Teorija sklopnih aparata

Opis predmeta

Odabrana poglavlja iz teorije električnih kontakata. Primjena teorije električnog luka na specifične probleme sklopnih aparata. Karakteristike i konstrukcija sklopnih aparata. Interakcija aparata i mreže. Prijelazne pojave izazvane djelovanjem prekidača. Mjere za ograničavanje sklopnih prenapona. Ispitivanja sklopnih aparata. Direktne i sintetske metode za ispitivanje prekidne moći prekidača. Metode dijagnostike i nadgledanja (monitoring). Standardizacija.

Studijski programi

Izvedba

ID 154734
6 ECTS