Telekomunikacijski sustavi i mreže

Opis predmeta

Obrađuje se organizacija telekomunikacijske mreže te arhitektura i funkcionalnost sustava u mreži. Jezgrena i pristupna mreža, komutacija kanala i komutacija paketa. Transmisijski mediji, digitalni modulacijski postupci i linijski kodovi. Sinkronizacija mreže, sinkrona digitalna hijerarhija (SDH). Optički transmisijski sustavi i mreže. Dimenzioniranje optičkog linka, multipleksiranje s valnom podjelom, zaštita i obnavljanje u mreži. Pristupne i gradske mreže, širokopojasni pristup. Usmjeravanje i komutiranje. Referentni model i programska struktura komutacijskog sustava. Poziv i usluge, korisnička i mrežna signalizacija. Upravljanje mrežom.

Opće kompetencije

Osnovna znanja o telekomunikacijskim sustavima, njihovoj građi i funkcijama te arhitekturi suvremene telekomunikacijske mreže.

Ishodi učenja

 1. definirati arhitekturu i organizaciju telekomunikacijske mreže
 2. objasniti način rada telekomunikacijske mreže i funkcije mrežnih čvorova
 3. primijeniti znanje o telekomunikacijskim mrežama i uslugama
 4. analizirati usluge te međudjelovanje usluga u cilju odabira prikladnih rješenja
 5. analizirati organizaciju privatnih i javnih mreža i usluga
 6. definirati osnovne konfiguracije transportne mreže i potrebne komponente
 7. oblikovati model mreže koji uključuje pristupne funkcije, funkcije transporta i upravljanje uslugama

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, s materijalima i prezentacijom ostavljenom unaprijed na web.

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske zadaće uključuju mjerenja optičkih komponenti i snimanje i analizu siganlizacijskih poruka.

Konzultacije

Redovite konzultacije nastavnika u četiri tjedna termina.

Stjecanje vještina

Pretraživanje literature o telekomunikacijskim sustavima i transportu informacije u jezgrenoj mreži.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Domaće zadaće vezane uz studijske primjere.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 100 % 15 % 100 % 15 %
Domaće zadaće 50 % 10 % 50 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 50 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 15 %
Napomena / komentar

Sve laboratorijske vježbe moraju biti obavljene, a svaka pozitivno ocijenjena.

Tjedni plan nastave

 1. Tehnologije prijenosa; Standardi; Topologije mreže; Organizacija telekomunikacijske mreže: jezgrena i pristupna mreža; Transmisijska mreža RH; Multipleksni sustavi; Slojevitost mreže; Brzine prijenosa; Komutacija kanala.
 2. Komutacija paketa; Komutacija snopova; Transmisijski mediji: optički, žični i bežični; Karakteristike medija; Digitalni modulacijski postupci PCM.
 3. Svojstva govora i sluha: razdioba snaga, spektar, razumljivost; Standardni telefonski kanal; Signalizacijska mreža, CCSS No.7; Sinkronizacija takta u mreži; pleziokrona i sinkrona mreža; Zavisna i uzajamna sinkronizacija; Klizanje u pleziokronoj mreži; Sinkronizacija okvira, Primjer
 4. Sinkronizacija mreže, pleziokrona i sinkrona digitalna hijerarhija (PDH, SDH). Multipleksni sustavi s vremenskom, valnom i kodnom podjelom.
 5. Optički transmisijski sustavi i mreže; Osnovne komponente sustava i ograničenja; Dimenzioniranje optičkog linka, Multipleksiranje s valnom podjelom (WDM); Zaštita i obnavljanje u mreži; Linijski kodovi.
 6. Pristupne mreže: žične, bežične i optičke; obilježja, tehnologije i primjena.
 7. Gradske mreže (MAN). Tehnologije Ethernet i RPR.
 8. Međuispit.
 9. Analogna korisnička signalizacija. Biranje i analiza adrese, tonovi i kodiranje informacija za display. Osnovne komponente komutacije. Studijski slučajevi.
 10. Digitalna pretplatnička signalizacija DSS1 - slojevi, referentne točke, ISDN kanali i protokoli; PRA i BRA sučelja. Kodiranje, spektar i brzine prijenosa.
 11. Mrežna signalizacija. Signalizacijski sustav broj 7 (SS7). SS7 mreža: komponente, organizacija, hijerarhija i protokol. Centralizacija usluga. SS7 - IP povezivanje. Studijski slučaj.
 12. Osnovni poziv i dodatna usluga. Interakcija poziva i usluga. Stanja u pozivu. Biranje u stvarnom vremenu i plan numeracije. ISDN adresiranje.
 13. Komponente i arhitektura inteligentne mreže (IN). Model stanja IN osnovnog poziva, točke detekcije. Obrada usluge u inteligentnoj mreži. Dizajniranje usluge u IN i standardne IN usluge.
 14. Komutiranje i komutacijski elementi. Blokirajuće i neblokirajuće komutacijske arhitekture. Prostorno i vremensko komutiranje. Komutiranje s memorijom. Crosbar, Clos. Samousmjeravanje,Banyan mreže: Banynan i Benes arhitekture komutatora.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Telekomunikacije i informatika (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (6. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković (2004.), Osnovne arhitekture mreža, Element
R. Ramaswami, K. N. Sivarajan (2002.), Optical Networks: A Practical Perspective, Morgan Kaufmann Publishers
J. Župan (1978.), Uvod u komutacijske sustave, Školska knjiga
N. Kularatna, D. Dias (2004.), Essentials of Modern Telecommunications Systems, Artech House

Izvedba

ID 34290
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan