Održana radionica STEM i rod:...

Doc. dr. sc. Brigita Miloš s Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci održala je online radionicu STEM i rod: koncepti i konteksti u ponedjeljak 15.11.2021. Radionica je organizirana za djelatnike FER-a u okviru provedbe projekta Caliper.

Radionica je pošla od zamišljene situacije u kojoj je željeni omjer muškaraca i žena u STEM području postignut. Iz ovako zamišljene pozicije analizirani su oni koncepti i konteksti koji su prethodili zamišljenom paritetu. Sudionici su pokušali utvrditi koje su i kakve bile najčešće prepreke za postizanje rodne jednakosti te su propitivali najbolje načine na koje izazove prevladati.

Sažetak

Radionica STEM i rod: koncepti i konteksti poći će od zamišljene situacije u kojoj je željeni omjer muškaraca i žena u STEM području postignut. Iz ovako zamišljene pozicije analizirat ćemo i osvrnuti se na one koncepte i kontekste koji su prethodili zamišljenom paritetu. Pokušat ćemo utvrditi koje su i kakve bile najčešće prepreke za postizanje rodne jednakosti, propitivat će se najbolji načini na koje su izazovi prevladani, a osvrnut ćemo se i na najvažnije kvalitativne pomake postignutog pariteta, bilo da se radi o promjenama u različitim aspektima organizacijske kulture, osobnog boljitka, ili o postignućima u samom STEM području.   

Životopis

Brigita Miloš je docentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci i koordinatorica Centra za ženske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Znanstvenim je interesom, kao i predavačkim radom vezana uz područje rodnih studija. Sudjelovala kao istraživačica na više projekata vezanih uz rodnostudijsku tematiku. Suautorica sveučilišnog udžbenika Uvod u studije roda: od teorije do angažmana.

Autor: Anamari Nakić
Popis obavijesti