Teorija signala

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Klasifikacija. Linearni operatori. Preslikavanje. Svojstva, trajanje, pojas i dimenzionalnost signala. Predstavljanje slučajnog signala. Spektri slučajnih signala. Bijeli i obojeni šum. Spektralna analiza. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. Detekcija signala. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. Vremensko-frekvencijske obrade. Koncept trenutne frekvencije. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. Primjene u potiskivanju šuma, ekstrakciji, kompresiji. Kvadratične vremensko-frekvencijske distribucije. Huang-Hilbertova transformacija.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Yonina C. Eldar (2015.), Sampling theory, University Printing House, Cambridge CB2 8BS, UK
Gotz E. Pfander (ed) (2015.), Sampling Theory, a Renaissance, Birkhauser
Strang G. and Nguyen T (1996.), Wavelets and Filter Banks, Wellesley-Cambridge Press

Za studente

Izvedba

ID 154737
  Zimski semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik