Uvod u upravljanje znanjem

Opis predmeta

Definicije: podaci, informacije, znanje, mudrost - piramida. Iskustveno i eksplicitno znanje. SECI model. Stvaranje korisnog znanja. Životni ciklus znanja i primjene. Definicija i specifikacija upravljanja znanjem: nivoi, ciljevi, intervencije, klasifikacija aktivnosti. Kolegijalna pomoć- učenje od drugih. Upravljanje znanjem ili strategija. Intelektualni kapital. Upravljanje znanjem i kultura. Upravljanje znanjem u praksi: alati i tehnike.

Opće kompetencije

Osiguravanje studentima osnovnih znanja iz upravljanja znanja, i osposobljavanje za uspješno vrlo široko korištenje upravljanja znanja u njihovim disciplinama od interesa. Omogućavanje studentima razumijevanje kako uspješno postići rezultate kombinirajući znanje stečeno u različitim disciplinama. U predmetu se pokazuje kako se elementi poput podataka, informacija i znanja mogu koristiti skupa u upravljanju znanjem, i u stvaranju strategija i intelektualnog kapitala u razvojno-istraživačkim institucijama i drugim organizacijama. Pomaže studentima da razviju vještine kritičkog razmišljanja. Priprema studenata za karijere u visokotehnološkim industrijama i razvojno-istraživačkim institucijama

Ishodi učenja

 1. Definirati pojmove: podaci, informacije, znanje i mudrost.
 2. Pokazati odnose u piramidi mudrosti.
 3. Razlikovati iskustveno i eksplicitno znanje.
 4. Primijeniti spiralu znanja u SECI modelu.
 5. Proizvesti korisno znanje.
 6. Primijeniti kolegijalnu pomoć.
 7. Definirati intelektualni kapital pojedinca ili organizacije.
 8. Primijeniti upravljanje znanjem u praksi.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja s vježbama i prezentacijama u dva ciklusa od 7 i 6 tjedana.

Konzultacije

Konzultacije

Seminari

Seminar

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicije: podaci, informacije, znanje, mudrost - piramida. Različiti pristupi definiranju. Podaci kao činjenice, signali i simboli. Informacije: strukturalne-funkcionalne, simbolične-subjektivne. Znanje kao proces, procedura i prijedlog.
 2. Iskustveno i eksplicitno znanje: definicije, primjeri. Korištenje iskustvenog i eksplicitnog znanja u radu.
 3. Spirala znanja i SECI model. Interakcija eksplicitnog i iskustvenog znanja u 4 koraka: socijalizacija, eksternalizacija, kombinacija i internalizacija. Prednosti i nedostaci modela.
 4. Stvaranje korisnog znanja - proces stvaranja korisnog znanja u 10 koraka .
 5. Životni ciklus znanja i primjene. Pametni sustav upravljanja životnim ciklusom znanja: ključni izazovi, rješenja i primjena.
 6. Definicija i specifikacija upravljanja znanjem: nivoi, ciljevi, intervencije, klasifikacija aktivnosti. Komponente upravljanja znanjem.
 7. Kolegijalna pomoć- učenje od drugih.
 8. Ispit.
 9. Upravljanje znanjem ili strategija.
 10. Intelektualni kapital - definicija. Odnos između znanja i intelektualnog kapitala.
 11. Upravljanje znanjem i kultura.
 12. Procjena rizika od gubitka znanja.
 13. Upravljanje znanjem u praksi: alati i tehnike.
 14. Upravljanje znanjem u praksi: alati i tehnike.
 15. Ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)

Literatura

J. M. Firestone, M. W. McElroy (2003.), Key issues in the new knowledge management, KMCI Press: Butterworth-Heinemann, USA
C. Collison, G. Parcell (2005.), Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations, Capstone Publishing, UK
R. Sanchez (2003.), Knowledge Management and Organizational Competence, Oxford University Press, Oxford
J. J. Stapleton (2003.), Executive's Guide to Knowledge Management: The Last Competitive Advantage, John Wiley and Sons, USA

Predavanja

Izvedba

ID 81678
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan