Upravljanje kakvoćom

Ishodi učenja

 1. Razumijeti pojam kakvoće
 2. Objasniti normiranje i potrebu za normiranjem
 3. Primijeniti upravljanje kakvoćom u projektima
 4. Razlikovati vanjski od unutarnjeg audita
 5. Razlikovati akreditaciju od certifikacije
 6. Objasniti potrebu za CE znakom

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su koncipirana u 12 tematskih cjelina koje se logički nastavljaju jedna na drugu. Studentu se prateći predavanja uvodi u problematiku osnova upravljanja kakvoćom, infrastrukture kakvoće, korištenje normi i alata u cilju postizanja zadovoljavajuće kakvoće proizvoda i usluga.

Mješovito e-učenje

Koristeći Moodle sustav e-učenja stavlja se na raspolaganje obvezna literatura i dopunska literatura za čitanje, video isječci, riješeni računski zadaci i zadaci za samoprovjeru znanja.

Samostalni zadaci

Koristeći Moodle sustav e-učenja studenti imaju na raspolaganju riješene računske zadatke i zadatke za provjeru vlastitog znanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija kvalitete. Povijest paradigmi kvalitete.
 2. Moderna znanost o kvaliteti. Pristup orijentiran na kupca. Ekonomski aspekti kvalitete.
 3. Tehnički aspekti kvalitete. Utjecaj kvalitete - profesionalno okruženje.
 4. Definicija sustava kvalitete. Upravljanje kvaliteteom.
 5. Serija standarda ISO 9000 i ISO 14000 - Opća načela. Serija standarda ISO 5000.
 6. Organizacija i dokumentacija. Procjena sustava kvalitete.
 7. TQM, EFQM model izvrsnosti i Six Sigma koncept. Kvaliteta života (hrana, voda, lijekovi, prijevoz).
 8. Međuispit.
 9. Elementi infrastrukture kvalitete. Infrastruktura mjeriteljstva (međunarodna, regionalna, nacionalna). Znanstveno, tehničko i pravno mjeriteljstvo.
 10. Standardi i standardizacija (ISO, IEC, EN). Ocjena sukladnosti u europskoj infrastrukturi. Usuglašeni standardi i CE oznaka.
 11. Certifikacija i akreditacija. Laboratoriji za umjeravanje i ispitivanje. Od proizvoda do tržišta - tehnički zahtjevi.
 12. Proces - definicije i utjecaji. Varijabilnost - Parametri kvalitete.
 13. Analiza mogućnosti procesa. Kontrolni grafikoni. Osnovni alati kvaliteta.
 14. Stalno poboljšanje. Implementacija i programski paketi.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)

Literatura

(.), D.L. Goetsch, S. Davis: Quality Management Prentice Hall, 2002.,
(.), Donna C. S. Summers: Quality Management, Prentice Hall, 2005.,
(.), Howard S. Gitlow, David M. Levine, Rosa Oppenheim, Alan J. Oppenheim: Quality Management, McGraw-Hill College, 2004.,
(.), Inženjerski priručnik IP1, Školska knjiga, Zagreb, 1996.,
(.), HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006).,
(.), C.H. Aikens: Quality: A Corporate Force, Managing for Excellence, Prentice Hall, 2006.,
(.), Hrvoje Skoko: Upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb, 2000.,
(.), Philip B. Crosby: Kvaliteta je besplatna (Quality is free), Privredni vjesnik/Binoza Press, 1996.,
(.), Thomas Pyzdek, Paul Keller: Quality Engineering Handbook, 2nd edition, Marcel Dekker, Inc., 2003.,
(.), Leonard A. Doty: Statistical Process Control (2nd edition), Industrial Press Inc, 1996.,

Izvedba

ID 183440
  Ljetni semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan