Zaštita komunikacijskih sustava od elektromagnetskih smetnji

Opis predmeta

Parametri komunikacijskog sustava. Elektromagnetski spektar u komunikacijama. Elektromagnetska svojstva komunikacijskih sustava. Elektromagnetske smetnje. Filtri za smanjenje smetnji. Sprega elektromagnetskog polja i elektroničke opreme kroz otvore i preko vodiča. Oklapanje kablova i komunikacijske opreme od električnog i magnetskog polja. Uzemljenje i povezivanje vodiča. Vođene i zračene smetnje. Instrumenti za ispitivanje vođenih i zračenih smetnji. Mjerna nesigurnost. Norme i propisi.

Opće kompetencije

Stjecanje znanja iz zaštite radiokomunikacijskog sustava od ometanja i prisluškivanja.

Ishodi učenja

 1. nabrojati parametre komunikacijskog sustava
 2. objasniti elektromagnetska svojstva komunikacijskih sustava
 3. procijeniti spregu elektromagnetskog polja i elektroničke opreme kroz otvore i preko vodiča
 4. analizirati vođene i zračene smetnje
 5. dizajnirati oklapanje kablova i komunikacijske opreme od EM polja
 6. procijeniti mjernu nesigurnost ispitivanja vođenih i zračenih smetnji

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od seven tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava šest tjedana nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

Jedan međuispit na pola predavanja.

Konzultacije

Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.

Stručni posjeti

Jedan stručni posjet.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 90 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Studenti koji su ostvarili dovoljan broj bodova mogu položiti predmet i bez izlaska na usmeni ispit (iz usmenog ispita ostvaruju 0 bodova).

Tjedni plan nastave

 1. Parametri radiokomunikacijskog sustava.
 2. Elektromagnetski spektar u komunikacijama. Elektromagnetska svojstva komunikacijskih sustava.
 3. Stručni posjet.
 4. Elektromagnetske smetnje.
 5. Filtri za smanjenje smetnji.
 6. Detekcija signala.
 7. Sprega EM polja i elektroničke opreme preko vodiča.
 8. Međuispit.
 9. Sprega EM polja i elektroničke opreme kroz otvore
 10. Oklapanje kablova od električnog i magnetskog polja
 11. Oklapanje komunikacijske opreme od električnog i magnetskog polja
 12. Uzemljenje i povezivanje vodiča
 13. Vođene i zračene smetnje.
 14. Ispitivanje zračenih smetnji. Mjerna nesigurnost.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Krešimir Malarić (2010.), EMI Protection for Communication Systems, Artech House
Krešimir Malarić (2005.), Zaštita radiokomunikacijskih sustava, FER, skripta
David A. Weston (2016.), Electromagnetic Compatibility Engineering, CRC Press
Roger Sutton (2002.), Secure Communication: Applications and Management, John Wiley&Sons
Louis T. Gnecco (2000.), Design of Shielded Enclosures: Cost-Effective Methods to Prevent EMI, Newnes