Završni projekt

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Završni projekt je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(6. semestar)

Ishodi učenja

 1. Povezati stečeno znanje i vještine, te razviti sposobnost za dodatno učenje iz obvezatne ili dopunske literature uz savjetovanje mentora
 2. Odabrati, argumentirati i opravdati predloženo rješenje
 3. Modelirati, simulirati ili izraditi prototip za zadani zadatak definirane funkcionalnosti
 4. Koncipirati i napisati izvještaj projekta te izvesti zaključke, na jezično i etički ispravan način, sukladno uputama, prosječnog opsega od 30 tiskanih stranica
 5. Prezentirati mentoru dobivene rezultate pomoću prezentacije pripremljene na računalu uz desetominutno usmeno izlaganje
 6. Preporučiti moguće smjernice za daljni razvoj predloženog rješenja korištenjem pricipa znanstveno-istraživačnog rada

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Laboratorij

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Projekt
 2. Projekt
 3. Projekt
 4. Projekt
 5. Projekt
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Projekt
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Literatura preporučena od strane mentora,
(.), Advisor recommended literature,

Izvedba

ID 183456
  Ljetni semestar
8 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
16 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja