Upravljanje podacima

Opis predmeta

Organizacija i obrada podataka u telekomunikacijskoj mreži. Objektno - orijentirani i objektno-relacijski model podataka. Oblikovanje baze podataka. Dimenzijski model podataka. Polustrukturirani podaci. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata. Svojstva i arhitektura sustava za upravljanje bazom podataka. Distribuirane baze podataka. Objektno-relacijske i objektno-orijentirane baze podataka. Prostorno-vremenska obrada podataka. Pretraživanje baze podataka i optimizacija upita. Web tehnologija i baze podataka. Distribuirana obrada podataka u Web okruženju. Integracija podataka. Skladištenje podataka. Oblikovanje skladišta podataka. Kvaliteta podataka. Proces izvlačenja, transformacije i učitavanja podataka. Poslovna inteligencija: OLAP analiza i primjena dubinske analize podataka. Studijski primjeri upravljanja podacima.

Opće kompetencije

Studenti će biti upoznati s naprednim modelima podataka i njihovom primjenom. Bit će u mogućnosti postavljati složene upite nad bazom podataka i optimizirati upite. Studenti će biti osposobljeni za oblikovanje objektnih i objektno-relacijskih baza podataka, te skladišta podataka.

Ishodi učenja

 1. objasniti napredne modele podataka
 2. primijeniti napredne modela podataka
 3. kreirati složene upite nad bazom podataka
 4. upotrijebiti najoptimalnije upite jezika SQL
 5. dizajnirati objektno-relacijske baze podataka
 6. dizajnirati skladišta podataka.

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se obrađuju teorijski temelji modeliranja podataka i upravljanja podacima

Provjere znanja

Prvi međuispit i završni (pismeni) ispit su pismene provjere na kojima se ispituje znanje osnovnih pojmova i teorije. Manji dio ispita čine konkretni problemski zadaci iz modeliranja podataka. Domaće zadaće služe za provjeru sposobnosti studenta da razvije pojedine komponente informacijskog sustava. Usmeni završni ispit omogućuje da se dobije uvid je li pojedini student uspio integrirati pojmove objašnjene u nastavu u jedinstven i koherentan pogled na dano područje inženjerstva

Konzultacije

Studenti koje žele postaviti dodatna pitanja o pojmovima objašnjenima na predavanjima mogu dogovoriti konzultacije s predavačem ili asistentom u posebnom terminu.

Ostalo

Dodatni oblici nastave vezani uz laboratorijske vježbe koje su uključene u kolegij Laboratorij telekomunikacija i informatike 2. Na laboratorijskim vježbama studenti projektiraju i potom izrađuju informacijski sustav.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

učenje izvan nastave

Ostalo

domaće zadaće

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 16 % 0 % 16 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 4 % 0 % 4 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

U okviru predmeta vrši se provjera znanja za laboratorijski dio koji iznosi 50 bodova i pridodaje se predmetu Laboratorij Telekomunikacija i informatike 2. Dodatno opterecenje tom neizravnom nastavom bit ce dodjeljeno u dodatno opterecenej pismenog i usmenog zavrsnog ispita. Student za prolaz na usmenom ispitu mora ostvariti najmanje 40% bodova.

Tjedni plan nastave

 1. Upravljanje podacima u suvremenim telekomunikacijskom sustavima. Osnovni pojmovi i definicije.
 2. Osnovni pojmovi i definicije. Integrirani informacijski sustav tvrtke.
 3. Oblikovanje baze podataka. Model entiteti-veze.
 4. Relacijski model podataka. Objektno-relacijski i objektno-orijentirani model podataka.
 5. Proceduralna proširenja jezika SQL. Jezik PL/SQL.
 6. Napredno pretraživanje baze podataka i optimizacija upita.
 7. Dimenzijski model podataka: činjenice, dimenzije, mjere.
 8. 1. međuispit.
 9. 1. međuispit.
 10. Integracija podataka. Skladištenje podataka.
 11. Oblikovanje skladišta podataka.
 12. Svojstva polustrukturiranih podataka. XML. Pohrana i pretraživanje XML dokumenata.
 13. UML. Prostorno-vremenske baze.
 14. Poslovna inteligencija. Dubinska analiza podataka. Web tehnologije i baze podataka. Semantički Web.
 15. Studijski primjeri upravljanja podacima.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Telekomunikacije i informatika (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Literatura

Z. Skočir, I. Matasić, B. Vrdoljak (2007.), Organizacija obrade podataka, MERKUR A.B.D., Zagreb
Thomas Connolly, Carolyn Begg (2014.), Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Addison‐Wesley
Ralph Kimball, Margy Ross (2013.), The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons
Marko Banek (2013.), Ontologije i Semantički Web, (interna skripta)

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 34455
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan