Senzori, percepcija i aktuacija u robotici

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Vrste i karaketeristike senzora i aktuatora u robotici. Proprioceptivni senzori (GPS, AHRS/IMU, DVL, sila i moment, enkoderi). Perceptivni senzori (kamere i somatosenzorski sustavi, laseri, sonari). Fuzija senzora. Centralizirani i decentralizirani način fuzije. Pametna okruženja i integracija robota u pametna okruženja. Vizualna povratna veza. Načini upravljanja robotskim aktuatorima temeljeni na vizualnoj povratnoj vezi

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Jezgreni predmeti profila 2 (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Naučiti i razumjeti karakteristike senzora i aktuatora koji se koriste u robotici.
 2. Implementirati metode za prihvaćanje i obradu signala sa senzora.
 3. Primijenjivati Kalmanov i informacijski filtar u obradi signala sa senzora
 4. Znati principe centralizirane i decentralizirane fuzije senzora
 5. Shvatiti koncept pametnog okruženja i uključivanja robota u pametno okruženje.
 6. Upravljati robotom na temelju korištenja vizualne povratne veze

Oblici nastave

Predavanja

Školska ploča, Power Point prezentacija, praktične demonstracije

Laboratorij

Pet laboratorijskih vježbi

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 100 % 20 % 100 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 50 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. AHRS (IMU); DVL
 2. (en) Sila i moment
 3. Enkoderi i ostali senzori
 4. Kamera i somatoosjetilni sistem
 5. Laser, Sonar
 6. Kalmanov i informacijski filter
 7. Centralizirana fuzija senzora, Decentralizirana fuzija senzora
 8. Međuispit
 9. End-point upravljanje u otvorenoj petlji, End-point upravljanje u zatvorenoj petlji
 10. Vizualno upravljanje na temelju slike
 11. Servomehanizmi
 12. Koračni i linearni motori
 13. Biološka pozadina, umjetni mišići, svojstva
 14. Tehnologije umjetnih mišića, McKibbenov mišić
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Clarence W. de Silva, Sensors and actuators - control systems instrumentation, CRC Press, 2007.,
(.), Peter Corke, Robotics, Vision and Control - Fundamental Algorithms in MATLAB®, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.,
(.), Ernst D. Dyckmans, Dynamic Vision for Perception and Control of Motion, Springer-Verlag London, 2007.,
(.), Ming Xie, Fundamentals of Robotics - Linking Perception to Action, World Scientific Publishing Company, 2003.,

Za studente

Izvedba

ID 222656
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R3 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan