Signali i sustavi

Ishodi učenja

 1. Klasificirati signale
 2. Objasniti i primjeniti testove na nepoznate sustave sa svrhom klasifikacije sustava u poznate kategorije
 3. Usporediti i interpretirati svojstva Fourierove, Laplaceove i Z transformacije
 4. Izračunati odziv LTI vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih sustava u vremenskoj domeni
 5. Izračunati odziv LTI vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih sustava pomoću Laplaceove i Z transformacije
 6. Analizirati prijenosne funkcije i frekvencijske karakteristike sustava te objasniti svojstva sustava
 7. Analizirati MIMO sustave opisane s jednadžbama stanja
 8. Analizirati i implementirati linearne sustave koristeći blok dijagrame
 9. Objasniti vezu između kontinuiranih i diskretnih signala i sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se drže na hrvatskom jeziku i njihovo pohađanje je obavezno.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe drže se svaki tjedan i u njihovom terminu rješavaju se ispitni zadaci.

Mješovito e-učenje

Studentima su na Moodle sustavu dostupni kvizovi za samoprovjeru znanja kojima mogu pristupati bez ograničenja i zadaci za domaću zadaću.

Samostalni zadaci

Studentima su dostupni brojni riješeni zadaci za vježbu i zadaci iz starih ispita.

Laboratorij

Na kolegiju se drži šest laboratorijskih vježbi i njihovo polaganje je preduvjet za polaganje kolegija.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 6 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 4 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 51 % 100 %
Ispit: Usmeni 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija signala i sustava. Klasifikacija signala i sustava.
 2. Parametri signala i sustava. Modeliranje signala i sustava.
 3. Vremenski kontinuirani Fourierovi redovi (CTFS).
 4. Vremenski kontinuirana Fourierova transformacija (CTFT).
 5. Vremenski diskretan Fourierov red (DTFS).
 6. Vremenski diskretna Fourierova transformacija (DTFT).
 7. Nyquistova frekvencija. Aliasing u vremenakoj i frekvencijskoj domeni.
 8. Interpolacija. Dimenzionalnost signala. Međuispit.
 9. Impulsni odziv LVS sustava.
 10. Konvolucijski zbroj i integral.
 11. Linearni diferencijalni i diferencijski sustavi.
 12. Definicija, sličnosti s Laplaceovom transformacijom. Svojstva.
 13. Prijenosna funkcija. Primjena u rješavanju odziva LVS sustava.
 14. Direktna. Kaskadna.
 15. Paralelna. Transformacija varijabli stanja. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(4. semestar)
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Literatura

Branko Jeren (2017.), Signali i sustavi, FER
T. Petković, B. Jeren i ostali (2004.), Signali i sustavi zbirka zadataka, FER, elektroničko izdanje
B. P. Lathi (2004.), Linear Systems and Signals, Oxford University Press
A.V. Oppenheim and A.S. Willsky, with S.H. Nawab (1997.), Signals and Systems, Prentice-Hall
E.A.Lee, P.Varaiya (2011.), Structure and Interpretation of Signals and Systems, Second Edition, LeeVaraiya.org

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183429
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
18 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
51 dovoljan