Vještine komuniciranja

Ishodi učenja

 1. Napisati strukturirani i narativni životopis i predstaviti se usmeno
 2. Prikazati rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku i stručnjacima i javnosti
 3. Prikazati i prenijeti informacije, aktivnosti, potrebe i namjere učinkovito u usmenom, pisanom i grafičkom obliku
 4. Dizajnirati i izraditi efektnu fotografiju, zvučni i video zapis
 5. Odabrati i procijeniti relevantnu informaciju i kritički ju analizirati
 6. Planirati i učinkovito izvesti sastanke i pregovore
 7. Analizirati probleme u komunikaciji, izbjeći ih i razriješiti
 8. Usporediti kulturne razlike i norme, poštivati ih te ih primjereno usvojiti

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanju studenti i nastavnik diskutiraju temu za koju su se pripremili kroz istraživanje i pripremnu zadaću. Pitanjima i odgovorima putem AuResS sustava studenti aktivno doprinose nastavi. Nastavnik pomaže u oblikovanja zaključaka, iznosi teorijsku podlogu, daje smjernice za primjenu i upućuje na daljnje samostalno učenje. Prema potrebi nastavnik objašnjava zadaću koja slijedi nakon predavanja.

Seminari i radionice

Studenti izrađuju seminarski rad u obliku dvominutnog video prikaza na zadanu temu.

Samostalni zadaci

Domaće zadaće

Ostalo

Pripreme za predavanja

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 25 % 50 % 40 %
Kratke provjere znanja 50 % 10 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 15 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 19 %
Ispit: Pismeni 50 % 20 %
Napomena / komentar

Pri polaganju kolegija kontinuiranom nastavom:

 • Kratke provjere znanja kao element ocjenjivanja u gornjoj tablici predstavljaju pripreme za predavanja, koje su dostupne prije svakog predavanja na Moodle sustavu.
 • Sudjelovanje u nastavi sastoji se od dvije potkategorije: interakcije na predavanju (5%) i pitanja za ocjenu na predavanju (10%). Prag za prolaz za svaku od te dvije potkategorije je 50%.
 • Za prolaz na kolegiju potrebno je iz svake kategorije aktivnosti ostvariti barem 50% bodova i barem 60 bodova ukupno.

Pri polaganju kolegija na ispitnim roku:
 • Bodovi ostavreni na kontinuiranoj nastavi za pripreme za predavanja i sudjelovanje u nastavi skaliraju se na 10% i u gornjoj tablici skupa spadaju u kategoriju Sudjelovanje u nastavi. Iz ove kategorije ne postoji prag za prolaz i te bodove nije moguće ispravljati.
 • Priznaje se projekt koji je uspješno odrađen tijekom kontinuirane nastave (konačna dobivena ocjena na projektu je barem 50%). U protivnom (ili ako student želi popraviti ocjenu iz projekta) je potrebno odabrati temu za projekt i ostvariti prag od barem 50% bodova za prolaz.
 • Bodovi ostvareni tijekom kontinuirane nastave na peer review domaćim zadaćama i pitchu sada se skaliraju na 40% bodova na ispitnom roku. Priznaju se već ostvareni bodovi, ali moguće je i ponovno predati bilo koju od peer review zadaća ili pitch. Za prolaz je sada nužno uz prag od barem 50% ukupno ostvariti pozitivan broj bodova na svakom od peer review zadataka i pitchu.
 • Peer review zadaci su svi oni koji u razradi stavki bodovanja kolegija pod nastavnim aktivnostima u imenu sadrže izraz peer_review.
 • Ukoliko predate projekt, pitch ili neki od peer review zadataka na ispitnom roku, prethodno ostvareni bodovi s kontinuirane nastave se brišu.

Tjedni plan nastave

 1. Metode aktivnog učenja. Stilovi učenja.
 2. Prikupljanje i analiza informacija. Kritičko promišljanje. Kreativno razmišljanje.
 3. Korištenje komunikacijskih tehnologija.
 4. Osobno predstavljanje životopisom. mrežnim stranicama i profilima.
 5. Učinkovita interpersonalna komunikacija. Upravljanje sukobima.
 6. Učinkovit rad u timu i surađivanje. Organiziranje i sudjelovanje u sastancima.
 7. Svrha i strategija akademskog pisanja. Organizacija, stil i tok riječi. Oblici organiziranja teksta: opći-specifični tekstovi, rješavanje problema, usporedba-kontrast, uzrok-posljedica. Pisanje sažetaka.
 8. Međuispit.
 9. Poslovna pisana komunikacija. Pisanje tekstova za popularizaciju.
 10. Usmeno izlaganje. Javno govorenje.
 11. Vizualne prezentacije. Korištenje multimedije u prezentacijama.
 12. Priprema argumenata i njihova prezentacija. Stvaranje i korištenje humora.
 13. Seminar.
 14. Kulturne razlike i bonton.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(1. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

John W. Davies (2001.), Communication Skills, Pearson Education
Thomas E. Harris, John C. Sherblom (2018.), Small Group and Team Communication, Waveland Press

Predavanja

Izvedba

ID 183353
  Zimski semestar
4 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan