Tehnologija u medicini

Opis predmeta

Biomedicinsko inženjerstvo jedno je od područja inženjerstva s najbržim širenjem. Inovacije koje su pritom proizvedene namijenjene su poboljšanju zdravlja i kvalitete života - od razvoja umjetnih organa, poboljšanja tehnologija oslikavanja koje liječnicima omogućuju precizniji pregled nego ikad prije do tehnologija praćenja pacijenata na daljinu. Tehnologije koje se koriste spajaju inženjerska znanja s primijenjenim znanjima iz područja biologije, kemije i fizike. Predmet pokriva osnovne pojmove tehnologije u medicini, kao i osnove znanosti i inženjerstva na kojima se biomedicinsko inženjerstvo temelji.

Opće kompetencije

- osnovna znanja iz tehnologija u medicini, te razumijevanja nekih primjena biomedicinskog inženjerstva - osposobljavanje studenata za sudjelovanje u grupnoj diskusiji na odabrane teme iz tehnologija u medicini - upoznavanje studenata s iskustvima stručnjaka iz područja, kao i s pojedinim dostupnim uređajima - razumijevanje suvremenih problema vezanih uz zdravlje i kvalitetu života - priprema studenata za snalaženje u multidisciplinarnom okruženju

Ishodi učenja

 1. prepoznati različite tehnologije u medicinskoj primjeni
 2. objasniti fizikalna načela rada medicinskih uređaja i opreme
 3. analizirati međudjelovanje medicinske instrumentacije i tkiva
 4. razlikovati invazivne i neinvazivne tehnologije u medicini
 5. povezati znanja iz tehnike s problemima iz živog svijeta
 6. identificirati etičke probleme primjene tehnologija u medicini

Oblici nastave

Predavanja

Ex catedra, gosti-predavači iz područja BM inženjerstva

Provjere znanja

Pismeni i usmeni ispiti

Laboratorijske vježbe

Laboratorij biomedicinske elektronike

Konzultacije

Standardne konzultacije

Ostalo

Posjete zdravstvenim ustanovama

Ostalo

Okrugli stol - diskusije

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u tehnologije u medicini
 2. Elektrofiziologija (izvori bioelektričkih signala)
 3. Biomedicinska instrumentacija (načela mjerenja i obrade bioelektričkih signala)
 4. Organi i sustavi u ljudskog tijela 1 (uključujući načela bioinženjerstva i staničnog inženjerstva)
 5. Organi i sustavi u ljudskog tijela 2 (Umjetni organi - umjetno srce, umjetni vid, umjetni sluh)
 6. Ugradbeni uređaji 1 (Elektrostimulatori srca, roboti u medicini)
 7. Ugradbeni uređaji 2 (Prijenos signala ljudskim tijelom)
 8. Međuispit
 9. Modeliranje bioloških sustava 1 (Modeliranje živčanog sustava i mozga)
 10. Modeliranje bioloških sustava 2 (Modeliranje i vizualizacija ljudskog tijela)
 11. Medicinsko oslikavanje 1 (2D, 3D, 4D)
 12. Medicinsko oslikavanje 2 (Funkcijsko oslikavanje)
 13. Telemetrijski sustavi za nadgledanje u medicini i športu, m-zdravstvo
 14. Etika u biomedicinskom inženjerstvu
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Joseph D. Bronzino, ur. (2006.), Biomedical Engineering Fundamentals (izabrana poglavlja), CRC
A. Šantić (1997.), Biomedicinska elektronika, Školska knjiga
Kramme, Hoffmann, Pozos, ur. (2011.), Handbook of Medical Technology (izabrana poglavlja), sPRINGER
Almir Badnjević, Mario Cifrek, Ratko Magjarević, Zijad Džemić (2017.), Inspection of Medical Devices, Springer

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 127185
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan