Tržište električne energije

Opis predmeta

Restrukturiranje elektroenergetskog sektora (organizacijske strukture prije i nakon restrukturiranja). Primjena klasične ekonomske teorije na elektroenergetski sustav (liberalizacija, deregulacija, reregulacija, privatizacija). Različite strukture i organizacije tržišta (veleprodajno, kratkoročno, dugoročno, terminsko, uravnotežavajuće, bilateralno. Tržište električne energije i tržište pomoćnim uslugama sustava. Burza električne energije. Osnove aukcijskog mehanizma. Operator sustava (minimalistički i maksimalistički model). Vrste troškova (granični, oportunitetni, naslijeđeni, varijabilni, ukupni?). Utjecaj pomoćnih usluga EES-a na cijenu električne energije. Problemi određivanja načina mjerenja i naplate pomoćnih usluga sustava u novonastalim uvjetima. Mandatorne i komercijalne usluge. Tržišna moć. Zagušenja u prijenosu električne energije kao posljedica tržišnih transakcija.

Opće kompetencije

Razumijevanje novog ustroja elektroenergetskih kompanija. Znanja o ulozi i važnosti operatora sustava u uvjetima otvorenog tržišta. Razumjevanje veze između organizacije tržišta pomoćnim uslugama sustava i osiguranja stabilnog i sigurnog pogona elektroenergetskog sustava.

Ishodi učenja

 1. definirati najvažnije pojmove iz područja tržišta električne energije
 2. razlikovati okomito i horizontalno organiziranu elektroprivrednu kompaniju
 3. nabrojati i opisati tržišne, regulirane i potencijalno tržišne djelatnosti
 4. objasniti različite strukture i organizacije tržišta
 5. nabrojati subjekte i opisati njihovu ulogu u tržišnom okruženju
 6. opisati funkcioniranje tržišta pomoćnim uslugama sustava
 7. objasniti pojavu tržišne moći
 8. argumentirati utjecaj zagušenja na cijene električne energije

Oblici nastave

Predavanja

Dva sata tjedno.

Provjere znanja

Kontinuirano: jedan međuispit, završni ispit (sastoji se od pisanog i usmenog dijela) i dvije kratke provjere tijekom semestra. Klasični ispit: sastoji se pisanog i usmenog dijela. Bodovi ostvareni na kratkim provjerama znanja računaju se za konačnu ocjenu.

Auditorne vježbe

Jedan sat tjedno.

Konzultacije

Pomoć pri izradi seminara.

Seminari

Seminar.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Bodovi ostavreni na Kratkim provjerama znanja priznat će se na klasičnom ispitu.

Tjedni plan nastave

 1. Vertikalna organizacija elektroenergetskih kompanija. Razdvajanje. Naslijeđeni troškovi. Ciljevi i modeli restrukturiranja. Horizontalna organizacija.
 2. Regulirane djelatnosti. Aktivnosti otvorene tržišnom natjecanju. Prirodni monopol. Električna energija kao roba.
 3. Vrste tržišta. Različite strukture i organizacije tržišta. Subjekti na tržištu. Tržište električne energije i tržište pomoćnim uslugama sustava. Povjesni razvoj tržišta. Direktiva 96/92/EC i Direktiva 2004/54/EC. Razvoj tržišta u svijetu i susjednim zemljama.
 4. Regulacija energetskih djelatnosti. Regulator. Obveze energetskog regulatora.
 5. Operator sustava. Vrste operatora sustava (minimalistički i maksimalistički model). Operator prijenosnog sustava. Operator tržišta. Uloga, značaj i odgovornost operatora sustava.
 6. Burza električne energije. Osnove aukcijskog mehanizma.
 7. Vrste troškova. Definicija i uloga graničnih troškova. Oportunitetni trošak i način kompenzacije neisporučene energije. Varijabilni troškovi. Troškovi proizvodnje. Troškovi za neisporučenu energiju.
 8. Pomoćne usluge sustava. Vrste pomoćnih usluga. Pomoćne usluge sustava u svijetu (FERC Uredba 888). Pomoćne usluge sustava u Europi. Mandatorne i komercijalne usluge. Troškovi pomoćnih usluga sustava.
 9. Utjecaj pomoćnih usluga EES-a na cijenu električne energije. Problemi određivanja načina mjerenja i naplate pomoćnih usluga sustava u novonastalim uvjetima. Utjecaj uvođenja tržišta na razvoj i izbor uređaja za mjerenje i registraciju potrošnje električne energije.
 10. Troškovi regulacije frekvencije. Troškovi regulacije napona. Troškovi pogonske i srednjoročne rezerve (spremna, rotirajuća, brzoupuštajuća, sporoupuštajuća). Troškovi praćenja opterećenja. Troškovi neravnoteže energije. Troškovi startanja iz beznaponskog stanja.
 11. Tržišna moć. Herfindahl-Hirschman index (HHI). Koeficijent entropije (E).
 12. Uvjeti korištenja mreža. Regulirani pristup treće strane mreži. Naknada za pristup mreži za proizvođače i/ili potrošače. Naknade troškova operatorima prijenosnog i distribucijskog sustava (mrežarine).
 13. Zagušenja u prijenosu električne energije kao posljedica tržišnih transakcija. Troškovi zagušenja. Prijenosna moć (prethodno dodjeljena, raspoloživa, neto i ukupna-TTC). Zakup prijenosnih kapaciteta. Ograničenja prijenosa s obzirom na sigurnost-TRM. Pravila upravljanja medupodručnim zagušenjima i zagušenjima unutar nekog područja.
 14. Uredba br. 1228/2003/EC o uvjetima pristupa mreži za prekograničnu razmjenu električne energije. 2.8. Izuzeće od primjene Uredbe. Naknade između operatora prijenosnih sustava. Dugoročnih prosječni inkrementalni troškovi.
 15. Razvoj i organizacija tržišta električne enerije u Republici Hrvatskoj. Trenutno stanje. Energetski zakoni. Hrvatska energetska regulatorna agencija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar)

Literatura

S. Tešnjak, E. Banovac, I. Kuzle (2009.), Tržište električne energije, Graphis, Zagreb, Hrvatska
M. Shahidehpour, M. Alomoush (2001.), Restructured Electrical Power Systems, Marcel Dekker, Inc., New York, USA
S. Stoft (2002.), Power System Economics - Designing Markets for Electricity, IEEE Press/John Wiley&Sons, New York, USA
G. Rothwell, T. Gomez (2003.), Electricity Economics: Regulation and Deregulation, IEEE Press/John Wiley&Sons, New York, USA
B. Murray (1998.), Electricity Markets: Investment, Performance and Analysis, John Wiley&Sons, New York, USA