Xamarin.Forms - razvoj višeplatformskih nativnih mobilnih aplikacija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Pripremiti studente za samostalni razvoj nativnih višeplatformskih mobilnih aplikacija koristeći alat Xamarin.Forms.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Vještine - 4. semestra (4. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
Vještine - dipl.studij_FER3 - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razviti jednostavno grafičko sučelje aplikacije koristeći ugrađene alate te ga prilagoditi za sve ciljane mobilne platforme i uređaja.
 2. Primijeniti jednostavne obrasce arhitekture višeplatformske mobilne aplikacije.
 3. Ocijeniti načine korištenja mogućnosti pojedinih platformi i primjeniti rješenje koristeći ugrađene i vanjske programske okvire.
 4. Primijeniti pozive web servisima i lokalno pohranjivati podatke.
 5. Razviti kompleksno grafičko sučelje aplikacije koristeći ugrađene alate te ga prilagoditi za sve ciljane mobilne platforme i uređaja.
 6. Primijeniti složene obrasce arhitekture višeplatformske mobilne aplikacije.

Oblici nastave

Predavanja

Interaktivna predavanja

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Domaća zadaća

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 80 % 100 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u Xamarin.Forms i arhitekturu višeplatformskih nativnih mobilnih aplikacija
 2. Osnovni elementi grafičkog korisničkog sučelja
 3. Navigacija unutar višeplatformskih nativnih mobilnih aplikacija, MVVM i binding
 4. Napredni elementi grafičkog korisničkog sučelja
 5. Vizualne transformacije i animacije elemenata grafičkog korisničkog sučelja i primjena vizualnih stilova
 6. Događaji, delegati, okidači i ponašanja
 7. Korištenje specifičnih funkcionalnosti platformi i DependecyService
 8. Korištenje specifičnog sklopovlja platformi
 9. Korištenje rječnika resursa i povezivanje s elementima grafičkog sučelja
 10. Async/await i garbage collector
 11. Pohranjivanje i korištenje podataka unutar lokalnih resursa
 12. Konzumacija web servisa
 13. Integracija s društvenim mrežama
 14. Autentikacija korisnika
 15. Sigurnost podataka

Literatura

Charles Petzold (2015.), Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms Preview Edition 2, Microsoft Press
Jim Bennett (2019.), Xamarin in Action, Manning Publications

Za studente

Izvedba

ID 155582
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
26 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

80 dovoljan