Sustavi za praćenje i vođenje procesa

Opis predmeta

Integrirajući gradivo usvojeno na predmetima prvostupanjskog dijela studija, holistički se pristupa mjerenju i upravljanju u industrijskim i drugim procesima. Obrađuju se kondicioniranje signala, industrijska komunikacijska sučelja, komunikacijski protokoli, programska podrške sustava i programski alati koji omogućavaju da se uz pomoć sustava i komponenti visokog stupnja integracije kao što su to osobna i industrijska računala, specijalizirana mjerna i upravljačka oprema te komunikacijski sustavi opće namjene prate i vode industrijski procesi.

Opće kompetencije

Studenti će biti osposobljeni da korištenjem industrijskih i osobnih računala upravljaju i prate procese povezujući se sa osjetilima i pretvornicima uz pomoć industrijskih i laboratorijskih sabirnica i sučelja. Također će usvojiti kriterije odabira sistemske programske podrške, njihovog podešavanja te odabir i primjenu potrebnih programskih alata za programiranje i konfiguriranje tako nastalih složenih sustava. Pored toga usvojit će osnove projektnoga rada i dokumentiranja te organizacije i dokumentiranja programske podrške složenih mjernih sustava.

Ishodi učenja

 1. Dizajnirati mjerni i/ili upravljački sustav
 2. Organizirati sustave kao mrežu specijaliziranih uređaja
 3. Koristiti standardizirane protokole, sučelja i komponente
 4. Procijeniti i na odgovarajući način koristiti svojstva industrijskih uređaja, podsustava i metoda
 5. Definirati projektni zadatak
 6. Planirati i organizirati vođenje manjeg projekt od zamisli do ostvarenja
 7. Kritizirati i argumentirati odluke i ideje pri komunikaciji s drugim timovima čiji projekti čine cjelinu u koju pirpada i studentov projekt

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode u formi diskusijskog rješavanja problema kako bi studenti sami došli do rješenja koja se tumače na predavanjima.

Provjere znanja

Zanje se provjerava kroz računalne kvizove, usmeni ispit i kroz izradu vlastitog projekta.

Laboratorijske vježbe

Na laboratorijskim vježbama studneti stječu praktično iskustvo u radu s RS-232c sučeljem, modemima te lokalnim računalnim mrežama.

Konzultacije

Po dogovoru, uz najavu na mail.

Seminari

Studenti sami biraju mini projekt na kojem će raditi. Svi studentski projekti zajedno čine sustav "pametne" kuće. Koristeći ugrađeni mikrokontroler Arduino ili standardni PC, studenti realiziraju svoj zadatak.

Stjecanje vještina

Studenti sami definiraju svoj projektni zadatak, komentiraju projektne zadatke svojih kolega te ocjenjuju rezultate njihovih projekata. U projektnom timu svi sudjeluju na definiraju povezivanja pojedinačnih projekata u veću cjelinu.

E-učenje

Studentima su na raspolaganju skripte za sve teme predmeta, simulatori i vizualizacije, snimke svih predavanja, alati za računalnu samorpovjeru znanja te wiki projekta.

Stručni posjeti

Studentima su na raspolaganju posjeti organizacijama koje imaju složene mjerne i upravljačke sustave, kako bi u praksi vidjeli probleme koje ti sustavi rješavaju, arhitekture sustava, tehnologije kojima su izvedeni i praktične probleme u njihovom korištenju i održavanju. Studenti sami biraju koje će organizacije posjetiti od ponuđenih: Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda, Odašiljači i veze, CARNet komunikacijsko čvorište, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Hrvatska izvještajnu novinsku agenciju, Diners club i organizacije na prijedlog studenata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 50 % 10 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 40 % 50 % 40 %
Međuispit: Pismeni 50 % 15 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 10 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 50 % 15 %
Ispit: Usmeni 45 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s ciljevima predmeta. Finalno definiranje sadržaja predmeta i pojedinih modula.
 2. Upravljanje projektima - predavanje - dionici projekta i projektna dokumentacija. Projektni zadatak i primopredajni protokoli.
 3. Brainstorming o pametnoj kući i njenim podsustavima. Stvaranje podloge za individualne projekte.
 4. Industrijska komunikacijska sučelja - predavanje - RS-232c i USB.
 5. Modemi - predavanje. Tehnologije modemske komunikacije: analogni modemi, xDSL, kabelski modemi.
 6. Laboratorijske vježbe: RS-232c
 7. PSDN, OSI - predavanje.
 8. Telefonija - predavanje. Analogna i digitalna telefonija i prijenos podataka. ISDN, GSM i LEOS.
 9. Internet - predavanje - IP, TCP, UDP, DNS, preklapanje, usmjeravanje.
 10. Lokalne računalne mreže - predavanje. IEEE802.3, IEEE802.4, IEEE802.5, IEEE802.11, IEEE802.15
 11. Laboratorijske vježbe - LAN.
 12. Predavanje - Programski alati. Operacijski sustavi. Dokumentiranje softvera. Projektiranje softvera. Primjeri sustava za praćenje i vođenje procesa.
 13. Prezentacije studentskih projekata
 14. Prezentacije studentskih projekata
 15. Završno predavanje o vrstama inženjerskih poslova i odabiru odgovarajućeg zanimanja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

Curtis D. Johnson (2008.), Process Control Instrumentation Technology, Prentice Hall
Andrew S. Tanenbaum (2007.), Computer Networks, Prentice Hall
Andrew S. Tanenbaum (2006.), Operating Systems: Design and Implementation, Prentice Hall

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 169195
  Ljetni semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan