Upravljanje mrežom i uslugama

Opis predmeta

Temeljni pojmovi i principi upravljanja mrežom i uslugama. Paradigma upravitelj-agent. Hijerarhijski model upravljanja. Jezici za specificiranje upravljačkih informacija i politika. Upravljački protokoli. Područje primjene i funkcije upravljanja. Arhitekture sistema upravljanja i tehnologije: Internet SNMP upravljanje, OSI/TMN, CORBA/TMN, upravljanje temeljeno na Web tehnologijama, pokretljivi kod i delegiranje poslova, Java upravljanje (JMX) te upravljanje temeljeno na politikama. Upravljačke platforme i OSS sistemi. Samoupravljivost, upravljačko znanje i uvod u tehnike odlučivanja. Pregled aktualnih standarda na području upravljanja.

Opće kompetencije

Studenti će razumjeti važnost upravljanja u kontekstu komunikacijskih mreža, usluga i raspodijeljenih sistema. Steći će znanja o principima upravljanja mrežom i uslugama te arhitekturama i aktualnim tehnologijama koje se koriste za razvoj sistema upravljanja. Biti će sposobni projektirati i implementirati jednostavne upravljačke funkcije.

Ishodi učenja

 1. definirati i razumjeti temeljne pojmove, principe, arhitekture i trendove u području upravljanja.
 2. objasniti i razumjeti važnost upravljačkih poslova (detektiranje i otklanjanje kvarova, konfiguriranje sistema, naplata usluga, praćenje i unapređenje performansi, pitanja sigurnosti, isporuka usluga i osiguranje kvalitete).
 3. objasniti standardne upravljačke arhitekture i pripadne modele upravljačkih informacija, upravljačka sučelja i standardne funkcije.
 4. objasniti važnost integracije upravljanja i TMF standarda koji se odnose na suvremene sisteme operativne podrške, NGOSS.
 5. definirati napredne pristupe i tehnike: upravljanje temeljeno na politikama i samoupravljivost.
 6. koristiti upravljačke aplikacije kao što su MIB pretraživač ili jednostavne upravljačke konzole za prikupljanje podataka i pokretanje upravljačkih naredbi te interpretirati podatke.
 7. analizirati upravljački problem, projektirati i implementirati jednostavne upravljačke aplikacije usklađene s Internet SNMP ili JMX standardom.

Oblici nastave

Predavanja

Nastava je organizirana u dva ciklusa 7+6 tjedana s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

Međuispit (pismeni dio) i završni ispit (pismeni i usmeni dio.

Konzultacije

Prema potrebi.

Seminari

Seminarski rad (pisani dokument i prezentacija u grupi).

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 10 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 15 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 15 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Pregled pojmova i principa upravljanja mrežom i uslugama. Područje primjene i funkcije upravljanja. Slojevita organizacija upravljanja. Pregled aktualnih standarda i standardizacijskih aktivnosti na području upravljanja.
 2. Paradigma upravitelj-agent. Tehnike modeliranja upravljačkih informacija. Baza upravljačkih podataka, MIB. Upravljački protokoli. Upravljački poslovi.
 3. Internet SNMP upravljanje (osnovna arhitektura). Structure of Management Information, SMI. MIB-2. Simple Network Management Protocol. Funkcijska dekompozicija upravitelja i agenta. Pitanja sigurnosti SNMP upravljanja.
 4. Raspodijeljeno SNMP upravljanje. Event+Expression MIB. RMON. Dinamičko delegiranje posla (SNMPv3 + ScriptMIB). Tehnologija proširljivih agenata (AgentX).
 5. Teorija hijerarhijskih sistema i hijerarhijski model upravljanja. Telecommunication Management Network, TMN. OSI/TMN arhitektura, metodologije i principi.
 6. CORBA/TMN. OMG Common Object Request Broker Architecture, CORBA. CORBA IDL. CORBA upravljani objekti. CORBA servisi primjenjivi u domeni upravljanja. Pitanje međudjelovanja. Open Distributed Processing, ODP model.
 7. Upravljanje temeljeno na Web tehnologijama. HTTP kao upravljački protokol. Web poslužitelji u elementima mreže. XML kao jezik za modeliranje upravljačkih informacija. Web Based Enterprise Management, WBEM arhitektura.
 8. Međuispit.
 9. Java upravljanje (Java Management Extensions, JMX).
 10. Pokretni kod i delegiranje upravljačkih poslova. Paradigme pokretnog koda (REV, COD, i pokretljivi agenti). Procjena učinkovitosti upotrebe pokretljivog koda. Upravljanje pomoću jednakovrijednih entiteta (zajednice agenata).
 11. Upravljanje temeljeno na politikama. IETF Policy Architecture. Jezici za specifikaciju politika. Baza upravljačkih politika, PIB.
 12. Strategije kreiranja i upravljanja uslugama koje se odnose na PSTN, IP i bežične mreže. Pojam kvalitete usluge, QoS.
 13. Integrirano upravljanje. TMF NGOSS arhitekture (eTOM, SID, TNA).
 14. Pojam samoupravljivosti. Upravljačko znanje. Uvod u tehnike odlučivanja.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Mani Subramanian (2010.), Network Management: Principles and Practice (second ed.), Pearson Education India
H.G. Hegering, S. Abeck, B. Neumair (1999.), Integrated Network and System Management, Morgan Kaufmann, San Francisco
A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković (2004.), Osnovne arhitekture mreža, Element, Zagreb
Udupa K. Divakara (1999.), TMN Telecommunications Management Network, McGraw-Hill, New York
A. Clemm (2006.), Network Management Fundamentals, Cisco Press

Izvedba

ID 34469
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan