Upravljanje rizikom

Opis predmeta

Identifikacija rizika. Klasifikacija rizika. vjerojatnost događaja, procjena utjecaja. Analiza rizika i metode za analize rizika. Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje rizika kao podloga upravljanju rizikom. Ocjena rizika i upravljanje rizikom. Modeliranje rizika. Utjecaj neizvjesnosti na donošenje odluka. Pojam prihvatljivog rizika i društvene norme. Osiguranje i upravljanje rizikom. Financijske procjene pri odlučivanju. Planiranje projekta i financiranja u uvjetima neizvjesnosti. Upravljanje rizikom bez i pod utjecajem percepcije rizika. Integralno upravljanje rizikom: scenariji i ukupne posljedice. Ocjena rizika i upravljanje rizikom tijekom uvođenja novih tehnologija. Upravljanje rizikom primjenjeno na globalne prirodne resurse. Upravljanje rizikom na nivou poduzeća.

Opće kompetencije

Razumijevanje osnovnih postupaka analize, ocjene i upravljanja rizikom. Identifikacija situacija povoljnih za primjenu upravljanja rizikom. Razvoj programa za upravljanje rizikom u energetici (donošenje odluka, procjena cijena energenata)

Ishodi učenja

 1. Razviti razumijevanje različitih kategorija poslovnih rizika.
 2. Identificirati i opisati rizike u poduzeću uzrokovane unutarnjim i vanjskim pobudama.
 3. Analizirati izloženost riziku na temelju vjerojatnosti i utjecaja.
 4. Definirati matricu rizika za zadani investicijski projekt.
 5. Analizirati očekivanu monetranu vrijednost izvorno identificiranih rizika.
 6. Razviti registar rizika i analizirati prihvatljivost rezervnog fonda.
 7. Kreirati plan upravljanja rizicima.
 8. Ocijeniti prihvatljivot investicijskih projekata uz uvažavanje rizika.

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je kroz dva nastavna ciklusa. prvi ciklus sadržava 7 tjedana i međuispit, a drugi 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata. Predavanja su popracena slajdovima.

Demonstracijske vježbe

Kontinuirani rad s Registrom rizika za investicijski projekt

Ostalo

Nekoliko kratkih "case study"-ja provodi se tijekom semestra sa studentima u manjim skupinama nakon čega slijedi njihova prezentacija i diskusija uz komentare nastavnika.

E-učenje

Domaće zadaće kroz platformu za provođenje e-učenja Moodle.

Ostalo

Relevantni gostujući predavači iz gospodarstva i javnog sektora na temu upravljanja rizicima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 6 %
Prisutnost 0 % 4 % 0 % 4 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 0 % 75 %

Tjedni plan nastave

 1. Identifikacija rizika. Klasifikacija rizika – vjerojatnost događaja, procjena utjecaja.
 2. Analiza rizika i metode za analize rizika. Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje rizika kao podloga upravljanju rizikom.
 3. Ocjena rizika i upravljanje rizikom. Vrednovanje, prihvatljivost, mjere rizika, mogućnost smanjenja, evaluacija opcija, uloga cost/benefit analize
 4. Statičke i adaptivne strategije kontrole rizika.
 5. Modeliranje rizika – neizvjesnost, vjerojatnost događaja, simulacije, "što-ako","stablo odluka". Case study.
 6. Utjecaj neizvjesnosti na donošenje odluka. Načini donošenja odluka. Analiza i optimizacija odluka. Kontrola i osiguranje kvalitete. Vrijednost informacije za donošenje odluka.
 7. Pojam prihvatljivog rizika i društvene norme. Kvalitativni i kvantitativni ciljevi sigurnosti. Cost-benefit i Risk-Benefit pristup. Osiguranje i upravljanje rizikom. Izvori rizika u financijskom poslovanju: tečaj, kamate, promjena cijene energenata.
 8. Ispit
 9. Evalucija rizika: pregled osnovnih principa financijskog poslovanja. Diverzificirani i sistemski rizik. Prijedlog ograničavanja rizika
 10. Financijske procjene pri odlučivanju – sadašnja vrijednost, stopa povrata kapitala, protok kapitala. Planiranje projekta i financiranja u uvjetima neizvjesnosti.
 11. Upravljanje rizikom u neutralnom smislu i pod utjecajem percepcije rizika. Utjecaj percepcije rizika na interne i eksterne odluke u svezi upravljanja rizikom.
 12. Integralno upravljanje rizikom: scenariji i ukupne posljedice. Uključivanje višestrukih ciljeva u analizu i upravljanje rizikom
 13. Ocjena rizika i upravljanje rizikom tijekom uvođenja novih tehnologija. Upravljanje rizikom primjenjeno na planiranje raspoloživosti energetskih resursa, globalne klimatske promjene i ostale globalne prirodne resurse.
 14. Upravljanje rizikom na nivou poduzeća da se smanje utjecaji na organizacijsku strukturu i financijsko poslovanje uslijed potencijalnih negativnih unutarnjih i vanjskih čimbenika. Predavanje gostujućih predavača na temu upravljanja rizicima.
 15. Ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Literatura

Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond, Phil Walker (2004.), Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements, John Wiley
(2004.), A guide to the project management body of knowledge: PMBOK Guide - 3rd ED., Project Management Institute, Inc.
John X. Wang (2002.), What Every Engineer Should Know About Decision Making Under Uncertainty, Marcel Dekker, Inc

Za studente

Izvedba

ID 34387
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan