Uvod u računalno modeliranje u programskom jeziku Julia

Opis predmeta

Predmet služi za upoznavanje studenata s osnovama računalnog modeliranja i programskim jezikom Julia. Studente se upoznaje s osnovama izrade računalnog modela te analizom rezultata proračuna takvog modela. Julia je programski jezik koji je veoma prilagođen za računalno modeliranje i složene numeričke analize. Studente se osposobljava za rad s programskim jezikom Julia primjenom na realne probleme iz različitih domena koji su pogodni za računalno modeliranje.

Oblici nastave

Predavanja

Sudjelovanje na predavanjima

Samostalni zadaci

Rad na projektu

Laboratorij

Rad u laboratoriju

Mentorski rad

Konzultacije s nastavnicima

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 70 % 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnove računalnog modeliranja
 2. Osnovna sintaksa programskog jezika Julia
 3. Struktura podataka u programskom jeziku Julia
 4. Vizualizacija podataka u programskom jeziku Julia
 5. Uvod u računalno modeliranje problema u programskom jeziku Julia
 6. Računalne greške, Analiza rezultata računalnog modeliranja
 7. Modeliranje problema upotrebom diferencijalnih jednadžbi, Rješavanje fizikalnih problema računalnim modeliranjem u programskom jeziku Julia
 8. Modeliranje rasta
 9. Modeliranje interakcija
 10. Primjeri rješavanja problema upotrebom diferencijalnih jednadžbi programskom jeziku Julia
 11. Modeliranje problema pomoću numeričke integracije
 12. Primjeri rješavanja problema upotrebom numeričke integracije u programskom jeziku Julia
 13. Primjeri rješavanja problema u programskom jeziku Julia, Pisanje izvješća i način prezentacije rezultata modela
 14. Prezentacije projekata
 15. Prezentacije projekata

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 4. semestar (4. semestar) Vještine - 4. semestra (4. semestar) Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 4. semestar (4. semestar) Vještine - 4. semestra (4. semestar) Vještine - 6. semestar (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 6.semestra (6. semestar)

Literatura

(.), Uvod u računalno modeliranje u programskom jeziku Julia - nastavni materijali,
Sandeep Nagar (2017.), Beginning Julia Programming: For Engineers and Scientists, Apress
Ivo Balbaert (2018.), Julia 1.0 Programming: Dynamic and High-performance Programming to Build Fast Scientific Applications, 2nd Edition, Packt

Za studente

Izvedba

ID 220447
  Ljetni semestar
3 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
15 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan