Upute (uvjeti za potpis, oslobođenja)

Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture odvija se u studentskoj dvorani Martinovka, Miramarska bb, te u parku Maksimir i park prirode Medvednica.

Student/ica na početku semestra temeljem zadanog rasporeda TZK odabire jednu od sportskih aktivnosti koja je taj dan predviđena u nastavnom terminu. U skladu sa rasporedom predavanja i osobnim interesom, prijavljujete se na izabranu aktivnost. Ako ste odlučili predmet položiti kroz slobodnu aktivnost (stolni tenis, teretana, košarka, nogomet) tada se za svaki dolazak prijavljujete preko QR koda kod nastavnika u vrijeme koje vam je predviđeno rasporedom. Kod određenih sekcija zapisujete se svaki sat kod svog voditelja. Ukoliko se odabere sekcija ili udruga koja je u izvannastavnom terminu, javljate se voditelju izabrane sekcije koji vas upisuje u grupu ako nije već popunjena i taj popis prosljeđuje nastavniku. Svaki voditelj sekcija je dužan na kraju semestra priložiti evidenciju dolazaka studenata.

Najkasnije do 15.10. tekuće godine u zimskom semestru, te do 15.03. tekuće godine u ljetnom semestru svi studenti su dužni prijaviti se u neku od izvannastavnih aktivnosti ili izbornih programa po vlastitom izboru. 

 

Uvjeti za prolaz predmeta

Studenti koji žele ispuniti obveze prema predmetu TZK odabirom slobodnih aktivnosti, dužni su sakupiti 12 dolazaka u dvoranu po semestru i 2 odlaska na sljemenske ture (ukupno 18 bodova). Svaki dolazak u dvoranu računa se kao 1 bod, a za jednu pješačku turu dobiva se 3 boda.

Odabirom sportskih sekcija potrebno je sakupiti 12 bodova u semestru.

Pješačku turu po Maksimiru potrebno je odraditi 8 puta u semestru (tura se boduje sa 2 boda).

Ako se odabere samo sljemenska pješačka tura potrebno je 5 tura u semestru odraditi (tura se boduje sa 3 boda).

Termini i eventualne odgode pješačkih tura objavljuju se na obavijesnim stranicama predmeta.

Moguće je kombinirati manji broj dvoranskih bodova a više bodova iz pješačkih tura.

 

Onim studentima koji se opredijele za neku aktivnost sportske udruge ili sekciju izvan nastave evidenciju dolazaka vrši voditelj aktivnosti. Bitan je redoviti dolazak na treninge!

Pridržavati se sljedećih pravila:

  • na nastavu je potrebno dolaziti na vrijeme i isključivo u grupu u koju ste prijavljeni
  • prijave se vrše na završetku svakog termina nastave
  • obvezna je čista sportska obuća i sportska odjeća
  • zabranjeno ulaziti u dvoranu u sredini nastavnog sata

 

Oslobođenja:

Prijepis potpisa- studenti koji su svoje obaveze prema kolegiju Tjelesne i zdravstvene kulture ispunili na nekom od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, te dobili potpis, priznaje im se za kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura na  Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Potrebno je donijeti potvrdu ili indeks.

Sportsko oslobođenje - Studenti mogu biti djelomično ili potpuno oslobođeni po sportskoj osnovi. O postotku oslobođenja odlučuje predmetni nastavnik, a potrebna dokumentacija za oslobođenje predaje se tijekom prvog mjeseca od početka nastave za svaki semestar predmetnom nastavniku na konzultacijama. Sportaši kojima je matični sport u sustavu sveučilišnih sportskih natjecanja, dužni su nastupati za fakultet, jer u protivnom im se neće priznati oslobođenje. Za oslobođenje je potrebno donijeti:

  •   potvrdu saveza i kluba za koji nastupate
  •   potvrdu o kategorizaciji sportaša (ukoliko je imate)
  •   kopiju sportske knjižice sa važećim liječničkim pregledom
  •   potvrdu kluba s kojim trenirate u Zagrebu, ako nastupate za klub koji nije iz Zagreba i okolice

Zdravstveno oslobođenje - Studenti na temelju zdravstvenog stanja mogu biti oslobođeni tijekom cijelog semestra i/ili  tokom cijele akademske godine. Potrebno je donijeti zdravstvenu dokumentaciju od nadležnog liječnika kojom se potvrđuje povijest bolesti i vremenski period tijekom kojeg je onemogućeno vježbanje.

Nadležni liječnik za Fakultet elektrotehnike i računarstva je dr. Ljiljana Đurić, spec. škol. med., Dom zdravlja Knežija, Albaharijeva bb.