Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Skriptni jezici

Opis predmeta

Skriptni jezici predstavljaju stil programiranja koji je različit od uobičajenih programskih jezika. Njihova je namjena komponiranje programa od gotovih aplikacija - komponenti, njihovim "lijepljenjem". Time se postiže viša razina programiranja i brži razvoj aplikacija. U okviru predmeta studenti se upoznaju s osobinama i područjima primjene skriptnih jezika. Detaljnije se obrađuje programiranje u okviru ljuske operacijskog sustava, korištenje regularnih izraza, te temeljni Unix alati. Studenti se upoznaju i s osnovama programskih jezika Perl i Python.

Opće kompetencije

Studenti se upoznaju s temeljnim konceptima programiranja u skriptnim jezicima. Upoznat će se s osnovama nekoliko popularnih skriptnih jezika (UNIX ljuska, Perl, Phyton), te s njihovim tipičnim primjenama.

Ishodi učenja

 1. definirati skriptne jezike i navesti njihova svojstva
 2. odabrati programski jezik i alate prikladne za dani problem
 3. napisati i primijeniti jednostavnije bash skripte
 4. napisati i primijeniti jednostavnije Perl skripte
 5. napisati i primijeniti jednostavnije Python programe
 6. analizirati i prilagoditi jednostavnije bash, Perl i Python skripte

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u dva ciklusa (7 + 6 tjedana), 2 sata tjedno.

Provjere znanja

Međuispit će se održati nakon prvog ciklusa predavanja, završni ispit nakon drugog ciklusa predavanja. Studenti također mogu pristupiti redovnim ispitnim rokovima.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe će se održati u 3 ciklusa, svaki s opterećenjem od 5 sati.

Stjecanje vještina

Pisanje skripti u ljusci bash, programiranje u programskim jezicima Perl i Python, traženje i ispravljanje pogrešaka u kodu.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Studenti samostalno rješavaju programske zadatke kao pripremu za laboratorijske vježbe.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 50 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 30 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod – osobine i područja primjene skriptnih jezika.
 2. Sučelje prema operacijskom sustavu.
 3. Programiranje u okviru ljuske operacijskog sustava.
 4. Osnovni Unix alati. Regularni izrazi.
 5. Uvod u programski jezik Perl. Skalarni tipovi podataka.
 6. Liste i polja u Perlu. Asocijativna polja.
 7. Potprogrami. Datoteke.
 8. Međuispit.
 9. Regularni izrazi u Perlu. Obrada tekstnih podataka. Programi u naredbenom retku.
 10. Uvod u programski jezik Python. Osnovni tipovi podataka
 11. Operacije nad znakovnim nizovima. Metode znakovnih nizova. Liste.
 12. Rječnici. Datoteke. Naredbe i programski konstrukti u Pythonu.
 13. Funkcije, moduli, prostori imena.
 14. Objektno orijentirano programiranje u Pythonu.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Stephen Kochan, Patrick Wood (2003.), Unix Shell Programming, 3rd edition, Sams
Randal L. Schwartz, Tom Phoenix, brian d foy (2008.), Learning Perl, 5th Edition, O'Reilly
Mark Lutz (2009.), Learning Python, 4th Edition, O'Reilly
Kalafatić, Zoran; Pošćić, Antonio; Šegvić, Siniša; Šribar, Julijan (2016.), Python za znatiželjne, Element, Zagreb

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 86526
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan