Uvod u programiranje

Ishodi učenja

 1. Objasniti način pohrane podataka u računalu
 2. Primijeniti osnovne principe oblikovanja programa
 3. Dizajnirati te implementirati i testirati jednostavnije programe i pronalaziti greške
 4. Koristiti polja, grananja, petlje i funkcije
 5. Opisati mehanizme poziva funkcija i predavanja parametara
 6. Razviti programe sa slijednim i direktnim, binarnim i tekstualnim datotekama
 7. Koristiti pokazivače i dinamičko pridruživanje memorije

Oblici nastave

Predavanja

Seminari

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 7 % 0 % 7 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 17 % 53 %
Ispit: Pismeni 46 % 93 %

Tjedni plan nastave

 1. Algoritam, program, programiranje. Prevođenje, povezivanje i izvršavanje programa. Temeljni elementi programskog jezika C: struktura programa, direktive pretprocesoru, ključne riječi, komentari, konstante, varijable, izraz pridruživanja, prioritet i asocijativnost operatora.
 2. Temeljni elementi programskog jezika C: aritmetički, relacijski, logički izrazi, osnovni oblik naredbe za selekciju, osnove korištenja funkcija za ulaz i izlaz, korisne matematičke funkcije.
 3. Naredbe za kontrolu toka programa: jednostrana i dvostrana selekcija, osnovni elementi stila pisanja C programa, kaskadna selekcija, skretnica.
 4. Naredbe za kontrolu toka programa: programske petlje, s ispitivanjem uvjeta na početku, na kraju i s unaprijed utvrđenim brojem ponavljanja, naredbe za bezuvjetne programske skokove, strukturirano programiranje.
 5. Agregatni tipovi podataka: jednodimenzijsko, dvodimenzijsko polje, struktura.
 6. Ostali tipovi podataka: cjelobrojni tipovi podataka, nizovi znakova, realni tipovi podataka.
 7. Raspon i preciznost realnih tipova podataka, numeričke greške, definicija tipa podataka, implicitna i eksplicitna konverzija tipova podataka. Ostali operatori u programskom jeziku C, unarni, binarni, ternarni.
 8. Međuispit.
 9. Funkcije, tip funkcije, parametri, argumenti. Rekurzivne funkcije.
 10. Pokazivači.
 11. Makro. Organizacija programa. Memorijski razredi.
 12. Standardna biblioteka funkcija.
 13. Datoteke.
 14. Datoteke. Organizacija memorije.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(1. semestar)

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

Vedran Mornar (2018.), Uvod u programiranje, radna verzija udžbenika,
King K. N. (2008.), C Programming: A Modern Approach, Second Edition, W. W. Norton & Company
B. W. Kernighan, D. M. Ritchie (1988.), The C Programming Language, 2nd Edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
(2018.), Materijali predmeta dostupni na fakultetskom intranetu,

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183357
  Zimski semestar
7 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
18 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88,5 izvrstan
77 vrlo dobar
65,5 dobar
54 dovoljan