Upravljanje sigurnosnim rizicima

Opis predmeta

Predmet razmatra pitanja informacijske sigurnosti kao upravljačkog procesa kojemu je cilj osigurati poslovne procese i njihov kontinuitet te informacijsku imovinu poslovnog subjekta. Nekoliko je tema koje se u sklopu kolegija analiziraju: pitanje potrebnih investicija u sigurnost, način postizanja željene razine sigurnosti te konkretna ugradnja sigurnosne strategije. Sadržaj se odnosi na usporednu analizu komercijalno raspoloživih alata za upravljanje rizikom, te kriterija koji se tiču izbora metodološke podrške problemu procjene rizika. Dodatno se pojašnjava i način njihove primjene u kontekstu gospodarstva i javnog sektora.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Evan Wheeler (2011.), Security Risk Management, Elsevier
Julian Talbot, Miles Jakeman (2011.), Security Risk Management Body of Knowledge, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154995
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje