Vjerojatnost i statistika

Ishodi učenja

 1. riješiti probleme računanja vjerojatnosti zadanog događaja
 2. prepoznati karakterističnu diskretnu ili neprekinutu razdiobu
 3. riješiti probleme računanja očekivanja i disperzije pojedine razdiobe
 4. analizirati dane podatke
 5. riješiti probleme točkovne procjene parametara i intervalne procjene
 6. koristiti razne statističke testove
 7. pokazati sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja problema
 8. koristiti kritičko mišljenje

Oblici nastave

Predavanja

4 sata tjedno

Auditorne vježbe

1 sat tjedno

Samostalni zadaci

svaki će student trebati riješiti samostalne zadatke

Laboratorij

6 sati u semestru, od toga 4 sata studenti rade samostalno i izrađuju svoju zadaću

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 50 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 90 %

Tjedni plan nastave

 1. Vjerojatnost. Jednako izgledni ishodi. Geometrijska vjerojatnost
 2. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost. Formula potpune vjerojatnosti. Bayesova formula.
 3. Diskretne slučajne varijable i slučajni vektori. Marginalne razdiobe. Uvjetne razdiobe
 4. Momenti. Karakteristične funkcije. Funkcije izvodnice
 5. Geometrijska razdiobe. Binomna razdioba. Poissonova razdioba
 6. Slučajne varijable. Funkcije razdiobe i funkcije gustoće, Funkcije slučajnih varijabli.
 7. Eksponencijalna razdioba. Normalna razdioba
 8. Međuispit
 9. Slučajni vektori; Uvjetne razdiobe
 10. Funkcije slučajnih vektora, Zakon velikih brojeva i centralni granični teorem
 11. Sredina. medijan. mod razdiobe. Disperzija. varijanca. kvantili radiobe. međukvartilni raspon, Nepristrani točkovni procjenjitelji. Procjena kriterijem najveće izglednosti.
 12. Intervalne procjene; Intervali povjerenja., Intervali povjerenja za parametre normalne razdiobe.
 13. Testiranje hipoteza; Pogreške prve i druge vrste; Testiranje hipoteza o parametrima; Uzoračke distribucije
 14. Testiranje hipoteza; Pogreške prve i druge vrste; Testiranje hipoteza o parametrima; Uzoračke distribucije, Pearsonov hi-kvadrat test (test o prilagodbi modela. test o nezavisnosti. test o homogenosti)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(4. semestar)
Računarstvo (studij)
(3. semestar)

Literatura

(2018.), N.Elezović: Vjerojatnost i statistika, Element, Zagreb
(1989.), Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb
(1989.), Ž. Pauše, Riješeni primjeri zadaci iz vjerojatnosti i statistike, Školska knjiga, Zagreb

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183401
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
15 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
55 dobar
45 dovoljan