Upis putem državne mature

 

Detaljne upute vezane za upis u prvu godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2022./2023.
 

Opće odredbe upisa

Pravo na pristup razredbenom postupku imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od 4 godine i uspješno položile državnu maturu. Pod položenom državnom maturom ovdje se smatraju položeni obvezni predmeti državne mature i to:

 • hrvatski jezik na osnovnoj razini,
 • matematika na višoj razini,
 • fizika i
 • strani jezik na osnovnoj razini.

Kandidatima koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske, priznat će se položen ispit iz materinjeg jezika umjesto položenog obveznog ispita državne mature iz hrvatskog jezika uz pretpostavku da je njihov nacionalni sustav vrednovanja istovjetan obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj. Ako žele ostvariti i bodove osim onih stečenih na temelju uspjeha iz srednje škole, morat će polagati ispite državne mature iz više razine matematike i fizike.

Razredbenim postupkom utvrđuje se jesu li pristupnici sposobni za uspješan studij na FER-u.

     1. Pristupnici na razredbenom postupku FER-a stječu bodove:

 • na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi,
 • na temelju rezultata na ispitima državne mature.

Pristupnici koji su tijekom trećeg ili četvrtog razreda srednje škole:

 • osvojili jednu od prve tri nagrade na državnom natjecanju u RH iz predmeta Matematika, Fizika ili Informatika (kategorija Primjena algoritama), tijekom trećeg ili četvrtog razreda srednje škole
 • sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika

ostvaruju pravo izravnog upisa na FER (1000 bodova). Pri tome moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.

Pravo izravnog upisa na FER ne utječe na ostvarivanje dodatnih prava studenta. Takva dodatna prava studenta prve godine studija (npr. državna stipendija) mogu biti vezana uz njegov rang na razredbenom postupku, koji se određuje na osnovu stvarnog broja stečenih bodova u razredbenom postupku neovisno o statusu izravnog upisa.

     2. U razredbenom postupku može se postići najviše 1000 bodova. Pojedini dijelovi postupka pritom donose:

 • postignuti uspjeh u srednjoj školi najviše 400 bodova;
 • rezultati ispita državne mature najviše 600 bodova.

Uspjeh u srednjoj školi bodovat će se na sljedeći način:

 1. Prosjek ocjena 1. razreda najviše 80 bodova,
 2. Prosjek ocjena 2. razreda najviše 80 bodova,
 3. Prosjek ocjena 3. razreda najviše 80 bodova,
 4. Prosjek ocjena 4. razreda najviše 80 bodova,
 5. Prosjek ocjena obveznih predmeta Državne mature najviše 80 bodova pri čemu se podjednako vrednuju ocjene hrvatskog i stranog jezika na osnovnoj i višoj razini.                               

Broj bodova koje pristupnik dobiva po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se formulom:

Broj bodova = Ostvareni rezultat / Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova

Primjerice, ako je pristupnik u 1. razredu ostvario prosjek ocjena 3,70, po toj će osnovi dobiti 3,70 / 5,0 x 80 = 59,20 bodova.

Broj bodova koji pristupnik dobiva na osnovu rezultata obveznih predmeta Državne mature računa se tako da se zbroje ocjene iz hrvatskog, matematike i stranog jezika te se ova suma podijeli s 15 i pomnoži s 80.

Na primjeru pristupnika koji je položio hrvatski jezik na višoj razini i ostvario ocjenu 4, strani jezik na nižoj razini za koji je dobio ocjenu 3 i matematiku na višoj razini za koju je dobio ocjenu 5, broj bodova koji stječe iznosi (4+3+5)/15x80 = 64,00.

Broj bodova koje pristupnik dobiva na temelju rezultata postignutih na ispitima državne mature jest sljedeći:

 • Matematika (isključivo viša razina) najviše 360 bodova
 • Fizika najviše 240 bodova

Za bodovanje ova dva ispita uzima se postotak riješenosti testa.

Ako je, primjerice, pristupnik točno riješio 60% ispita iz Fizike, dobit će za to 60 / 100 x 240 = 144 boda.

Kvalifikacijski prag određen je uspjehom kandidata na ispitima iz ova dva predmeta. Pravo upisa ostvaruju samo kandidati koji su na ovim ispitima ostvarili pozitivne ocjene, a nađu se unutar upisne kvote na rang listi formiranoj na temelju ukupnih bodova.

Uvjeti upisa objavljeni su u Natječaju koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

     3. Prijave za pojedine upisne rokove, odabir visokih učilišta, uvid u rezultate državne mature i objava rang lista za prijavljena učilišta obavljaju se korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU). Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr.

     4. Pravo na upis ostvaruju pristupnici koji se, po završenome postupku rangiranja, nađu unutar upisnih kvota FER-a koje se objavljuju u tekstu Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidat koji je ostvario pravo upisa na FER u akademskoj godini 2021./2022. te se nalazio na posljednjem mjestu upisne rang liste ostvario je ukupno 755,9 bodova od mogućih 1000 bodova.

     5. Uvjeti upisa za sve pristupnike koji su srednje školovanje završili prije 2010. godine jednaki su, bez obzira na dob te se upisuju unutar iste kvote kao i ostali pristupnici. Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr.

     6. Pristupnici koji ostvare pravo upisa dužni su se upisati na FER u prvu godinu studija u propisanim rokovima, kao što je opisano u nastavku.

 

Ljetni razredbeni postupak

Kandidati zainteresirani za upis na FER trebaju prijaviti ispite državne mature koji se boduju u razredbenom postupku FER-a (hrvatski jezik osnovna ili viša razina, matematika viša razina, strani jezik osnovna ili viša razina, fizika). Načini prijave i rokovi objavljeni su na navedenim web stranicama.

 

Jesenski razredbeni postupak

 Ako upisna kvota FER-a ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava.

Ako se upisne kvote FER-a popune u ljetnome ispitnom roku, jesenskome razredbenom postupku mogu pristupiti isključivo pristupnici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti ljetnome roku u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature koji regulira takve iznimne slučajeve. Da bi takvi pristupnici bili upisani na FER, broj bodova na jesenskome razredbenom postupku ne smije im biti manji od broja bodova najslabije rangiranog pristupnika upisanog na FER u ljetnom upisnom roku. Detalji o provedbi jesenskoga roka bit će objavljeni u sustavu NISpVU i odgovarajućim web stranicama.