Zvuk i računala

Opis predmeta

Primjena računala sve je više nezaobilazna u snimanju i obradi zvuka. Osobito su obrađene sljedeće teme: A/D pertvorba. D/A pretvorba. Načini i formati za razmjenu audio sadržaja. Mediji i formati za pohranu audio sadržaja. Značajke zvučnih kartica. Snimanje, uređivanje i obrada zvuka računalom. Računalno upravljanje glazbenim instrumentima. Analiza zvuka računalom. Sinteza zvuka računalom. Računalno upravljani razglasni sustavi. Računalno upravljani radiodistribucijski sustavi. Multimedijski kućni sustavi. Arhive audio sadržaja. Elektroakustička mjerenja upravljana računalom.

Opće kompetencije

Studenti su osposobljeni za korištenje računala u svrhu snimanja i obrade zvuka.

Ishodi učenja

 1. objasniti princip A/D i D/A pretvorbe
 2. razlikovati medije i formate za razmjenu audio sadržaja
 3. objasniti značajke zvučnih kartica
 4. primijeniti snimanje, uređivanje i obradu zvuka računalom
 5. analizirati zvuk računalom
 6. opisati računalno upravljanje glazbenim instrumentima
 7. odabrati kvalitetan način arhiviranja audio sadržaja
 8. koristiti računalo kod elektroakustičkih mjerenja

Oblici nastave

Predavanja

Predavanje se održavaju u 2 ciklusa, s tjednim opterećenjem od 3 sata. Nakon svakog ciklusa provodi se provjera znanja.

Provjere znanja

Kontinuirana provjera znanja se provodi putem međuispita i završnog ispita. Provjera znanja na ispitnim rokovima se provodi prema rasporedu.

Laboratorijske vježbe

Predviđene su tri laboratorijske vježbe, koje se boduju, i odvijaju se pod nadzorom asistenta.

Pokusi na predavanjima

Demonstracija nekih pojava koje se obrađuju na predavanju

Demonstracijske vježbe

Složenije pokazne vježbe s prikazom pojava koje se obrađuju na predavanju

Konzultacije

Konzultacije se odvijaju prema dogovoru s nastavnikom

Seminari

Samostalna obrada odabrane teme iz područja koje se obraćuje na predmetu

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje o zvuku
 2. A/D i D/A pretvorba
 3. Načini i formati za razmjenu audio sadržaja
 4. Računalo i digitalna audio radna stanica
 5. A/D i D/A pretvorba – Matlab - prikaz i demonstracija
 6. Tehnike kodiranja audio signala
 7. Analiza i sinteza zvuka
 8. Međuispit
 9. Zvučne kartice i mjerenje na zvučnim karticama
 10. Strujanje audio sadržaja
 11. VoIP - Internet telefon
 12. Multimedijski kućni sustavi
 13. Arhive audio sadržaja
 14. Elektroakustička mjerenja upravljana računalom
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Ross Kirk, Andy Hunt (1999.), Digital Sound Processing for Music and Multimedia, Focal Press, Linacer House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP
Dieter Thomsen (1987.), Digitalna audiotehnika, Tehnička knjiga, Zagreb
I.Glover, P.Grant (2000.), Digital Communications, Prentice Hall
Y.Huang, J.Benesty (2004.), Audio Signal Processing for Next-Generation Multimedia Communication Systems, Kluwer Academic Press
M.R.Schroeder (2004.), Computer Speech: Recognition, Compression, Synthesis, Springer-Verlag

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 91858
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
6 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
74 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan