Višemedijske usluge

Opis predmeta

Uvod u višemedijske usluge, pojmovi i terminologija. Osnovne uslužne arhitekture i komunikacijski zahtjevi. Prostorni i vremenski odnosi medija, usklađivanje. Formati i standardi za opis višemedijskog sadržaja. Zvučne i vizualne komponente višemedijskog sadržaja. Sintetički sadržaji. Metapodaci i pretraživanje. World Wide Web, arhitektura, komunikacijski protokoli, primjene i tehnologije. Strujanje višemedijskog sadržaja. Internetska telefonija. Višemedijska konferencija. Višemedijske usluge u pokretnim mrežama. Višekorisničke igre i virtualna okruženja.

Opće kompetencije

Znanja i vještine u području višemedijskih usluga, uslužnih arhitektura i komunikacijskih protokola. Usluge utemeljene na World Wide Webu i pratećim tehnologijama. Osnove usluga utemeljenih na strujanju višemedijskog sadržaja, s naglaskom na internetsku telefoniju i višemedijsku konferenciju.

Ishodi učenja

 1. Opisati osnovne značajke i način kodiranja višemedijskog sadržaja.
 2. Objasniti temeljne pojmove i arhitekturu World Wide Weba.
 3. Kreirati jednostavan statički i dinamički web sadržaj..
 4. Analizirati mrežni promet prilikom komunikacije web klijenta i poslužiteljaa.
 5. Opisati osnove pretraživanja na webu.
 6. Objasniti prijenos govora IP-om, arhitekturu i nabrojati protokole.
 7. Objasniti prijenos videa i televizije IP-om.
 8. Objasniti osnove načina rada P2P mreža.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja za grupu studenata.

Provjere znanja

Pisani i usmeni ispit.

Laboratorijske vježbe

Tri laboratorijske vježbe.

Pokusi na predavanjima

Demonstracija obrađenih tehnologija na studijskim primjerima.

Konzultacije

Nastavnici su na raspolaganju u tjednom terminu konzultacija, kao i po dogovoru, uz najavu.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Četiri domaće zadaće.

Stručni posjeti

Posjeta SRCU (Sveučilišnom računarskom centru)

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u višemedijske usluge, pojmovi i terminologija. Klasifikacija višemedijskih usluga. Pojam dikretnog i kontinuiranog medija. Digitalno kodiranje i kompresija. Kvaliteta usluge i iskustvena kvaliteta.
 2. Modeli i arhitekture višemedijskih komunikacijskih sustava. Raspodijeljeni sustavi i modeli raspodijeljene obrade.
 3. Usluga World Wide Weba, arhitektura i komunikacijski protokoli. Pojam hiperteksta i hipermedija, odabrani standardi. Klijentske i poslužiteljske tehnologije, dinamički sadržaj.
 4. Zvuk kao komponenta višemedijskog sadržaja, kodiranje zvuka i govora, odabrani standardi. Vizualne komponente višemedijskog sadržaja: kodiranje nepomične slike.
 5. Vizualne komponente višemedijskog sadržaja: video, odabrani stadardi. Prostorni i vremenski odnosi medija. Usklađivanje zvučnih i vizualnih komponenti.
 6. Modeli usluga višemedijskog strujanja.
 7. Komunikacijski protokoli u višemedijskim sustavima: RTP, SIP/SDP, RTSP.
 8. Prijenos govora putem IP-a i internetska telefonija. Mrežne konfiguracije, protokoli i standardi. Mjerila kvalitete internetske telefonije.
 9. Tjedan u kojem se održavaju međuispiti.
 10. Tjedan u kojem se održavaju međuispiti.
 11. Višemedijske usluge u računalnom oblaku.
 12. Prijenos videa preko IP-a. Internetska TV.
 13. Mreže ravnopravnih čvorova i primjeri usluga.
 14. Mreže za isporuku sadržaja, primjeri i komunikacijski zahtjevi.
 15. Konferencijske usluge. Višekorisničke okoline. Višekorisnička virtualna okruženja i umrežene igre.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (6. semestar)

Literatura

OA. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković (2004.), Osnovne arhitekture mreža, Element, Zagreb
J. Crowcroft, M. Handley, I. Wakeman (1999.), Internetworking Multimedia, Morgan Kaufmann Publishers
B. Krishnamurthy, J. Rexford (2001.), Web Protocols and Practice: HTTP 1.1, networking protocols, caching, and traffic measurement, Addison-Wesley Pearson Education
J.F. Kurose, K.W. Ross (2009.), Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet (5th Edition), Addison Wesley

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 34289
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan