O predmetu

Predmet Ugradbeni računalni sustavi predaje se u zimskom i ljetnom semestru studentima 3. godine. Predmet je obavezan za sve studente modula Elektroničko i računalno inženjerstvo, jer predstavlja obvezni predmet modula. Isti predmet se predaje i u ljetnom semestru za studente modula Računalno inženjerstvo, također kao obvezni predmet modula. Neovisno o semestru u kojem se predmet drži, sve informacije o predmetu nalaze se isključivo na ovim stranicama.

Gradivo predmeta Ugradbeni računalni sustavi podijeljeno je u tri nastavne cjeline.


Prva nastavna cjelina

Prva nastavna cjelina obuhvaća elemente i građu ugradbenih računalnih sustava, kao i tehnologije na kojima se temelji njihov razvoj.


Druga nastavna cjelina

Druga nastavna cjelina obuhvaća projektiranje ugradbenih računalnih sustava temeljenih na 8-bitnim mikrokontrolerima.


Treća nastavna cjelina

Treća nastavna cjelina obuhvaća programabilne logičke sklopove te alate za rad s njima.


LITERATURA

Gradivo predmeta u cijelosti je pokriveno materijalima s predavanja. Također, dio gradiva obuhvaćen je udžbenicima

  • Davor Petrinović, Mladen Vučić, Osnove projektiranja računalnih sustava, FER, Zagreb, 2007. i
  • Mladen Vučić, Upotreba mikrokontrolera u ugrađenim računalnim sustavima, FER, Zagreb, 2007.,

skriptama

  • Mladen Vučić, Davorka Petrinović, Projektiranje ugrađenih računalnih sustava – materijali za laboratorijske vježbe,  FER, 2007.,

te internim skriptama

  • M. Vučić, Ugradbeni računalni sustavi - Upute za laboratorijske vježbe, 2. ciklus, FER, 2007.

Na predavanjima će biti navedena poglavlja iz ovih materijala koja pokrivaju gradivo odgovarajućih nastavnih cjelina.