Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

  prof. dr. sc. Ratko Magjarević

  Redoviti profesor, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
  Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

  Životopis

  Ratko Magjarević rođen je u Zagrebu 18. srpnja 1959. godine. Po narodnosti je Hrvat, državljanin je Republike Hrvatske.

  Maturirao je u Zagrebu, u V. gimnaziji, 1978. g. i iste godine upisao studij elektrotehnike na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirao je 1982. g. na Sveučilištu u Zagrebu, Elektrotehničkom fakultetu, smjer Industrijska elektronika. 1983. godine upisao je poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu, Elektrotehničkom fakultetu, smjer Opća elektronika. Magistarski rad pod naslovom "Mogućnosti električke stimulacije u potiskivanju bola" za koju je nagrađen Srebrnom plaketom “Josip Lončar” obranio je 1988. g. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (SuZg FER) 1994. g. u polju elektrotehnike obranivši doktorsku disertaciju "Optimizacija transezofagealne elektrostimulacije srca". Za uspješan doktorski rad Fakultetsko vijeće FER-a dodijelilo mu je srebrnu plaketu "Josip Lončar".

  Nakon diplomiranja, 1983. godine zaposlio se u Elektrotehničkom institutu “Rade Končar”, Zagreb. Ujedno honorarno radi kao asistent na Sveučilištu u Zagrebu, Elektrotehničkom fakultetu, na Zavodu za elektronička mjerenja i sisteme te je izabran je u znanstveno-istraživačko zvanje asistent za znanstveno područje elektrotehnike u ožujku 1983. g. Od 1984. stalno je zaposlen na Sveučilištu u Zagrebu, Elektrotehničkom fakultetu, na Zavodu za elektronička mjerenja i sisteme (danas Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva), kao asistent. U travnju 1989. izabran je u znanstveno- nastavno zvanje asistent za znanstveno područje elektrotehnike za grupu predmeta "Elektronička mjerenja i biomedicinska elektronika". Nakon obranjene doktorske disertacije, 1994. g. izabran je u suradničko zvanje viši asistent za znanstveno područje elektrotehnike za grupu predmeta "Elektronička mjerenja i biomedicinska elektronika". U znanstveno- nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grupa predmeta "Elektronička mjerenja i biomedicinska elektronika" izabran je 1996.g.,  u znanstveno- nastavno zvanje izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grupa predmeta "Elektronička mjerenja i biomedicinska elektronika" 2001. g. U veljači 2006.g. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje elektrotehnike, a Senat Sveučilišta u Zagrebu je potvrdio njegov izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika. U lipnju 2011. godine izabran je u trajno znanstveno-nastavno zvanje.  Upisan je u registar znanstvenika MZOŠ pod matičnim brojem 119603.

  Za vrijeme svog rada i djelovanja na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, ostrvario je značajne rezultate u znanstvenoistraživačkom radu te u nastavi i struci u području elektroničkih mjerenja i instrumentacije te biomedicinskog inženjerstva i medicinske informatike. Istražuje i razvija: metode i sklopovlje za višeparametarsko mjerenje fizioloških veličina u medicini i stomatologiji zasnovane na mjerenju bioelektričkih potencijala, električke impedancije te položaja i pokreta, njihovu automatiziranu obradu i izdvajanje informacija te primjenu u mreži inteligentnih pokretnih elektroničkih osjetila; utjecaj električkog polja i struje na biološke stanice i tkiva in vitro i in vivo, (elektrostimulacija srca, elektrostimulacija protiv boli, elektrokemoterapija i elektrogenska terapija) te beskontaktno mjerenje parametara pogona i opterećanja brodova i drugih mehaničkih konstrukcija u građevinarstvu. Radovi R. Magjarevića koji su citirani u časopisima koji su zastupljeni u CC, SCI ili SCI-expanded bazi, a objavio ih je osobno ili u suautorstvu, citirani su 79 puta. Ratko Magjarević autor je tri poglavlja u knjigama, obradio je 23 pojma iz područja medicinske fizike i biomedicinskog inženjerstva za Enciklopediju medicinske fizike, internetsko izdanje (tisak u pripremi), šesnaest radova objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u CC, SCI i SCI-expanded bazi, tri rada u časopisima koji su zastupljeni u drugim značajnim bibliografskim bazama, nekoliko radova u međunarodnim ili domaćim časopisima koji nisu zastupleni u bibliografskim bazama, više od 50 radova objavljenih u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova te 32 rada objavljena u zbornicima domaćih znanstvenih skupova.

