Sinteza sustava primjenom optimizacijskih postupaka

Opis predmeta

Optimizacijski postupci u sintezi sustava za obradu signala. Sinteza u frekvencijskoj i vremenskoj domeni. Numeričko projektiranje analognih i digitalnih filtara, korektora, Hilbertovih transformatora, oblikovača pulseva, derivatora i integratora. Učinkovite implementacije digitalnih sustava. Minimizacija broja operacija kao kriterij u sintezi digitalnih sustava. Projektiranje sustava čiji su koeficijenti sume potencija broja 2. Alati za projektiranje sustava: MATLAB.

Studijski programi

Izvedba

ID 154773
6 ECTS