Teorija sklopnih aparata

Opis predmeta

Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. Interakcija aparata i mreže. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. Ispitivanja sklopnih aparata. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring). Standardizacija.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), B. Belin: Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata, Školska knjiga, Zagreb, 1978.,
(.), C. H. Flurscheim: Power Circuit Breakers - Theory and Design, Peter Peregrinus Ltd., London, 1975.,
(.), K. Ragaller: Current Interuption in HV Networks, Plenum Press, New York, 1980.,

Izvedba

ID 154734
  Zimski semestar
6 ECTS