  U znanstvenoistraživački rad na projektima SuZg FER uključio se kao istraživač na znanstvenim projektima ministarstava koja su u pojedinim razdobljima u Republici Hrvatskoj u svom resoru obuhvaćala znanost, a koje su vodili njegov mentor, prof. dr. sc. Stanko Tonković i prof. dr. sc. Ante Šantić.

  Nakon stjecanja doktorata znanosti, uključuje se ili samostalno pokreće niz međunarodnih muliti- i bilateralnih te domaćih znanstvenoistraživačkih projekata. Trenutno je hrvatski partner na europskom FP7 Capacities projektu Advanced Solutions for Supporting Cardiac Patients in Rehabilitation – Heartways te na više projekata s gospodarskim subjektima iz RH. Od 2000. godine, nacionalni je voditelj pet hrvatsko-slovenskih bilateralnih znanstvenih projekta, u kojima se istražuju temeljna znanja o elektroporaciji, tj. utjecaju električkog polja na povećanje uspješnosti unosa lijekova u stanice i genske terapije te razvoj odgovarajućih novih tehnologija: Određivanje uspješnosti elektrokemoterapije bioimpedancijskim mjerenjima (2000-2002), Bioimpedancijska mjerenja u vrednovanju elektrokemoterapije i elektrogenske terapije (2003-2004), Numeričko modeliranje električnih i toplinskih pojava pri elektrokemoterapiji i elektrogenskoj terapiji tkiva (2005-2006), Numerical modeling of electric field distribution in electrochemotherapy and electro gene therapy of deep tissue (2007-2008)te Numerical Modelling of Electric Field Distribution in Electrochemotherapy of Esophagus Malignant Tumors (2009-2010). Konačno, jedan je od predlagatelja COST projekta European network for development of electroporation -based technologies and treatments (COST TD 1104), na kojem je i član Upravnog odbora projekta i financijski izvjestitelj. Projekti suradnje u području elektroporacije rezultirali su nizom zajednički objavljenih publikacija, doktorskom disertacijom u sumentorstvu, trajnom razmjenom nastavnika i studenata, zajedničkim radom na organizaciji međunardnih znanstvenih skupova i ljetnih škola te poticajem za potpisivanjem međusveučilišnog ugovora o suradnji zagrebačkog i ljubljanskog sveučilišta.

  R. Magjarević je bio je uključen u niz međunarodnih projekata: od 2002.- 2004. godine jedan od eksperata na europskom projektu Chartography of Medical and Biological Engineering in Europe (4. okvirni program, FP4), a bio je hrvatski partner na Tempus projektu Europske komisije Cirricula Reformation and Haramonisation in the Field of Biomedical Engineering, u 7. okvirnom programu (FP7), 2009-2012. Temeljem bilateralnog ugovora između Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Sveučilišta u Stuttgartu, Institute for Biomedical Engineering, kao hrvatski partner u suradnji boravi na Sveučilištu u Stuttgartu od 1.studenoga.2005. do 28. veljače 2006. Hrvatski je voditelj bilateralnih znanstvenih projekata sufinanciranih od hrvatskog i odgovarajućeg ministarstva/agencije, sklopljenih s partnerima u Italiji (2000.-02.), Ujedinjenom kraljevstvu (Univeristy of Loughborough, 2001.-03), Makedoniji (2005.-06), Mađarskoj (2007.-09.), Francuskoj (2010.-11.), te europskog COST projekta Neuromath (2009. -11.). U Hrvatskoj, bio je voditelj projekta Višekanalni mjerni sustav za mjerenje mioelektričkih napona i zvukova okluzije, financiranog od Ministarstva znanosti R. Hrvatske za potrebe Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, voditelj grupe za edukaciju i primjenu informatičkih tehnologija na projektu Svjetske udruge za psihosocijalnu rehabilitaciju "Psihosocijalna rehabilitacija teških invalida" te više drugih znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata.

  Prikazao je svoj znanstvenoistraživački rad u nizu publikacija u člancima u znanstvenim časopisima te ostvario značajan broj citata svojih radova i raduva u suautorstvu. Održao je više pozvanih predavanja i izlaganja na znanstvenim skupovima međunarodnog karaktera i na domaćim skupovima, koji su objavljeni u zbornicima znanstvenih skupova. Član je organizacijskih i programskih odbora međunarodnih skupova, te suurednik zbornika međunarodnih skupova. Recenzirao je radove prijavljene na više međunarodnih skupova i u više časopisa. Bio je suurednik (2006-2008), a sada je urednik (2009. -) IFMBE Proceedings Series, redovite publikacije znanstvenih skupova organiziranih i/ili podržanih od IFMBE koju izdaje Springer u obliku elektroničkog medija (CD ili DVD), tiskanog zbornika radova te elektroničkog Internet izdanja dostupnog na Springrlink-u. Bio je urednik znanstveno-popularnog časopisa IFMBE News (2003. – 06.) Bio je urednik posebnog izdanja (Special Issue) časopisa Medical and Biological Engineering and Computing posvećenog modeliranju i simulacijama u biomedicinskom inženjerstvu, te suurednik posebnog izdanja časopisa Medical and Biological Engineering and Computing pod naslovom Neurodynamic Insight into Functional Connectivity and Cognitionte. Također, bio je suurednik posebnog izdanja časopisa Automatika posvećenog biomedicinskom inženjerstvu i njegovom značenju u Hrvatskoj. 

  Aktivan je dužnosnik i član više međunarodnih i nacionalnih znanstvenih te strukovnih organizacija. U Međunarodnoj federaciji medicinskog i biološkog inženjerstva (International Federation for Medical and Biological Engineering – IFMBE), udruzi 58 znanstveno-stručnih društava koje djeluju u području biomedicinskog inženjerstva u cijelom svijetu, koja broji više 120 000 članova, izabran je u dva uzastopna trogodišnja mandata za glavnog tajnika za mandatna razdoblja 2003.- 06. te 2006.-09.g., te za Predsjednika u mandatnom razdoblju 2012.-15. g. Za predani rad u IFMBE, dodijeljena mu je plaketa 2006. g. i 2009. g. Osim toga, bio je osnivač i član je Savjeta europske udruge medicinskog i biološkog inženjerstva i znanosti (Council of European Alliance for Medical and Biological Engineering and Sciences – EAMBES). Član je (Senior Member) Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE), te društava IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (IEEE EMBS) od 1996.g. kao i IEEE Instrumentation & Measurement Society (IEEE IMS) od 2005.g. Član-osnivač je hrvatskih podružnica (section) obiju navedenih društava. Član je European Society for Engineering and Medicine (ESEM) dugi niz godina. Bio je predstavnik KoREMA-e u IFAC - International Federation of Automatic Control / Components and Instruments Committee. Član je Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku – HDMBT od  njegovog osnivanja kao samostalnog hrvatskog društva, 1992.g. i njegov tajnik do 2009.g. kada je izabran za Predsjednik HDMBT. Član je Hrvatskog društva za medicinsku informatiku (HDMI). Bio je tajnik Tehničkog odbora TO-62 Električna oprema u medicinskoj praksi Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (sad Državni zavod za normizaciju) od 1997-2000.g., te je pripremio za prihvaćanje (kao hrvatskih normi) velik dio međunarodnih normi iz tog područja.

  Predstojnik je Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija SuZg FER-a (2010.- 12.). Član je Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu te član njegovog povjerenstva za izbore u znanstvenonastavna zvanja. Tijekom rada na SuZg FER-u, bio je član Komisije za redovite publikacije ETF-a, a od 1990.g. i njen predsjednik, djelovođa Povjerenstva za diplomske ispite smjera Industrijska elektronika, kao i tajnik Vijeća smjera industrijske elektronike, kasnije i savjetnik studentske službe za isti smjer. Danas je dopredsjednik Odbora za završne radove modula Elektronika kao i dopredsjednik Odbora za diplomske radove profila Elektronika na SuZg FER-u.

  Bio je član pa predsjednik Povjerenstva za nagrađivanje djelatnika i studenata FER-a i član Povjerenstva za stjecanje magisterija znanosti FER-a. Trenutno obnaša dužnost člana Odbora za doktorske studije SuZG FER-a. Kao predsjednik Povjerenstva za nagrađivanje djelatnika i studenata uredio je rad povjerenstva te pokrenuo ili omogućio uspostavljenje novih nagrada ili priznanja za djelatnike i studnete SuZg FER-a (Nagrada „Roberto Giannini“, Nagrada „Željka Matutinović-Sunčica“, Nagrada „Werner von Siemens“). Na ETF-u, bio je član ekspertne grupe Komisije za nabavu opreme (1989-91. g.) i vodio je nabavu mjerne instrumentacije. U svojstvu eksperta HZZO-a i Svjetske banke, sudjelovao je na projektima nabave dijagnostičke i terapijske opreme za potrebe zdravstva R. Hrvatske. Bio je dopredsjednik je Radne grupe za kliničko inženjerstvo i medicinsku fiziku Ministarstva zdravstva R. Hrvatske.

  Za magistarski rad i za doktorsku disertaciju nagrađen je srebrnom plaketom nagrade Josip Lončar koju dodjeljuje Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. Za izvanredni doprinos, izuzetnu privrženost i istaknuti doprinos radu Međunarodne federacije za medicinsko i biološko inženjerstvo (IFMBE) dodijeljena mu je plaketa 2006. i 2009. godine. Dobio je priznanje Senata Republike Kolumbije.

  Neoženjen je. Govori engleski i njemački jezik.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Engineering in medicine and biology
   Biomedical communication Biomedical telemetry Telemedicine Biomedical engineering Bioimpedance Biomedical electronics Biomedical signal processing Assistive technology Biomedical electrodes Biomedical telemetry Biomedical transducers Gerontechnology Implants Medical instruments Pacemakers Cardiography Assisted living Electronic healthcare Health information management Diabetes Tumors Defibrillation Electrical stimulation Fibrillation Geriatrics Neuromuscular stimulation Noninvasive treatment Patient rehabilitation
  • Instrumentation and measurement
   Computerized instrumentation Current Bioimpedance Leakage currents Current-voltage characteristics Electric potential Gain  Impedance Impedance matching Inductance Permittivity Piezoresistance Q-factor Resistance Electric resistance Piezoresistance Surface resistance Thermal resistance Viscosity Voltage Breakdown voltage Dynamic voltage scaling Threshold voltage Voltage fluctuations Wiring Instruments Medical instruments Meters Dynamometers Flowmeters Goniometers Potentiometers Tachometers Voltmeters Oscilloscopes Measurement Accelerometers Biomedical measurement Biomarkers Biomedical monitoring Electroencephalography Electromyography Electrooculography Electrophysiology Photoplethysmography Reproducibility of results Sensitivity and specificity Environmental monitoring Patient monitoring
  • Vehicular and wireless technologies
   Wireless sensor networks Body sensor networks Event detection
  • Aerospace and electronic systems
   Biomedical telemetry
  • Communications technology
   Biomedical communication Biomedical telemetry Telemedicine
  • Components, packaging, and manufacturing technology
   Transducers Biomedical transducers Capacitive transducers Chemical transducers Inductive transducers Resistive transducers
  • Education
   Biomedical engineering education

  Profesionalni interesi i članstva

  • urednik ili su-urednik više zbornika međunarodnih skupova
    
  • od 2006. g. su-urednik zbornika izdanih unutar IFMBE Proceedings Series
    
  • od 2002. g. urednik je elektroničkog znanstveno-popularnog časopisa IFMBE News
    
  • od 2003. g. obnaša dužnost Glavnog tajnika International Federation for Medical and Biological Engineering - IFMBE 
    
  • član je Savjeta (Council) European Alliance for Medical and Biological Engineering and Sciences - EAMBES
    
  • tajnik je Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku
    
  • član European Society for Engineering and Medicine
    
  • član IEEE – Engineering in Medicine & Biology Society i IEEE - Instrumentation & Measurement Society.

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  1982.
  Godina magistriranja:
  1988.
  Godina doktoriranja:
  1994.

  Izabrani projekti

  Voditelj međunarodnog projekta

  • Procjena uspješnosti elektrokemoterapije bioimpedancijskim mjerenjima, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, hrvatski voditelj; prof.dr.sc. Ratko Magjarević, slovenski voditelj; prof.dr.sc. Damijan Miklavčič, 2000-2002.
    
  • Electronic Health Card, bilateralni hrvatsko-talijanski projekt, hrvatski voditelj; prof.dr.sc. Ratko Magjarević, talijanski voditelj; prof.dr.sc. Paolo Inchingolo, 2000-2002.
    
  • Evaluation of use of information technologies for the benefit of disabled and patients during rehabilitation, hrvatski voditelj; prof.dr.sc. Ratko Magjarević, britanski voditelj; prof.dr.sc. Ron Summers, 2001-2003.
    
  • Bioimpedancijska mjerenja u vrednovanju elektrokemoterapije i elektrogenske terapije, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, hrvatski voditelj; prof.dr.sc. Ratko Magjarević, slovenski voditelj; prof.dr.sc. Damijan Miklavčič, 2003-2004.
    
  • Determination of parameters for prediction of atrial fibrillation in postsurgery patients from esophageal and surface ECG; bilateralni projekt Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb i Institute for biomedical engineering, Stuttgart, 2004-2006.
    
  • Numeričko modeliranje električnih i toplinskih pojava pri elektrokemoterapiji i elektrogenskoj terapiji tkiva, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, hrvatski voditelj; prof.dr.sc. Ratko Magjarević, slovenski voditelj; prof.dr.sc. Damijan Miklavčič, 2005-2006.
    
  • Elektrofiziologija procesa očekivanja i učenja: Procesiranje kognitivnog EXG potencijala, hrvatsko-makedonski projekt, hrvatski voditelj; prof.dr.sc. Ratko Magjarević, makedonski voditelj, prof.dr.sc. Ljiljana Božinovska, 2005-2006.
    
  • Numeričko modeliranje raspodjele električkog polja prilikom elektrokemoterapije i elektro genske terapije dubokih tkiva, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, hrvatski voditelj; prof.dr.sc. Ratko Magjarević, slovenski voditelj; prof.dr.sc. Damijan Miklavčič, 2007-2008.
    
  • Inteligentna instrumentacija za praćenje zdravstvenog stanja u kući, bilateralni hrvatsko-mađarski projekt, hrvatski voditelj; prof.dr.sc. Ratko Magjarević, mađarski voditelj; prof.dr.sc. Akos Jobbagy, 2007-2008.

  Voditelj domaćeg projekta

  • Višekenalni sustav za mjerenje mioelektričke aktivnosti i zvukova okluzije, projekt za Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1990-1991.
    
  • Mogućnosti primjene i učinkovitost telekonzultacija i telerehabilitacije, projekt s Općom bolnicom "Sveti Duh" u Zagrebu, suvoditelj s prof. dr. sc. Anom Bobinac-Georgievski, od 2000.
    
  • Ispitivanje udovoljavanja uređaja NECUP 2 zahtjevima na električku sigurnost prema HR EN IEC 60601-1, studija za Kliniku za neurokirurgiju KBC Rebro, Zagreb, 2004.

  Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

  • Razvoj posebne instrumentacije za mjerenje, analizu i obradu bioloških veličina te mjerenje nekih neelektričkih veličina za potrebe industrije, znanstveni projekt 33: Mjerna tehnika, tema 33.10, voditelj prof.dr.sc. Ante Šantić, 1988-1990.
    
  • Projekt 2-07-259: Mjerenje bioloških veličina novim impedancijskim metodama, znanstvenoistraživački projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, voditelj prof.dr.sc. Ante Šantić, 1990-1996.
    
  • Projekt 2-07-270: Beskontaktna mjerenja mehaničkih veličina porivnog sustava broda, znanstvenoistraživački projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, voditelj prof.dr.sc. Ante Šantić, 1990-1996.
    
  • Psihosocijalna Rehabilitacija Teških Invalida, Projekt Svjetske Udruge Za Psihosocijalnu Rehabilitaciju, Voditelj Projekta Prof.Ds.Sc. Knezović. (R. Magjarević Bio Je Voditelj Grupe Za Edukaciju I Primjenu Informatičkih Tehnologija). 2000
    
  • Projekt Chartography of Medical and Biological Engineering in Europe, voditelj prof. dr.sc. Niilo Saranummi, VTI, Finska, 2003-2004.
    
  • Projekt 0036007: Neinvazivna mjerenja i tehnologije u biomedicini, znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, voditelj prof.dr.sc. Stanko Tonković, 2002-2006.
    
  • Projekt 00361554: Minimalno invazivna mjerenja i tehnologije u biomedicini, znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, voditelj prof.dr.sc. Stanko Tonković, 2007-do sada.

  Povijest zaposlenja

  • 1983. g. - Elektrotehnički institut “Rade Končar”, Zagreb
    
  • 1984. g. - asistent na Sveučilištu u Zagrebu, Elektrotehnički fakultet,  Zavod za elektronička mjerenja i sisteme (danas Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva)
    
  • 1996.g. - izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva
    
  • 2001. g. - izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
    
  • 2006. g. - izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
    
  • 2011. g. - izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu