Tehnologija u medicini

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod u tehnologije u medicini, Elektrofiziologija (izvori bioelektričkih signala), Biomedicinska instrumentacija (načela mjerenja i obrade bioelektričkih signala), Organi i sustavi u ljudskog tijela 1 (uključujući načela bioinženjerstva i staničnog inženjerstva), Organi i sustavi u ljudskog tijela 2 (umjetni organi - umjetno srce, umjetni vid, umjetni sluh), Ugradbeni uređaji 1 (Elektrostimulatori srca, roboti u medicini), Ugradbeni uređaji 2 (Prijenos signala ljudskim tijelom), Modeliranje bioloških sustava 1 (Modeliranje živčanog sustava i mozga), Modeliranje bioloških sustava 2 (Modeliranje i vizualizacija ljudskog tijela), Medicinsko oslikavanje 1 (2D, 3D, 4D), Medicinsko oslikavanje 2 (Funkcijsko oslikavanje), Telemetrijski sustavi za nadgledanje u medicini i športu, m-zdravstvo, Etika u biomedicinskom inženjerstvu

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Automatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. prepoznati različite tehnologije u medicinskoj primjeni
 2. objasniti fizikalna načela rada medicinskih uređaja i opreme
 3. analizirati međudjelovanje medicinske instrumentacije i tkiva
 4. razlikovati invazivne i neinvazivne tehnologije u medicini
 5. povezati znanja iz tehnike s problemima iz živog svijeta
 6. identificirati etičke probleme primjene tehnologija u medicini

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Terenska nastava

Terenska nastava

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Kratke provjere znanja 50 % 0 % 50 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Napomena / komentar

Kratke provjere znanja koriste se za provjeru pripremljenosti studenata za pojedinu laboratorijsku vježbu (ulazna provjera) ili za provjeru što je student usvojio na vježbi (izlazna provjera). Kratke provjere znanja dio su laboratorijskih vježbi i boduju se kao cjelina.

Tjedni plan nastave

 1. Povijest biomedicinskog inženjerstva, Etička pitanja u biomedicinskom inženjerstvu, Značaj biomedicinskog inženjerstvo u zdravstvenoj skrbi
 2. EKG i EEG pojačala, Metode senziranja, prilagodbe, obrade i analize u projektiranju biomedicinske instrumentacije
 3. Sustavi za registraciju, Artefakti i elektromagnetska interferencija
 4. Organizacija stanice, Tkiva, Sustavi organa
 5. Sustavi za potporu cirkulaciji i umjetno srce, Sustavi za izmjenu plinova u krvi i umjetna pluća, Dijaliza i umjetni bubreg, Dijabetes i umjetna gušterača, Umjetna krv i druge primjene
 6. Biokompatibilnost implantabilnih uređaja, Pasivni implantabilni biomedicinski uređaji, Aktivni implantabilni biomedicinski uređaji
 7. Nadomjesci mekih tkiva, Nadomjesci tvrdih tkiva, Pojedinačne analize biomaterijala za zglobove, zalistke, živce, žile, zube, Aktivni implantabilni biomedicinski uređaji
 8. Međuispit
 9. Tkiva, Sustavi organa
 10. Sustavi organa, Homeostaza
 11. Fizikalna načela, Digitalna radiografija, Računalna tomografija (CT), Intervencija radiologija - angiografija
 12. Ultrazvučni dijagnostički uređaji, Termografski sustavi, Endoskopski sustavi, Magnetska rezonancija
 13. EKG i EEG pojačala, Sustavi za registraciju, Metode senziranja. prilagodbe, obrade i analize u projektiranju biomedicinske instrumentacije
 14. Etička pitanja u biomedicinskom inženjerstvu, Kirurška, Terapijska, Rehabilitacijska, Za održavanje života
 15. Završni ispit

Literatura

Ante Šantić (1995.), Biomedicinska elektronika,
Rüdiger Kramme, Klaus-Peter Hoffmann, Robert Pozos (2011.), Springer Handbook of Medical Technology, Springer Science & Business Media
(.), R. Magjarević, B. Ferek-Petrić: Implantable Cardiac Pacemakers-50 Years from the First Implantation, http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/224/116,
(.), Pregledni članci iz znanstvenih i stručnih časopisa,
Joseph D. Bronzino, Donald R. Peterson (2006.), Biomedical Engineering Fundamentals, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 229861
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan