Vještine komuniciranja

Opis predmeta

Komunikacijske vještine su potrebne inženjerima da bi u pisanom i usmenom obliku prenijeli precizne informacije i poruke svojim suradnicima, naručiteljima i dobavljačima; da bi predstavili sebe, svoj rad i rezultate; da bi učinkovito učili i poučavali. U okviru predmeta studenti uče kako učinkovito naći relevantnu informaciju i naučiti; kako prenijeti informacije i poruke predavanjima, prikaznicama, tekstom i grafikom; kako snimiti efektan zvučni zapis, fotografiju i video. Sastanci i pregovaranje svakodnevni su način rada u skupinama, pa ih studenti uče prepoznati na vrijeme, dobro pripremiti i učinkovito izvesti. Kroz vježbe uče aktivno slušati i govoriti; uočavaju uzroke nerazumijevanja i sukoba među ljudima i uče kako ih izbjeći i razriješiti. Predstaviti se životopisom te razumijevati i poštovati kulturne razlike i norme važan je dio obrazovanja inženjera.

Opće kompetencije

Stjecanje vještine komuniciranja, aktivnog slušanja, razvijanje strategija efikasnog učenja, vještine postavljanja pitanja, razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja. Studenti će se upoznati sa specifičnostima komuniciranja s pomoću ICT. Razvijaju se vještine prezentiranja i komunikacije u timu.

Ishodi učenja

 1. Napisati strukturirani i narativni životopis i predstaviti se usmeno
 2. Prikazati rad i rezultate u pisanom i usmenom obliku i stručnjacima i javnosti
 3. Prikazati i prenijeti informacije, aktivnosti, potrebe i namjere učinkovito u usmenom, pisanom i grafičkom obliku
 4. Dizajnirati i izraditi efektnu fotografiju, zvučni i video zapis
 5. Odabrati i procijeniti relevantnu informaciju i kritički ju analiziratironaći relevantnu informaciju i kritički ju analizirati
 6. Planirati i učinkovito izvesti sastanke i pregovore
 7. Analizirati probleme u komunikaciji, izbjeći ih i razriješiti
 8. Usporediti kulturne razlike i norme, poštivati ih te ih primjereno usvojiti

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanju studenti i nastavnik diskutiraju temu za koju su se pripremili kroz istraživanje i pripremnu zadaću. Pitanjima i odgovorima putem AuResS sustava studenti aktivno doprinose nastavi. Nastavnik pomaže u oblikovanja zaključaka, iznosi teorijsku podlogu, daje smjernice za primjenu i upućuje na daljnje samostalno učenje. Prema potrebi nastavnik objašnjava zadaću koja slijedi nakon predavanja.

Provjere znanja

Domaće zadaće, seminarski rad i završni pismeni ispit.

Konzultacije

Nositelj kolegija:

 • Doc. dr. sc. Predrag Pale, konzultacije nakon predavanja ili po dogovoru

Ostali nastavnici:

Seminari

Studenti izrađuju seminarski rad u obliku dvominutnog video prikaza na zadanu temu.

Stjecanje vještina

Izrada prikaznica, grafičkih prikaza, fotografije, audio i video zapisa. Prepoznavanje pregovaračkih situacija i sastanaka, konflikata. Predviđanje konfliktnih situacija i uzroka.

Ostalo

Pripreme za predavanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 50 % 25 % 50 % 40 %
Kratke provjere znanja 50 % 10 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 15 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 50 % 30 % 50 % 30 %
Završni ispit: Pismeni 10 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 20 %
Napomena / komentar

Kratke provjere znanja kao element ocjenjivanja u gornjoj tablici predstavljaju pripreme za predavanja, koje su dostupne prije svakog predavanja.

Sudjelovanje u nastavi sastoji se od dvije potkategorije: interakcije na predavanju (5%) i pitanja za ocjenu na predavanju (10%).

Za prolaz na kolegiju potrebno je iz svake aktivnosti ostvariti >50% bodova u svakoj kategoriji i barem 60 bodova ukupno. Prag od 50% odnosi se i zasebno na obije potkategorije sudjelovanja u nastavi.

Pri polaganju kolegija na ispitnim roku:

 • Bodovi ostavreni na kontinuiranoj nastavi za pripreme za predavanja i sudjelovanje u nastavi skaliraju se na 10% i u gornjoj tablici skupa spadaju u kategoriju Sudjelovanje u nastavi. Iz ove kategorije ne postoji prag za prolaz.
 • Priznaje se projekt koji je uspješno odrađen tijekom kontinuirane nastave (konačna dobivena ocjena na projektu je >50%). U protivnom (ili ako student želi popraviti ocjenu iz projekta) je potrebno odabrati temu za projekt i ostvariti prag od >50% bodova za prolaz.
 • Bodovi ostvareni na domaćim zadaćama koje uključuju peer review tijekom kontinuirane nastave sada se skaliraju na 40% bodova na ispitnom roku. Priznaju se već ostvareni bodovi, moguće je ponovno predati bilo koju od zadaća, ali za prolaz je sada nužno uz prag od >50% ukupno ostvariti >0 bodova na svakoj od peer review zadaća.
 • Ukoliko pristupite ispitnom roku, ostvareni rezultat na svakoj od aktivnosti, bez obzira na to bio on lošiji ili bolji od rezultata na kontinuiranoj nastavi predstavlja konačni rezultat. Prag za prolaz na pismenom dijelu ispita je >50%.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje i učenje
 2. Elektronička pošta
 3. PowerPoint prezentacije
 4. Životopis
 5. Slušanje, govorenje, konflikti
 6. Pregovaranje, sastanci
 7. Pretraživanje i vrednovanje informacija
 8. Međuispit
 9. Pisanje
 10. Foto
 11. Video
 12. Pitchevi
 13. Prezentiranje
 14. Kulturne razlike
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(1. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

John W Davies F (2001.), Communication skills: a guide for engineering and applied science students, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall
Thomas E. Harris, John C. Sherblom (2010.), Small Group and Team Communication, Pearson Education/Allyn & Bacon

Izvedba

ID 19678
  Zimski semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan