Transformatori

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Tronamotni transformator. Autotransformator (tronamotni pogon, uzemljenje nultočke, zaštita). Stabilizacijski i tercijarni namot. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna, lokalna zagrijanja, metode smanjenja dodatnih gubitaka). Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). Transformator u interakciji s mrežom.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

T. Kelemen (1997.), Transformatori. Tehnička enciklopedija, knjiga 13., str. 148-168., Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb
Martin Heathcote (2011.), J & P Transformer Book, Elsevier
Robert M. Del Vecchio, Bertrand Poulin, Pierre T. Feghali, Dilipkumar M. Shah, Rajendra Ahuja (2017.), Transformer Design Principles, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154731
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik