Sklopni i zaštitni uređaji

Opis predmeta

Definicija i podjele sklopnih i zaštitnih uređaja. Podjela prema nazivnom naponu, prema funkciji i prema sustavu prekidanja struje. Principi djelovanja. Izvedbe i karakteristike. Zaštita srednjenaponskih i niskonaponskih industrijskih mreža. Zaštita motora i sinkronih generatora u energanama.Koordinacija zaštita. Komunikacijski podsustav za povezivanje zaštitnih uređaja. Elektromagnetsko okruženje uređaja relejne zaštite. Izvori smetnji i zaštitne mjere. Održavanje i ispitivanje.

Opće kompetencije

Znanje o načelima sklopnih i zaštitnih uređaja. Razumijevanje opće teorije električnih sklopnih aparata i zaštitnih uređaja, uklapanje i prekidanje strujnih krugova te osnovnih postulata zaštite elektroenergetskog sustava. Sposobnost određivanja parametara sklopnih i zaštitnih uređaja.

Ishodi učenja

 1. definirati funkcije sklopnih aparata i zaštitnih uređaja,
 2. odabrati sklopne aparate i zaštitne uređaje niskog napona,
 3. odabrati mjerne transformatore za priključak zaštitnih uređaja,
 4. odabrati zaštitni sustav srednjenaponske industrijske mreže,
 5. odabrati zaštitu niskonaponske industrijske mreže,
 6. odabrati metodu vremenske koordinacije zaštite elektroenergetskog sustava.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati 2 sata tjedno uz korištenje PowerPoint prezentacija i grafoskopa.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe održat će se i jednom ciklusu u Laboratoriju za relejnu zaštitu.

Seminari

Tijekom semestra studenti će izraditi jedan seminarski rad.

Stručni posjeti

Tijekom semestra održat će se stručni posjet tvornici sklopne opreme.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicije i podjela sklopnih i zaštitnih uređaja.
 2. Funkcije sklopnih aparata i zaštitnih uređaja – uklapanje, isklapanje, pokretanje, regulacija, zaštita i upravljanje.
 3. Podjela sklopnih aparata i uređaja prema namjeni – rastavljači, sklopke, sklopnici, prekidači, pokretači, regulatori, osigurači, odvodnici prenapona, releji, okidači, sklopni blokovi, podjela prema načinu prekidanja struje, prema nazivnom naponu i drugim kriterijima.
 4. Fizikalne osnove sklopnih aparata i uređaja, električni kontakti, uklapanje i prekidanje u krugovima istosmjerne i izmjenične struje, osnovne karakteristike sklopnih aparata i uređaja – uklopne i prekidne moći, nazivne struje i naponi, mehanička i električna trajnost.
 5. Sklopni aparati i uređaji niskog napona, sklopke i rastavljači, prekidači, sklopnici, strujne zaštitne sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, karakteristike i izbor.
 6. Niskonaponski sklopni blokovi, definicije i funkcije, tvornički dogotovljeni sklopni blokovi.
 7. Zaštitne i druge funkcije sklopnih aparata i uređaja, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, zaštita od dodirnog napona, diferencijalna zaštita, zaštita od zemljospoja.
 8. Ograničavanje struje kratkog spoja, ograničavanje amplitude i trajanja.
 9. Koordinacija selektivnosti relejne zaštite.
 10. Izvedbe i karakteristike okidačkih uređaja i releja.
 11. Visokonaponski sklopni aparati i uređaji, visokonaponski rastavljači, sklopke i prekidači, osigurači.
 12. Zaštita srednjenaponskih vodova, transformatora, generatora, sabirnica i motora u industrijskim elektroenergetskim sustavima.
 13. Izbor mjernih transformatora za priključak zaštitnih uređaja.
 14. Izvedbe suvremenih numeričkih zaštitnih releja; nadstrujni, naponski, distantni, diferencijalni.
 15. Ugradnja, ispitivanje i održavanje sklopnih i zaštitnih uređaja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

B. Belin (1978.), Uvod u teoriju električnih sklopnih aparata, Školska knjiga, Zagreb
A. Marušić (2006.), Zaštita elektroenergetskog sustava, Skriptarnica FER, Zagreb
Siemens AG (1994.), Switching, protection and distribution in low-voltage networks, MCD Verlag, Munchen
K. Meštrović (2007.), Sklopni aparati srednjeg i visokog napona, Graphis, Zagreb

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 86525
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan