Vjerojatnost i statistika

Ishodi učenja

 1. riješiti probleme računanja vjerojatnosti zadanog događaja
 2. prepoznati karakterističnu diskretnu ili neprekinutu razdiobu
 3. riješiti probleme računanja očekivanja i disperzije pojedine razdiobe
 4. analizirati dane podatke
 5. riješiti probleme točkovne procjene parametara i intervalne procjene
 6. koristiti razne statističke testove
 7. pokazati sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja problema
 8. koristiti kritičko mišljenje

Oblici nastave

Predavanja

4 sata tjedno

Auditorne vježbe

1 sat tjedno

Samostalni zadaci

svaki će student trebati riješiti samostalne zadatke

Laboratorij

6 sati u semestru, od toga 4 sata studenti rade samostalno

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 50 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 90 %

Tjedni plan nastave

 1. Vjerojatnost. Jednako izgledni ishodi. Geometrijska vjerojatnost.
 2. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost. Formula potpune vjerojatnosti. Bayesova formula.
 3. Diskretne slučajne varijable i slučajni vektori. Marginalne razdiobe. Uvjetne razdiobe.
 4. Momenti. Karakteristične funkcije. Funkcije izvodnice.
 5. Geometrijska razdiobe. Binomna razdioba. Poissonova razdioba.
 6. Slučajne varijable. Funkcije razdiobe i funkcije gustoće. Funkcije slučajnih varijabli.
 7. Eksponencijalna razdioba. Normalna razdioba.
 8. Međuispit.
 9. Slučajni vektori. Uvjetne razdiobe.
 10. Funkcije slučajnih vektora. Zakon velikih brojeva i centralni granični teorem.
 11. Sredina. medijan. mod razdiobe. Disperzija. varijanca. kvantili radiobe. međukvartilni raspon. Nepristrani točkovni procjenjitelji. Procjena kriterijem najveće izglednosti.
 12. Intervalne procjene. Intervali povjerenja. Intervali povjerenja za parametre normalne razdiobe.
 13. Testiranje hipoteza. Pogreške prve i druge vrste. Testiranje hipoteza o parametrima. Uzoračke distribucije.
 14. Testiranje hipoteza. Pogreške prve i druge vrste. Testiranje hipoteza o parametrima. Uzoračke distribucije. Pearsonov hi-kvadrat test (test o prilagodbi modela. test o nezavisnosti. test o homogenosti).
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(4. semestar)
Računarstvo (studij)
(3. semestar) (4. semestar)

Literatura

(2018.), N.Elezović: Vjerojatnost i statistika, Element, Zagreb
(1989.), Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb
(1989.), Ž. Pauše, Riješeni primjeri zadaci iz vjerojatnosti i statistike, Školska knjiga, Zagreb

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183401
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
15 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
55 dobar
45 dovoljan