Ocjenjivanje

Student može položiti ispit iz predmeta Slučajni procesi u sustavima na dva načina:

  1. putem kontinuiranih provjera, i
  2. putem ispitnog roka.

Kroz oba načina polaganja student može steći najviše 100 bodova.

Konačna ocjena na predmetu se u oba načina određuje kako je opisano u dijelu Ocjenjivanje.

Kontinuirane provjere

Studentske aktivnosti boduju se na sljedeći način:

Bodovanje za kontinuirane provjere
Aktivnost Prag Broj bodova
Domaće zadaće 50% 10
Projekt 50% 20
Međuispit 50% 30
Završni ispit 50% 40

Za polaganje predmeta kroz kontinuiranu provjeru potrebno je postići barem 50% bodova na svakoj od gore navedenih aktivnosti te barem 56 bodova sveukupno.

Ispitni rokovi

Student koji nije položio predmet kroz kontinuiranu provjeru znanja može pristupiti ispitu iz cijelog gradiva predmeta. Preduvjet za pristupanju ispitu jest najmanje 50% bodova iz projekta. Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, gdje svaki dio ispita donosi 50% bodova za konačnu ocjenu.

Bodovanje na ispitnom roku
  Prag Broj bodova
Projekt uspješno odrađen projekt
(barem 50% bodova)
-
Pismeni ispit 50% 50
Usmeni ispit 50% 50

Za polaganje predmeta kroz ispitni rok potrebno je postići barem 50% bodova iz pisanog dijela ispita, barem 50% bodova iz usmenog dijela ispita te barem 56 bodova sveukupno.

Ocjenjivanje

Studentima koji su zadovoljili uvjete za prolaz na kontinuiranoj provjeri znanja ili na ispitnom roku ocjena se određuje prema sljedećoj tablici:

Ocjenjivanje na predmetu
Ocjena Raspon bodova
izvrstan (5) 87-100
vrlo dobar (4) 75-87
dobar (3) 65-75
dovoljan (2) 56-65
nedovoljan (1) 0-56

Granični bodovi između ocjena ulaze u višu ocjenu.