Obavijesti

Predmeti iz kojih se provodi provjera znanja u sklopu razredbenog postupka za upis studenata u združeni sveučilišni diplomski studiji Biomedicinsko inženjerstvo FER-a i FSB-a.

Popis predmeta (prema semestru predavanja)

Matematička analiza 1 (FER) ili Matematika (FSB)

Matematička analiza 2 (FER) ili Matematika 2 (FSB)

Fizika (FER) ili Mehanika (FSB)

Osnove elektrotehnike (FER) ili Elektrotehnika (FSB)

Za svako od navedenih četiri područja bit će pripremljeno 7 ili 8 zadataka, ukupno 30 zadataka.

Na temelju provjere znanja može se steći najviše 600 bodova od mogućih 1000 bodova dok se na temelju uspjeha na prijediplomskom studiju može steći najviše 400 bodova.

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 30 zadataka:

  • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku +20 (plus dvadeset) bodova;
  • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -6 (minus šest) bodova;
  • Zadatak na koji pristupnik nije odgovorio donosi mu 0 (nula) bodova.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta). 

Razredbeni prag iznosi najmanje 80 bodova. Pristupnik koji nije ostvario razredbeni prag ne može biti upisan.

Razredbeni ispit za upis na združeni sveučilišni diplomski studij FER-a i FSB-a u ak. god. 2024./2025. održat će se u četvrtak, 12. rujna 2024. godine.

Pristupnici mogu tijekom provjere znanja koristiti:

  • "Zbirku formula i podsjetnika koje pristupnici smiju rabiti tijekom pisanja razredbenog ispita za upis na diplomske studijske programe na FER-u" koju su prethodno kupili u Skriptarnici FER-a ili preuzeli u repozitoriju na dnu ove stranice pod Formule i podsjetnici.
  • Džepno računalo tipa Scientific koje može imati eksponencijalnu funkciju, logaritamsku funkciju, trigonometrijske funkcije, a ne smije imati mogućnost: bežičnog povezivanja s drugim uređajem (npr. mobitel, PDA, i sl.), uporabe memorijske kartice, simboličkoga računanja (npr. u nazivu CAS), grafičkoga rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH), deriviranja i integriranja.

Ostala pomagala nisu dopuštena.

Napomena: Pristupnici koji zbog invaliditeta (uključujući pristupnike s oštećenjem vida i sluha, motoričkim poremećajima te kroničnim bolestima, ADHD-om, autizmom, psihičkim bolestima i poremećajima i specifičnim poremećajem učenja - disleksija, disgrafija, diskalkulija) imaju potrebu na individualizirano prilagođen način polaganja provjere znanja trebaju u sklopu prijave na natječaj predati zahtjev za prilagođeni pristup provjeri znanja za upis na diplomski studij te priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ovu potrebu. U zahtjevu trebaju navesti vrstu/oblik prilagodbe koji im je potreban.

Autor: Petra Lukina