Višemedijske komunikacije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pojam i model višemedijskog komunikacijskog sustava. Utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Audio, video i sintetički višemedijski sadržaji. Višekorisničke višemedijske primjene, arhitekture i komunikacijski protokoli. Strujanje višemedijskog sadržaja. Modeli i mehanizmi kvalitete usluge. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Internetska telefonija. Napredne višemedijske usluge, umrežene digitalne igre.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Teorijski predmeti profila (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti temeljna načela i načine kodiranja audia, videa i sintetičkih sadržaja
 2. Objasniti mjerila kvalitete i sinkronizacije višemedijskog sadržaja
 3. Objasniti razdvajanje kontrole i podataka kod višemedijskih primjena
 4. Opisati i razumjeti ključne internetske protokole za višemedijske usluge
 5. Opisati i usporediti načine uvođenja kvalitete usluge u Internet
 6. Objasniti arhitekturu i komunikacijske protokole usluge VoIP
 7. Objasniti arhitekturu naprednih višemedijskih aplikacija, s naglaskom na umrežene igre.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja prema satnici.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe prema rasporedu objavljenom na prvom predavanju. Predviđena su 4 ciklusa vježbi u trajanju od 3-4 sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 40 % 20 % 40 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u višemedijske komunikacije. Vrste multimedijskog sadržaja i utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Postupci kodiranja i kompresije medija; repetitorij metoda entropijskog i izvornog kodiranja
 2. Audio sadržaj. Napredni načini kodiranja, standardi. Obrada u višemedijskom komunikacijskom sustavu. Prikrivanje gubitaka i kašnjenja prilikom komunikacije
 3. Nepomična slika. Načela i odabrani načini i standardi kodiranja slike
 4. Video sadržaj. Napredni načini kodiranja, standardi. Obrada u višemedijskom komunikacijskom sustavu. Prikrivanje gubitaka i kašnjenja prilikom komunikacije
 5. Sintetički višemedijski sadržaji. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja višemedijskog sadržaja. Zahtjevi na kvalitetu usluge
 6. Arhitektura višemedijskog komunikacijskog sustava
 7. Višekorisničke višemedijske primjene. Model grupne komunikacije. Komunikacijske arhitekture i protokoli višeodredišnog usmjeravanja
 8. Međuispit
 9. Internetski komunikacijski protokoli za potporu višemedijske sjednice
 10. Model strujanja višemedijskog sadržaja, komunikacijski protokoli
 11. Internetska telefonija i prijenos govora Internetom. Arhitektura, protokoli i standardi. Kvaliteta usluge
 12. Uvođenje kvalitete usluge u Internetu. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Ugovaranje razine kvalitete usluge. Mehanizmi kvalitete usluge: klasifikacija prometa, oblikovanje, raspoređivanje, redarstvo
 13. Uvođenje kvalitete usluge u Internet: integrirane usluge, diferencirane usluge
 14. Napredne višemedijske usluge, umrežene igre.
 15. Završni ispit

Literatura

J. Crowcroft, M. Handley, I. Wakeman (1999.), Internetworking Multimedia, Morgan Kaufmann Publishers
Fred Halsall (2000.), Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards, Addison-Wesley
Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt (2010.), Multimedia Systems, Springer

Za studente

Izvedba

ID 223731
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan