Sustavi s diskretnim događajima

Opis predmeta

Pojam događaja i pojam sustava s diskretnim događajima, te njihova veza s kontinuiranim sustavima. Stanja sustava s diskretnim događajima. Osnove teorije grafova i metode određivanja optimalnog puta. Pojam automata i osnove jezika. Jednadžba i dijagram promjene stanja sustava. Modeliranje i simuliranje sustava s diskretnim događajima. Statičke, dinamičke i obojene Petrijeve mreže. Osnove max-plus algebre. String algebra i matrični opis sustava s diskretnim događajima. Analiza sustava s diskretnim događajima (osmotrivost, stabilnost, konflikt i zaglavljenje). Sinteza sustava s diskretnim događajima i pojam povratne veze. Upravljivost, metode upravljanja i projektiranje nadglednika (supervizora). Primjeri sustava s diskretnim događajima (prometni sustavi, skladištni prostori, automatizirane proizvodne linije, komunikacijski sustavi, računarske mreže).

Opće kompetencije

Studenti ce dobiti osnovna znanja o sustavima s diskretnim dogadjajima (SSDD), te ce se osposobiti za analizu SSDD i samostalno projektiranje (sintezu) upravljackih algoritama sustava s diskretnim dogadjajima.

Ishodi učenja

 1. prepoznati sustave s diskretnim događajima
 2. objasniti mehanizme funkcioniranja sustava s diskretnim događajima
 3. primijeniti formalne metode modeliranja sustava s diskretnim događajima
 4. analizirati strukturna svojstva sustava s diskretnim događajima primjenom Petrijevih mreža
 5. razviti algoritme upravljanja sustavima s diskretnim događajima
 6. analizirati rad sustava s diskretnim dogadjajima primjenom max-plus algebre

Oblici nastave

Auditorne vježbe

postupci rjesavanja problemskih zadataka demonstriraju se u sklopu predavanja uz aktivno sudjelovanje studenata (rješavanja zadataka na ploci)

Laboratorijske vježbe

praktična primjena stečenih znanja na laboratorijskoj maketi sustava s diskretnim događajima

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 30 %
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Napomena / komentar

Laboratorijske vježbe: student mora odraditi laboratorijske vježbe kako bi mogao pristupiti polaganju ispita. Damaće zadaće: student mora predati domaće zadaće kako bi mogao pristupiti polaganju ispita. Završni usmeni ispit: student koji nije zadovoljan ostvarenim brojem bodova kroz kontinuiranu provjeru znanja može pristupiti završnom usmenom ispitu. U tom slučaju može ostvariti/izgubiti maksimalno 15% od ukupnog broja bodova (100). Usmeni ispit: student koji nije zadovoljan ostvarenim brojem bodova na pismenom ispitu može pristupiti usmenom ispitu. U tom slučaju može ostvariti/izgubiti maksimalno 25% od ukupnog broja bodova (100).

Tjedni plan nastave

 1. pojam događaja; pojam sustava s diskretnim događajima; veza s kontinuiranim sustavima; stanja sustava s diskretnim događajima
 2. osnove teorije grafova; metode određivanja optimalnog puta
 3. automati; osnove jezika;
 4. jednadžba promjene stanja; dijagram promjene stanja; modeliranje i simuliranje sustava s diskretnim događajima; statičke Petrijeve mreže
 5. statičke Petrijeve mreže
 6. dinamičke Petrijeve mreže; obojene Petrijeve mreže; Max-plus algebra
 7. Max-plus algebra
 8. medjuispit
 9. String algebra; matrični opis sustava s diskretnim događajima
 10. matrični opis sustava s diskretnim događajima
 11. analiza sustava s diskretnim događajima; osmotrivost
 12. stabilnost; konflikt; zaglavljenje; spremnici
 13. sinteza sustava s diskretnim događajima; pojam povratne veze; upravljivost
 14. metode upravljanja; projektiranje nadglednika (supervizora); primjeri sustava s diskretnim događajima - prometni sustavi, skladištni prostori
 15. zavrsni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

C.G. Cassandras, S. Lafortune (1999.), Introduction to Discrete Event Systems, Kluwer
F. Baccelli, G. Cohen, G.J. Olsder, J.P. Quadrat (1995.), Synchroniyation and Linearity: An Algebra for Discrete Event Systems, MIT Press
S. Bogdan, F.L. Lewis, Z. Kovacic, J. Mireles (2005.), Manufacturing Systems Control Design, Springer-Verlag

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 86528
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
4 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan