Upravljanje kakvoćom R

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Tehnološki napredak i dokazivanje kvalitete. Načela suvremenog poslovanja određenog globalizacijom i regionalnim udruživanjem. Norme i potreba za normiranjem. Preporuke, propisi i zakoni. Europske odrednice (direktive). Upravljanje kakvoćom (Quality Management). Politika, planiranje i održavanje sustava kakvoće (Quality System and Control). Korisnički usmjereni procesi. Razvoj proizvoda, istraživanje i marketing. Ostvarivanje proizvoda i njegova usklađenost sa zahtjevima. Vrednovanje sustava kakvoće; unutrašnja i vanjska procjena (Audit). Poboljšanja, popravne i preventivne mjere (Quality life). Eksperiment kao provjera rezultata. Populacija i uzorkovanje. Dokumentiranje i zapisi. Tehnička kompetencija. Postupci ovlašćivanja (akreditacija), potvrđivanja (certifikacija) i ovjeravanja (validacija). Povjerenje i/ili formalno priznavanje rezultata (Assessment and Recognition). CE znak.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Predmet po izboru iz grupe obveznih predmeta-Upravljanje kakvoćom (3. semestar)

Opće kompetencije

Predmet je usmjeren na upoznavanje i razumijevanje važnosti normiranja u svakodnevnom životu i tehničkim sustavima te sustava upravljanja kakvoćom. Analizom načela upravljanja kakvoćom i metodama provjere uspostavljenih sustava, studenti će biti sposobni ustrojiti takve sustave kako bi se osigurala kvaliteta "proizvoda", neovisno o tome da li je to materijalno dobro ili usluga.

Ishodi učenja

 1. Razumijeti pojam kakvoće
 2. Razumijeti normiranje i potrebu za normiranjem
 3. Primijeniti upravljanje kakvoćom u projektima
 4. Razlikovati vanjski od unutarnjeg audita
 5. Razlikovati akreditaciju od certifikacije
 6. razumijeti potrebu za CE znakom

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja koristeći powerpoint prezentacije

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Konzultacije

Dodatna objašnjenja studentima.

Seminari

Samostalni rad na zadanju temu.

Ostalo

Video prezentacije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Tehnološki napredak i dokazivanje kakvoće.
 2. Načela suvremenog poslovanja određenog globalizacijom i regionalnim udruživanjem. Pristup upravljanju kakvoćom.
 3. Tehnička infrastruktura kakvoće.
 4. Norme i normiranje. Međunarodne normirne organizacije.
 5. Preporuke, propisi i zakoni. Hrvatske norme. Europske odrednice i tehnička regulativa. CE znak.
 6. Normni nizovi ISO 9000 i 14000.
 7. Zahtjevi, smjernice za planiranje, održavanje i usavršavanje sustava kakvoće. Priručnik za kakvoću – temeljni dokument.
 8. Međuispit.
 9. Akreditacija laboratorija i certificiranje proizvoda.
 10. Potpuno upravljanje kakvoćom (TQM).
 11. EFQM, MB i ostali model upravljanja kakvoćom.
 12. Statističke metode u upravljanju kakvoćom.
 13. Osiguranje kakvoće programske opreme.
 14. Upravljanje kakvoćom u visokom obrazovanju.
 15. Završni ispit.

Literatura

(.), ISO 9001:2000 Quality management systems ? Requirements ISO 2000,
više autora (1996.), Inženjerski priručnik, Školska knjiga
D.L. Goetsch, S. Davis (2002.), Quality Management, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 141454
  Zimski semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan