Uvod u projektiranje sustava s mješovitim signalom na razini integriranih sklopova

Ishodi učenja

 1. Povezati tehnološku realizaciju sklopova i sustava s mješovitim signalom sa zahtjevima na njihove električke karakteristike
 2. Objasniti projektiranje robusnih analognih i digitalnih blokova u sustavima s mješovitim signalom
 3. Objasniti korištenje modernih alata za projektiranje i analizu sustava s mješovitim signalom

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci kroz seminar

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 12 %
Seminar/Projekt 0 % 8 % 0 % 8 %
Međuispit: Pismeni 0 % 50 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u sustave i zahtjeve integriranih sklopova s mješovitim signalom.
 2. Alati za dizajn ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova i tok dizajna analognih podsustava.
 3. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova.
 4. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova.
 5. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova.
 6. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova.
 7. Elementi ulaznih stupnjeva analognih integriranih sklopova.
 8. Međuispit.
 9. Alati za digitalni dizajn i tok dizajna podsustava digitalnih integriranih sklopova.
 10. Elementi digitalnih integriranih sklopova.
 11. Dizajn podsustava digitalnih integriranih sklopova.
 12. Dizajn podsustava digitalnih integriranih sklopova.
 13. Povezivanje analognih i digitalnih podsustava integriranih sklopova i kosimulacija.
 14. Verifikacija sustava integriranih sklopova s mješovitim signalom.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), R. Jacob Baker, CMOS: Mixed-Signal Circuit Design, Second Edition, 2008,
(.), A.S. Sedra, K.C. Smith, Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press, 2011,
(.), R.C. Jaeger, T.N. Blalock, Microelectronic Circuit Design, 4th ed., McGraw-Hill, 2011,

Za studente

Izvedba

ID 183487
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan