Teorija signala

Opis predmeta

Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Klasifikacija. Linearni operatori. Preslikavanje. Svojstva, trajanje, pojas i dimenzionalnost signala. Predstavljanje slučajnog signala. Spektri slučajnih signala. Bijeli i obojeni šum. Spektralna analiza. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. Detekcija signala. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. Vremensko-frekvencijske obrade. Koncept trenutne frekvencije. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. Primjene u potiskivanju šuma, ekstrakciji, kompresiji. Kvadratične vremensko-frekvencijske distribucije. Huang-Hilbertova transformacija.

Studijski programi

Izvedba

ID 154737
6 ECTS