Upravljanje kakvoćom

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Načela kvalitete. Definicija kakvoće. Paradigme kakvoće kroz povijest. Moderni pristup kakvoći. Korisničko-orijentirani pristup. Ekonomski aspekti kvalitete. Tehnički aspekti kvalitete. Utjecaj kvalitete u profesionalnom okruženju. Upravljanje kvalitetom. Generički sustavi kvalitete. Upravljanje kvalitetom. Standardi serije ISO 9000 i ISO 14000 - generički pristup. Standardi serije ISO 50000. Organizacija i dokumentacija. Kakvoća i procjena sustava. TQM, EFQM Excellence modeli i koncept Six-Sigma. Kvaliteta života (hrana, voda, medicina, prometa). Infrastruktura tehničke kvalitete. Elementi infrastrukture (međunarodna, regionalna, nacionalna). Znanstveno, tehničko i zakonsko mjeriteljstvo. Standardi i standardizacija (ISO, IEC, EN). Ocjenjivanje sukladnosti u Europskoj infrastrukturi kakvoće. Usklađenost norma i CE oznaka. Akreditacije. Umjeravanje i ispitni laboratoriji. Od proizvoda na tržište - tehničke uvjeti. Statistička kontrola procesa. Proces - definicija i utjecaj. Promjenjivost. Analiza sposobnosti procesa. Kontrolne karte. Osnovni alati kvalitete. Kontinuirano poboljšanje. Provedba i programski paketi.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razumijeti pojam kakvoće
 2. Objasniti normiranje i potrebu za normiranjem
 3. Primijeniti upravljanje kakvoćom u projektima
 4. Razlikovati vanjski od unutarnjeg audita
 5. Razlikovati akreditaciju od certifikacije
 6. Objasniti potrebu za CE znakom

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su koncipirana u 12 tematskih cjelina koje se logički nastavljaju jedna na drugu. Studentu se prateći predavanja uvodi u problematiku osnova upravljanja kakvoćom, infrastrukture kakvoće, korištenje normi i alata u cilju postizanja zadovoljavajuće kakvoće proizvoda i usluga.

Mješovito e-učenje

Koristeći Moodle sustav e-učenja stavlja se na raspolaganje obvezna literatura i dopunska literatura za čitanje, video isječci, riješeni računski zadaci i zadaci za samoprovjeru znanja.

Samostalni zadaci

Koristeći Moodle sustav e-učenja studenti imaju na raspolaganju riješene računske zadatke i zadatke za provjeru vlastitog znanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Kratke provjere znanja 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 24 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 25 % 46 %
Ispit: Pismeni 25 % 70 %
Napomena / komentar

Broj u polju "Prag" označava: - za završni pismeni ispit: bodovni prag sumarno s međuispitom, - za ispitni rok: bodovni prag na pismenom ispitu za prolaz

Tjedni plan nastave

 1. Definicija kvalitete, Povijest paradigmi kvalitete
 2. Moderna znanost o kvaliteti, Pristup orijentiran na kupca, Ekonomski aspekti kvalitete
 3. Tehnički aspekti kvalitete, Utjecaj kvalitete - profesionalno okruženje
 4. Definicija sustava kvalitete, Upravljanje kvaliteteom
 5. Serija standarda ISO 9000 i ISO 14000 - Opća načela, Serija standarda ISO 5000
 6. Organizacija i dokumentacija, Procjena sustava kvalitete
 7. TQM, EFQM model izvrsnosti i Six Sigma koncept, Kvaliteta života (hrana, voda, lijekovi, prijevoz)
 8. Međuispit
 9. Elementi infrastrukture kvalitete, Infrastruktura mjeriteljstva (međunarodna, regionalna, nacionalna), Znanstveno, tehničko i pravno mjeriteljstvo
 10. Standardi i standardizacija (ISO, IEC, EN), Ocjena sukladnosti u europskoj infrastrukturi, Usuglašeni standardi i CE oznaka
 11. Certifikacija i akreditacija, Laboratoriji za umjeravanje i ispitivanje, Od proizvoda do tržišta - tehnički zahtjevi
 12. Proces - definicije i utjecaji, Varijabilnost - Parametri kvalitete
 13. Analiza mogućnosti procesa, Kontrolni grafikoni, Osnovni alati kvaliteta
 14. Stalno poboljšanje, Implementacija i programski paketi
 15. Završni ispit

Literatura

D.L. Goetsch, S. Davis (2014.), Quality Management for Organizational Excellence, Prentice Hall
Donna C. S. Summers (2005.), Quality Management, Prentice Hall
Howard S. Gitlow, David M. Levine, Rosa Oppenheim, Alan J. Oppenheim (2004.), Quality Management, McGraw-Hill College
(.), Inženjerski priručnik IP1, Školska knjiga, Zagreb, 1996.,
(.), HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006).,
(.), C.H. Aikens: Quality: A Corporate Force, Managing for Excellence, Prentice Hall, 2006.,
(.), Hrvoje Skoko: Upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb, 2000.,
(.), Philip B. Crosby: Kvaliteta je besplatna (Quality is free), Privredni vjesnik/Binoza Press, 1996.,
(.), Thomas Pyzdek, Paul Keller: Quality Engineering Handbook, 2nd edition, Marcel Dekker, Inc., 2003.,
(.), Leonard A. Doty: Statistical Process Control (2nd edition), Industrial Press Inc, 1996.,

Za studente

Izvedba

ID 183440
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan