Razvoj programske potpore za web

Opis predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća osnove web-arhitektura, protokola i standarda, te programiranje u jezicima HTML5, JavaScript i CSS. Studenti će naučiti osnovne koncepte i tehnologije razvoja programske potpore za web te će razumjeti obilježja i način rada protokola HTTP i kako ga programski koristi. Studenti će naučiti oblikovati i implementirati cjelovitu dinamičku web-aplikaciju koja uključuje klijentski i poslužiteljski dio te će moći identificirati i ocijeniti obilježja razvijenog rješenja.

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 školska sata.

Laboratorij

Studenti samostalno rješavaju 4 praktična zadatka kroz laboratorijske vježbe. HTML, CSS, JavaScript, Node.js.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 30 % 30 % 30 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 40 %
Ispit: Pismeni 40 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, HTML
 2. HTML
 3. CSS
 4. CSS
 5. JavaScript
 6. JavaScript
 7. JavaScript
 8. Međuispit
 9. HTTP
 10. Socket i web poslužitelj
 11. Dinamički web
 12. Dinamički web
 13. Dinamički web
 14. Dinamički web
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(4. semestar)

Literatura

Dean (2018.), Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript, Jones & Bartlett Learning
David Flanagan (2020.), JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media
Jennifer Robbins (2018.), Learning Web Design, "O'Reilly Media, Inc."

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 229838
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan