Tehnologije umrežavanja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Algoritmi usmjeravanja u IP mrežama, statičko, dinamičko i hijerarhijsko usmjeravanje, protokoli usmjeravanja u IP mrežama (vanjski i nutarnji), serijske sabirnice, bežične senzorske mreže, RFID sustavi, događajni i vremenski komunikacijski protokoli u stvarnom vrememenu.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
(1. semestar)
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne značajke protokola usmjeravanja
 2. Objasniti osnovne značajke algoritama usmjeravanja
 3. Objasniti usmjeravanje u IP mrežama
 4. Objasniti osnove komunikacijsih sustava umeženih ugradbenih senzora
 5. Objasniti osnovne značajke događajnih i vremenskih komunikacijskih protokola za rad u stvarnom vremenu

Oblici nastave

Predavanja

Interaktivna predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 15 % 35 % 15 % 35 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne mrežne komponentne i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje
 2. Osnovne mrežne komponentne i arhitekture za komutaciju i usmjeravanje
 3. Uvod u protokole usmjeravanja
 4. Algoritmi usmjeravanja
 5. Protokol usmjeravanja: OSPF
 6. Protokoli usmjeravanja: EIGRP i IS-IS
 7. Protokol usmjeravanja: BGP
 8. Međuispit
 9. Serijske sabrinice
 10. Bežične mreže senzora
 11. RFID sustavi
 12. Događajem vođeni komunikacijski protokoli
 13. Vremenom vođeni komunikacijski protokoli, Referentni model stvarnovremenske komunikacije
 14. Pregled stvarnovremenskih komunikacijskih mreža
 15. Završni ispit

Literatura

Deep Medhi, Karthik Ramasamy (2017.), Network Routing, Morgan Kaufmann
Bruce Hartpence (2011.), Packet Guide to Routing and Switching, "O'Reilly Media, Inc."
Dharma Prakash Agrawal (2017.), Embedded Sensor Systems, Springer
Dimitrios Hristu-Varsakelis, William S. Levine (2007.), Handbook of Networked and Embedded Control Systems, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 223090
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan