Vještine komuniciranja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Seminar

Opis predmeta

Vještine komuniciranja neophodne su inženjerima kako bi u radnoj okolini svojim članovima tima, nadređenima ili investitorima učinkovito prenijeli znanje, zadatke ili ideje. U okviru kolegija studenti stječu znanja i vještine vezane za glavne komunikacijske potrebe inženjera, pogotovo prezentiranje, timski rad, usmenu, pismenu komunikaciju i pripremu multimedijskih sadržaja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(1. semestar)

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanju studenti i nastavnik diskutiraju temu za koju su se pripremili kroz istraživanje i pripremnu zadaću. Pitanjima i odgovorima putem Audit sustava studenti aktivno doprinose nastavi. Nastavnik pomaže u oblikovanja zaključaka, iznosi teorijsku podlogu, daje smjernice za primjenu i upućuje na daljnje samostalno učenje. Prema potrebi nastavnik objašnjava zadaću koja slijedi nakon predavanja.

Seminari i radionice

Studenti izrađuju seminarski rad u obliku dvominutnog video prikaza na zadanu temu.

Samostalni zadaci

Domaće zadaće

Ostalo

Pripreme za predavanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 25 % 50 % 40 %
Kratke provjere znanja 50 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 15 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 19 %
Ispit: Pismeni 50 % 20 %
Napomena / komentar

Pri polaganju kolegija kontinuiranom nastavom:

 • Kratke provjere znanja kao element ocjenjivanja u gornjoj tablici predstavljaju pripreme za predavanja koje nose 10 bodova i imaju prag od 50% za prolaz i koje su dostupne prije svakog predavanja na Moodle sustavu
 • Sudjelovanje u nastavi kao element ocjenjivanja u gornjoj tablici predstavlja pitanja za interakciju na predavanju (5%) i pitanja za provjeru znanja na predavanju (10%) i svaka od te dvije kategorije ima prag od 50% za prolaz.
 • Za prolaz na kolegiju potrebno je iz svake kategorije aktivnosti ostvariti prag od barem 50% bodova, ostvariti barem 50% mogućeg broja bodova u zbroju bodova međuispita i završnog ispita te u zbroju bodova iz svih aktivnosti ostvariti barem 60 bodova.
Pri polaganju kolegija na ispitnim roku:
 • Bodovi ostavreni na kontinuiranoj nastavi u kategoriji Kratke provjere znanja i Sudjelovanje u nastavi skaliraju se na 10% ukupne vrijednosti bodova na roku. Iz ove kategorije ne postoji prag za prolaz i te bodove nije moguće ispravljati.
 • Priznaje se projekt koji je uspješno odrađen tijekom kontinuirane nastave (konačna dobivena ocjena na projektu je barem 50%). U protivnom (ili ako student želi popraviti ocjenu iz projekta) je potrebno odabrati temu za projekt i ostvariti prag od barem 50% bodova za prolaz.
 • Bodovi ostvareni tijekom kontinuirane nastave na zadacima u kategoriji Domaće zadaće (poruka elektroničke pošte, životopis i motivacijsko pismo, prezentacija, fotografija, video i pitch) sada se skaliraju na 40% bodova na ispitnom roku. Priznaju se već ostvareni bodovi, ali moguće je i ponovno predati bilo koji od tih zadataka. Za prolaz je sada nužno uz prag od barem 50% ukupno ostvariti pozitivan broj bodova na svakom od zadataka u toj kategoriji.
 • Ukoliko predate projekt ili neki od zadataka iz kategorije Domaće zadaće na ispitnom roku, prethodno ostvareni bodovi s kontinuirane nastave se brišu.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, metode aktivnog učenja, stilovi učenja
 2. Elektronička pošta
 3. Slušanje, govorenje, konflikti
 4. Životopis i motivacijsko pismo
 5. Pregovaranje, sastanci, osobnosti
 6. Prikaznice (PPT)
 7. Izvođenje prezentacija
 8. Međuispit
 9. Znanstveno, stručno i popularno pisanje
 10. Web pretraga i prosudba informacija
 11. Fotografija i video
 12. Studentske prezentacije - pitchevi
 13. Seminar
 14. Kulturne razlike i bonton
 15. Završni ispit

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

John W. Davies (2001.), Communication skills,
Thomas E. Harris, John C. Sherblom (2018.), Small Group and Team Communication, Waveland Press

Za studente

Izvedba

ID 229831
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
3 Seminar
0 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan