Umreženi senzori

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Dizajn elektroničkih sustava s niskom potrošnjom, senzori i primjene senzora, ugradbeni umreženi senzori, izvori energije i upravljanje potrošnjom

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. dizajnirati očitavanje podataka sa senzora s malom potrošnjom energije
 2. razviti baterijski napajan ugradbeni senzorski sustav
 3. dizajnirati prikupljanje energije i upravljanje potrošnjom ugradbenog umreženog senzora
 4. primijeniti senzorske mreže u raznim aplikacijama
 5. Odabrati komponente elektroničkih podsustava ugradbenog senzorskog sustava
 6. Analizirati izvore potrošnje energije ugradbenog senzorskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Interaktivna predavanja

Samostalni zadaci

Samostalni prikaz stanja tehnologije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 45 % 0 % 45 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Usmeni 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Rad senzora s niskom potrošnjom
 2. Samoumjeravanje. prilagodba, Inteligentna analogna sučelja, A/D pretvorba
 3. Integrirani sklopovi niske potrošnje, Digitalni sustavi s niskom potrošnjom, Analogna obrada s vrlo niskom potrošnjom i tehnike buđenja
 4. Sabirnička sučelja, Telemetrija
 5. Serijske sabrinice
 6. Bežične mreže senzora
 7. Komunikacijski sustavi s niskom potrošnjom, Bežične mreže senzora
 8. Međuispit
 9. Bežične mreže senzora
 10. Upravljanje potrošnjom, Prikupljanje energije
 11. Prikupljanje energije
 12. RFID sustavi
 13. Seminar
 14. Seminar
 15. Završni ispit

Literatura

Massimo Alioto (2017.), Enabling the Internet of Things, Springer
Yen Kheng Tan (2017.), Energy Harvesting Autonomous Sensor Systems, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 223697
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan