Tehnologije elektroničkog poslovanja

Opis predmeta

Osnovni koncepti elektroničkog poslovanja: definicije pojmova, područje i tipovi elektroničkog poslovanja. Povijesni pregled razvoja elektroničkog poslovanja. Standard EDI. Uloga Interneta u elektroničkom poslovanju. ebXML koncept elektroničkog poslovanja. Ontologija poslovnih modela. Modeliranje i automatizacija poslovnih procesa. Poslovni dokumenti i poslovna komunikacija. Uloga standardiziranih poslovnih registara. Elementi i princip korištenja otvorenih tehnologija u elektroničkom poslovanju (Java, XML, SOAP, BPEL, Web usluge). Sigurnost elektroničkog poslovanja. Primjena poslovne inteligencije u elektroničkom poslovanju. Studijski primjeri implementacije elektroničkog poslovanja.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje problematike elektroničkog poslovanja. Studenti će biti sposobni objasniti tehnologije elektroničkog poslovanja i svoje spoznaje primjeniti na razvoju aplikacija za elektroničko poslovanje.

Ishodi učenja

 1. opisati temeljne pojmove i načela elektroničkog poslovanja.
 2. objasniti tehnologije elektroničkog poslovanja
 3. dizajnirati aplikacije za elektroničko poslovanje
 4. kreirati poslovne dokumente (XML).
 5. koristiti otvorene tehnologije u elektroničkom poslovanju.
 6. koristiti alate za poslovnu inteligenciju.

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se: a) obrađuju teorijski temelji pojedinih paradigmi elektroničkog poslovanja b) daje se uvod u pojedine suvremene tehnologije elektroničkog poslovanja c) daju se jednostavni studijski primjeri aplikacija, uz detaljno objašnjenje njihovog programskog koda

Provjere znanja

Prvi međuispit i završni (pismeni) ispit su pismene provjere na kojima se ispituje znanje osnovnih pojmova i teorije. Pojedini dijelovi ispita odnose se i na pojedine konkretne tehnologije elektroničkog poslovanja. Domaće zadaće služe za provjeru sposobnosti studenta da koristi pojedine konkretne tehnologije elektroničkog poslovanja. Usmeni završni ispit omogućuje da se dobije uvid je li pojedini student uspio integrirati pojmove objašnjene u nastavu u jedinstven i koherentan pogled na dano područje inženjerstva

Konzultacije

Studenti koje žele postaviti dodatna pitanja o pojmovima objašnjenima na predavanjima mogu dogovoriti konzultacije s predavačem ili asistentom u posebnom terminu.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

učenje izvan nastave

Ostalo

domaće zadaće

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u elektroničko poslovanje. Definicija i osnove elektroničkog poslovanja. B2B (Business-to-Business) i B2C (Business-to-Customer) tipovi elektroničkog poslovanja.
 2. XML, XML Schema, XML Namespaces, XSLT.
 3. Primjena otvorene programske podrške pisane jezikom Java za XML, XML Schemu i XSLT.
 4. Uslužno orijentirana arhitektura (SOA).
 5. Usluge Weba. Tehnička izvedba usluga Weba. Primjeri iz prakse.
 6. Preslikavanje klasičnog poslovanja u elektroničku domenu: sustavi ERP (Enterprise Resource Planning). Povijest elektroničkog poslovanja. Norma EDI. Norma ebXML.
 7. Upravljanje uslužno orijentiranom arhitekturom. Standardizirani poslovni registri.
 8. 1. međuispit.
 9. 1. međuispit.
 10. Dobavni lanac: poslovni procesi.
 11. Dobavni lanac: elektronički dokumenti i infrastruktura. Norme i njihova interoperabilnost.
 12. Enkripcija podataka i digitalni potpis. Infrastruktura javnog ključa. Sigurnost u elektroničkom poslovanju.
 13. Kartična naplata u elektroničkoj trgovini.
 14. Primjena dubinske analize podataka u elektroničkom poslovanju.
 15. Strategije stvaranja globalnog sustava elektroničkog poslovanja. Orijentacija prema malim i srednjim tvrtkama. Studijski primjer uključenja tvrtke u sustav elektroničkog poslovanja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)

Literatura

Gary Schneider (2012.), Electronic Commerce, Course Technology, Inc.
Bill Ballad, Tricia Ballad, Erin Banks (2010.), Access Control, Authentication, and Public Key Infrastructure, Jones & Bartlett Publishers
Robert Petrunić; Bojan Ždrnja; Branko Spasojević; Krunoslav Antoliš (2011.), Sigurnost elektroničkog poslovanja, Algebra d.o.o.
Rick Sweeney (2010.), Achieving Service-Oriented Architecture, John Wiley & Sons

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 127436
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan