Razvoj programske potpore za web

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća osnove web-arhitektura, protokola i standarda, te programiranje u jezicima HTML5, JavaScript i CSS. Studenti će naučiti osnovne koncepte i tehnologije razvoja programske potpore za web te će razumjeti obilježja i način rada protokola HTTP i kako ga programski koristi. Studenti će naučiti oblikovati i implementirati cjelovitu dinamičku web-aplikaciju koja uključuje klijentski i poslužiteljski dio te će moći identificirati i ocijeniti obilježja razvijenog rješenja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(4. semestar)

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 školska sata.

Laboratorij

Studenti samostalno rješavaju 4 praktična zadatka kroz laboratorijske vježbe. HTML, CSS, JavaScript, Node.js.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 30 % 30 % 30 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 40 %
Ispit: Pismeni 40 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, HTML
 2. HTML
 3. CSS
 4. CSS
 5. JavaScript
 6. JavaScript
 7. JavaScript
 8. Međuispit
 9. HTTP
 10. Socket i web poslužitelj
 11. Dinamički web
 12. Dinamički web
 13. Dinamički web
 14. Dinamički web
 15. Završni ispit

Literatura

Dean (2018.), Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript, Jones & Bartlett Learning
David Flanagan (2020.), JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media
Jennifer Robbins (2018.), Learning Web Design, "O'Reilly Media, Inc."

Za studente

Izvedba

ID 229838
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan