Razvoj programske potpore za web

Opis predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća osnove web-arhitektura, protokola i standarda, te programiranje u jezicima HTML5, JavaScript i CSS. Studenti će naučiti osnovne koncepte i tehnologije razvoja programske potpore za web te će razumjeti obilježja i način rada protokola HTTP i kako ga programski koristi. Studenti će naučiti oblikovati i implementirati cjelovitu dinamičku web-aplikaciju koja uključuje klijentski i poslužiteljski dio te će moći identificirati i ocijeniti obilježja razvijenog rješenja.

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. Međuispit.
 9. .
 10. .
 11. .
 12. .
 13. .
 14. .
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Literatura

Dean (2018.), Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript, Jones & Bartlett Learning
David Flanagan (2020.), JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media
Jennifer Robbins (2018.), Learning Web Design, "O'Reilly Media, Inc."

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 214705
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan