenosti testa.

Ako je, primjerice, pristupnik točno riješio 60% ispita iz Fizike, dobit će za to 60 / 100 x 240 = 144 boda.

Kvalifikacijski prag određen je uspjehom kandidata na ispitima iz ova dva predmeta. Pravo upisa ostvaruju samo kandidati koji su na ovim ispitima ostvarili pozitivne ocjene, a nađu se unutar upisne kvote na rang listi formiranoj na temelju ukupnih bodova.

Uvjeti upisa objavljeni su u Natječaju koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

     3. Prijave za pojedine upisne rokove, odabir visokih učilišta, uvid u rezultate državne mature i objava rang lista za prijavljena učilišta obavljaju se korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU). Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr.

     4. Pravo na upis ostvaruju pristupnici koji se, po završenome postupku rangiranja, nađu unutar upisnih kvota FER-a koje se objavljuju u tekstu Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

Plaćanje participacije odn. pravo na subvenciju redovitih studenata za ak.god. 2019./2020. definirano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022., NN 87/2018 i Ugovorom o sufinanciranju troškova redovitih studenata i materijalnih troškova javnih visokih učilišta koji će biti sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (MZO RH) i Sveučilišta u Zagrebu.

Maksimalna visina participacije školarina redovnih studenata koji nemaju pravo na subvenciju participacije iz državnog proračuna bit će određena Odlukom Senata o doznačavanju u trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranju materijalnih troškova u ak. godini 2019./2020.

     5. Uvjeti upisa za sve pristupnike koji su srednje školovanje završili prije 2010. godine jednaki su, bez obzira na dob te se upisuju unutar iste kvote kao i ostali pristupnici. Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama 

www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr.

     6. Pristupnici koji ostvare pravo upisa dužni su se upisati na FER u prvu godinu studija u propisanim rokovima, kao što je opisano u nastavku.

 

Ljetni razredbeni postupak

Kandidati zainteresirani za upis na FER trebaju prijaviti ispite državne mature koji se boduju u razredbenom postupku FER-a (hrvatski jezik osnovna ili viša razina, matematika viša razina, strani jezik osnovna ili viša razina, fizika). Načini prijave i rokovi objavljeni su na navedenim web stranicama.

 

Jesenski razredbeni postupak

 Ako upisna kvota FER-a ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava.

Ako se upisne kvote FER-a popune u ljetnome ispitnom roku, jesenskome razredbenom postupku mogu pristupiti isključivo pristupnici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti ljetnome roku u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature koji regulira takve iznimne slučajeve. Da bi takvi pristupnici bili upisani na FER, broj bodova na jesenskome razredbenom postupku ne smije im biti manji od broja bodova najslabije rangiranog pristupnika upisanog na FER u ljetnom upisnom roku. Detalji o provedbi jesenskoga roka bit će objavljeni u sustavu NISpVU i odgovarajućim web stranicama.

 

Upis pristupnika u I. semestar

Pristupnici koji na temelju ljetnog razredbenog postupka steknu pravo upisa na FER upisivat će se u razdoblju od 17. do 19. srpnja 2019. godine. Rok za upis pristupnika koji ostvare pravo upisa na jesenskom razredbenom postupku bit će pravovremeno obznanjen.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • rodni list (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) - svi pristupnici;
 • domovnicu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani RH;
 • presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije;
 • potvrdu o položenoj maturi i položenim ispitima državne mature (izvornik ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika) - svi pristupnici;
 • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice - svi pristupnici;
 • jednu fotografiju formata 3,5 x 3 cm (za matični list; primaju se slike do formata 4 x 6 cm) - svi pristupnici;
 • rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - pristupnici koji nisu državljani RH; izdaje Porezna uprava;
 • Izjavu. Možete ju preuzeti u repozitoriju ove obavijesti. Informacije o zaštiti osobnih podataka i politici privatnosti na FER-u dostupne su na poveznici http://www.fer.unizg.hr/zastita_osobnih_podataka.
 • pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna za prvu godinu studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa trebaju predati svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.
 • kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, pristupnik treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu zatražiti u nadležnoj studentskoj referadi.
 • pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60% i većim trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj invaliditeta izdanu od strane nadležne institucije. Ako su prethodno studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij, trebaju prilikom upisa predati i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, a u svrhu ostvarivanja prava na punu subvenciju troškova prve godine studija.
 • kandidati koji su ostvarili pravo upisa na temelju Natječajem propisanih statusa iz Domovinskog rata trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju navedeno izdanu od strane nadležne institucije;

U Skriptarnici FER-a koja se nalazi u predvorju ulazne zgrade pristupnici trebaju kupiti i ispuniti:

 • upisni paket.

Ukupni trošak upisa koji obuhvaća i cijenu upisnog paketa iznosi 500,00 kuna, a podmiruje se prilikom preuzimanja upisnog paketa u Skriptarnici FER-a.

Upute za popunjavanje ovih tiskanica bit će objavljene na oglasnoj ploči FER-a. Upis će se obavljati na pultu Studentske službe.

Tek nakon što se upis obavi u potpunosti studenti će moći iz sustava ispisati potvrde vezane uz studentska prava.

 

***

"Vodič za brucoše" studentske udruge eSTUDENT priručnik je koji olakšava snalaženje u studentskom životu kroz brojne savjete o svemu s čime se novi, ali i stari studenti mogu susresti u toj fazi života kako bi se mogli usmjeriti na ono najvažnije – studiranje! Vodič možete preuzeti ovdje.