Dokumenti, obrasci i upute

U repozitoriju ispod ovog teksta možete preuzeti obrasce i upute vezane za poslijediplomski doktorski studij na FER-u. Dostupni su obrasci propisani FER-ovim pravilnikom, kao i obrasci Sveučilišta u Zagrebu propisani sveučilišnim pravilnikom. Osim obrazaca, dostupni su i predlošci za prezentaciju i disertaciju, na hrvatskom i engleskom jeziku, u različitim formatima.

Repozitorij dokumenata

Upute za prijavu kvalifikacijskog ispita i javnog razgovora

U nastavku možete naći detaljne upute za prijavu kvalifikacijskog ispita i javnog razgovora o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada (formalno, postupka odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada). S obzirom na epidemiološku situaciju, upute su prilagođene komunikaciji i održavanju na daljinu.

Kvalifikacijski ispit


Postupak prijave kvalifikacijskog ispita

Doktorand može pristupiti kvalifikacijskom ispitu uz mentorovo odobrenje i pripremljen pisani rad u kojem prikazuje stanje razvoja (state-of-the-art) područja istraživanja budućeg doktorskog rada. Sve o tijeku tog postupka možete pročitati ovdje.

Rok prijave za polaganje kvalifikacijskog ispita je pet (5) radnih dana prije sjednice Odbora za doktorske studije. Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica radnih tijela fakulteta.

Postupak prijave kvalifikacijskog ispita na daljinu provodi se kako slijedi:

 1. Doktorand preuzima obrazac FER-DR-02 Prijava za polaganje kvalifikacijskog ispita iz repozitorija na web stranicama doktorskog studija, na poveznici  Doktorski studij/Dokumenti i obrasci (mapa Obrasci).
 2. Doktorand popunjava prvu stranicu obrasca te unosi svoje ime na vrhu druge stranice obrasca, nakon čega elektroničkom poštom dostavlja obrazac mentoru.
 3. Mentor popunjava drugu stranicu obrasca, digitalno ga potpisuje te ga elektroničkom poštom vraća doktorandu. Iznimno, ako mentor iz opravdanih razloga nije u mogućnosti koristiti digitalni potpis, svoju suglasnost sa sadržajem obrasca treba izraziti putem elektroničke pošte. Ta poruka prilaže se obrascu.
 4. Doktorand putem elektroničke pošte dostavlja popunjeni obrazac (s priloženim suglasnostima, prema potrebi) i rad za kvalifikacijski ispit (PDF) na adresu referade za doktorski studij doktorski.studij@fer.hr.

Daljnji koraci i održavanje kvalifikacijskog ispita na daljinu

Daljnji koraci (imenovanje povjerenstva, dogovor o terminu ispita, oglašavanje termina ispita) provode se na do sada uobičajeni način, a sam ispit održava se pred imenovanim povjerenstvom, ostalim doktorandima i zainteresiranima, putem platforme Microsoft Teams.

Javni razgovor

Postupak prijave javnog razgovora

Doktorand može pokrenuti službeni postupak odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada, poznat i kao „javni razgovor“ o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorske disertacije, nakon što je položio sve ispite. Sve o tijeku tog postupka možete pročitati ovdje.

Rok prijave za javni razgovor je pet (5) radnih dana prije sjednice Odbora za doktorske studije. Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica radnih tijela fakulteta.

Postupak prijave javnog razgovora provodi se kako slijedi:

