Uvod u mjeriteljstvo

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Temeljni mjeriteljski pojmovi. Mjerena veličina, utjecajne veličine i mjerni rezultat. Teorija najmanjih kvadrata. Određivanje mjerne nesigurnosti i iskazivanje mjernih rezultata. Međunarodni sustav veličina i jedinica (SI). Mjeriteljski ustroj i prenošenje sljedivosti. Osnovni analogni i digitalni mjerni instrumenti. Načelo rada, svojstva i primjene. Mjerenje napona, struje, otpora, snage i energije. Mosne metode. Uzemljivanje, oklapanje i zaštita od smetnji. Računalom podržana mjerenja. Virtualni i distribuirani mjerni sustavi, komunikacijski protokoli između računala i instrumenata. Programska podrška za prikupljanje i obradbu mjernih rezultata.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje važnosti i primjene mjeriteljstva i mjerenja u inženjerskoj praksi. Daje osnovna znanja o mjeriteljskim pojmovima, jedinicama i analizi mjernih rezultata. Studenti će biti sposobni razumjeti i primijeniti različite vrste mjernih instrumenata te ostvariti mjerne uređaje i sustave vođene osobnim računalom u mjernim metodama za mjerenje električkih veličina.

Ishodi učenja

 1. identificirati različite doprinose mjernoj nesigurnosti
 2. usporediti različite principe rada mjernih instrumenata
 3. primijeniti mjerne instrumente na korektan način
 4. analizirati mjerne metode za mjerenje električkih veličina
 5. razviti mjerni sustav temeljen na računalu
 6. ocijeniti moguća poboljšanja u pogledu točnosti

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja sa prezentacijama

Auditorne vježbe

Bit će uklopljene u satnicu predavanja.

Laboratorijske vježbe

Umjesto predavanja

Pokusi na predavanjima

Kad god je to moguće.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Temeljni mjeriteljski pojmovi. Mjerena veličina, utjecajne veličine i mjerni rezultat.
 2. Međunarodni sustav veličina i jedinica (SI). Mjeriteljski ustroj i prenošenje sljedivosti. Umjeravanje instrumenata.
 3. Teorija najmanjih kvadrata. Određivanje mjerne nesigurnosti i iskazivanje mjernih rezultata.
 4. Elementi mjernih krugova. Laboratorijska mjerna i regulacijska oprema.
 5. Osnovni analogni mjerni instrumenti. Načelo rada, svojstva i primjene.
 6. Osnovni digitalni mjerni instrumenti. Načelo rada, svojstva i primjene.
 7. Mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona i struja. Mjerenje otpora.
 8. Međuispit.
 9. Mjerenje snage i energije.
 10. Uravnoteženi i neuravnoteženi mjerni mostovi.
 11. Uzemljivanje, oklapanje i zaštita od smetnji.
 12. Računalom podržana mjerenja. Virtualni i distribuirani mjerni sustavi.
 13. Komunikacijski protokoli između računala i instrumenata.
 14. Programska podrška za prikupljanje i obradbu mjernih rezultata.
 15. Završni ispit.

Literatura

J. Bucher (2004.), The Metrology Handbook, ASQ
V. Bego (2003.), Mjerenja u elektrotehnici, Graphis, Zagreb
*** (2008.), International vocabulary of metrology (VIM), JCGM
*** (2008.), Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), JCGM
V. Haasz, M. Sedlaček (2006.), Electrical Measurements, ČVUT, Praha
(.), Measurement Systems and Sensors W. Nawrocki Artech House 2005,

Za studente

Izvedba

ID 86536
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
27 Predavanja
0 Seminar
3 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
73 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan