Zvuk i okoliš

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s utjecajem zvuka na okoliš i na ljude koji žive i rade u blizini izvora zvuka. Akustička emisija. Utjecaj buke i vibracija na čovjeka. Vremenske i spektralne karakteristike buke. Veličine za ocjenjivanje djelovanja buke na ljude. Metode i postupci mjerenja buke. Zvukomjer. Spektralni analizator. Metode ocjenjivanja buke. Mjere i sredstva zaštite od buke, vibracija i udara. Karte buke. Zvučni okoliši. Kvaliteta zvuka. Standardi, propisi i preporuke.

Opće kompetencije

Studenti stiču znanja neophodna za prepoznavanje utjecaja zvuka i vibracija na okoliš. Svladavaju metode predviđanja razine buke te načine kontrole i smanjivanja imisije na područjem u kojem ljudi rade i borave.

Ishodi učenja

 1. ocijeniti pokazatelje međudjelovanja izvora zvuka i okoline kao što su zvučni tlak, intenzitet i snaga
 2. objasniti mehanizme nastanka mehaničkih vibracija te osnovne principe izolacije od prekomjernih razina
 3. upotrijebiti zvukomjer i akcelerometar za mjerenje razina zvuka i vibracija
 4. predvidjeti utjecaj prekomjernih razina buke i vibracija na čovjeka
 5. usporediti potrebne mjere za zaštitu od buke u zatvorenim i otvorenim prostorima ovisno o zahtjevima
 6. razlikovati elemente akustičke obrade prostora i elemente povećavanja zvučne izolacije
 7. koristiti karte buke kod procjene razina imisije s obzirom na zadane indikatore
 8. primijeniti zakone i pravilnike iz područja zaštite od buke kod ocjene razina imisije zvuka

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode u 2 ciklusa, 3 sata tjedno. U sklopu predavanja se provodi i kontinuirana provjera znanja i rješavanje računskih zadataka.

Provjere znanja

U sklopu predavanja provoditi će se kratke provjere usvojenog znanja pomoću tzv. blic testova. Održava se i jedan međuispit, te završni ispit.

Laboratorijske vježbe

Biti će organizirano 6 laboratorijskih vježbi koje prate sadržaj predavanja.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Osnovno o zvuku i vibracijama. Buka.
 2. Valna jednadžba zvuka. Akustičke veličine, Razine. Zvučna polja i izvori.
 3. Analiza zvuka - vremenska i frekvencijska domena. Filtri.
 4. Mjerenje zvuka. Mjerni mikrofon. Zvukomjer.
 5. Mehaničke vibracije. Sustavi s jednim ili više stupnjeva slobode. Prigušenje vibracija.
 6. Mjerenje i analiza vibracija. Akcelerometar.
 7. Utjecaj buke i vibracija na čovjeka.
 8. Međuispit
 9. Zvučni intenzitet. Zvučna snaga.
 10. Mjere zaštite od buke 1 - zatvoreni prostor.
 11. Mjere zaštite od buke 2 - otvoreni prostor.
 12. Karte buke. Zvučni okoliš. Kvaliteta zvuka.
 13. Norme i zakonska regulativa iz područja zvuka i vibracija u RH.
 14. Rješavanja integralnih problema iz područja zvuka i vibracija.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

David A. Bies, Colin H. Hansen (2009.), Engineering Noise Control, Theory and Practice, Spon Press
Michael Möser (2009.), Engineering Acoustics, An Introduction to Noise Control, Springer
Frank Fahy, John Walker (2004.), Advanced Applications in Acoustics, Noise & Vibration, Spon Press

Laboratorijske vježbe