 1. Doktorand putem on-line baze doktoranada (OBAD) popunjava propisani obrazac DR.SC.-01 – prijava teme doktorskog rada (generira se iz sustava OBAD), koji propisuje Sveučilite u Zagrebu. Za pristup OBAD-u koristi se elektronički identitet AAI@EduHr. Preporučuje se testnu inačicu ispunjenog obrasca poslati referadi za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr) radi provjere prije konačnog zaključavanja obrasca.
 2. Ako doktorand predlaže izradu doktorske disertacije na engleskom jeziku, dužan je popuniti i englesku inačicu obrasca DR.-SC-01 (engleska inačica ne može se ispuniti kroz OBAD).
 3. Nakon zaključavanja u sustavu OBAD, obrazac DR.SC.-01 (hrvatska inačica) postaje dostupan u PDF obliku. Ako raspolaže digitalnim potpisom, doktorand može digitalno potpisati obrazac; u suprotnome, obrazac se za sada(*) može predati nepotpisan.
 4. Dodatno, doktorand preuzima obrazac FER-DR-03 Prijava teme doktorskog rada - dopunski obrazac iz repozitorija na web stranicama doktorskog studija (Doktorski studij/Dokumenti i obrasci, mapa Obrasci) i unosi svoje ime na odgovarajućem mjestu.
 5. Doktorand potom elektroničkom poštom mentoru dostavlja obrazac DR.SC.-01 (hrvatska i, po potrebi, engleska inačica) i obrazac FER-DR-03.
 6. Mentor popunjava ostatak obrasca FER-DR-03, digitalno potpisuje taj obrazac, kao i obrazac DR.SC.-01 te ih elektroničkom poštom vraća doktorandu. Iznimno, ako mentor iz opravdanih razloga nije u mogućnosti koristiti digitalni potpis, svoju suglasnost sa sadržajem obrazaca treba izraziti putem elektroničke pošte. Ta poruka prilaže se obrascu.
 7. Doktorand putem elektroničke pošte dostavlja popunjene i digitalno potpisane obrasce iz prethodnog koraka (s priloženim suglasnostima, prema potrebi) na adresu referade za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr).

*Ako je u Studentsku službu predan nepotpisani obrazac DR.SC.-01, postupak će se moći pokrenuti, ali će naknadno trebati dostaviti i potpisane obrasce kada to epidemiološka situacija bude dopuštala (ili ih poslati poštom).

Daljnji koraci i održavanje javnog razgovora na daljinu

Daljnji koraci (imenovanje povjerenstva, dogovor o terminu i oglašavanje javnog razgovora) provode se na do sada uobičajeni način, a sam javni razgovor održava se pred imenovanim povjerenstvom, ostalim studentima i zainteresiranima, putem platforme Microsoft Teams.


Česta pitanja

Povratak na popis pitanja

Javni razgovor

Kako prijaviti javni razgovor?

Doktorand može pokrenuti službeni postupak odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada, poznat i kao „javni razgovor“ o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorske disertacije, nakon što je položio sve ispite. Sve o tijeku tog postupka možete pročitati ovdje.

Postupak prijave javnog razgovora provodi se kako slijedi:

 1. Doktorand putem on-line baze doktoranada (OBAD) popunjava propisani obrazac DR.SC.-01 – prijava teme doktorskog rada (generira se iz sustava OBAD), koji propisuje Sveučilite u Zagrebu. Za pristup OBAD-u koristi se elektronički identitet AAI@EduHr. Preporučuje se testnu inačicu ispunjenog obrasca poslati referadi za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr) radi provjere prije konačnog zaključavanja obrasca.
 2. Ako doktorand predlaže izradu doktorske disertacije na engleskom jeziku, dužan je popuniti i englesku inačicu obrasca DR.-SC-01 (engleska inačica ne može se ispuniti kroz OBAD).
 3. Nakon zaključavanja u sustavu OBAD, obrazac DR.SC.-01 (hrvatska inačica) postaje dostupan u PDF obliku. Ako raspolaže digitalnim potpisom, doktorand može digitalno potpisati obrazac; u suprotnome, obrazac se za sada(*) može predati nepotpisan.
 4. Dodatno, doktorand preuzima obrazac FER-DR-03 Prijava teme doktorskog rada - dopunski obrazac iz repozitorija na web stranicama doktorskog studija (Doktorski studij/Dokumenti i obrasci, mapa Obrasci) i unosi svoje ime na odgovarajućem mjestu.
 5. Doktorand potom elektroničkom poštom mentoru dostavlja obrazac DR.SC.-01 (hrvatska i, po potrebi, engleska inačica) i obrazac FER-DR-03.
 6. Mentor popunjava ostatak obrasca FER-DR-03, digitalno potpisuje taj obrazac, kao i obrazac DR.SC.-01 te ih elektroničkom poštom vraća doktorandu. Iznimno, ako mentor iz opravdanih razloga nije u mogućnosti koristiti digitalni potpis, svoju suglasnost sa sadržajem obrazaca treba izraziti putem elektroničke pošte. Ta poruka prilaže se obrascu.
 7. Doktorand putem elektroničke pošte dostavlja popunjene i digitalno potpisane obrasce iz prethodnog koraka (s priloženim suglasnostima, prema potrebi) na adresu referade za doktorski studij (doktorski.studij@fer.hr).

*Ako je u Studentsku službu predan nepotpisani obrazac DR.SC.-01, postupak će se moći pokrenuti, ali će naknadno trebati dostaviti i potpisane obrasce kada to epidemiološka situacija bude dopuštala (ili ih poslati poštom).

Natrag na vrh

Koji je rok za predaju prijave za javni razgovor?

Rok prijave za javni razgovor je pet (5) radnih dana prije sjednice Odbora za doktorske studije. Datumi redovitih sjednica Odbora za doktorske studije objavljeni su u kalendaru sjednica radnih tijela fakulteta.

Natrag na vrh

Kada je za istraživanje nužno ishoditi odobrenje Etičkog povjerenstva?

Odobrenje Etičkog povjerenstva nužno je ako se istraživanje provodi na ili s ljudima ili životinjama. U vezi s tim, razlikujemo dvije situacije:

 • i) ako se doktorsko istraživanje provodi u okviru projekta koji (kao cjelina) ima odobrenje Etičkog povjerenstva, onda odobrenje na razini projekta "pokriva" i doktorsko istraživanje - u tom slučaju, dovoljno je priložiti postojeće odobrenje Etičkog povjerenstva uz obrazac za pokretanje postupka ocjene teme (DR.SC.-01);
 • ii) u svim ostalim slučajevima, doktorand i mentor trebaju samostalno ishoditi mišljenje Etičkog povjerenstva (v. Smjernice za pribavljanje mišljenja Etičkog povjerenstva FER-a vezano uz provođenje istraživanja). To mišljenje prilaže se uz, i referencira u izvješću s javnog razgovora (DR.SC.-02; navodi se sjednica Etičkog povjerenstva na kojoj je odobren prijedlog istraživanja), te čini dio dokumentacije koja se dostavlja Vijeću tehničkog područja u postupku odobravanja teme.

Natrag na vrh

Kako teče postupak za "javni razgovor"?

Doktorand može pokrenuti službeni postupak odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada, poznat i kao „javni razgovor“ o očekivanom znanstvenom doprinosu doktorske disertacije, nakon što je položio sve ispite. Sve o tijeku tog postupka možete pročitati ovdje.

Natrag na vrh

Definira li se na javnom razgovoru oblik disertacije (monografija ili tzv. "skandinavski")?

Kratki odgovor: Ne.

Dulji odgovor:

Oblik disertacije ostaje otvoren do trenutka predaje disertacije na ocjenu. Prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (dalje u tekstu: Pravilnik), moguća su dva oblika doktorskog rada (disertacije):

 • znanstvena monografija, i 
 • skandinavski oblik, tj. skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem.

O obliku u kojem će rad biti predan na ocjenu odlučuje student(ica), u dogovoru s mentor(ic)om. Ta odluka može se donijeti bilo kada tijekom doktorskog studija i ne treba je unaprijed iznositi, niti odobravati. Svi formalni postupci koji prate izradu doktorskog rada, od definiranja teme do obrane, isti su i neovisni su o obliku u kojem će rad biti predan na ocjenu.

Uvjeti za oblikovanje rada prema skandinavskom modelu propisani su Pravilnikom (čl. 14).

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja

Oblikovanje doktorske disertacije

Prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (dalje u tekstu: Pravilnik), moguća su dva oblika doktorskog rada (disertacije):

 • znanstvena monografija, i 
 • skandinavski oblik, tj. skup objavljenih znanstvenih radova popraćen kritičkim preglednim poglavljem.

O obliku u kojem će rad biti predan na ocjenu odlučuje student(ica), u dogovoru s mentor(ic)om. Ta odluka može se donijeti bilo kada tijekom doktorskog studija i ne treba je unaprijed iznositi, niti odobravati. Svi formalni postupci koji prate izradu doktorskog rada, od definiranja teme do obrane, isti su i neovisni su o obliku u kojem će rad biti predan na ocjenu.

Uvjeti za oblikovanje rada prema skandinavskom modelu propisani su Pravilnikom (čl. 14).