Signali i sustavi

Ishodi učenja

 1. Klasificirati signale
 2. Objasniti i primjeniti testove na nepoznate sustave sa svrhom klasifikacije sustava u poznate kategorije
 3. Usporediti i interpretirati svojstva Fourierove, Laplaceove i Z transformacije
 4. Izračunati odziv LTI vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih sustava u vremenskoj domeni
 5. Izračunati odziv LTI vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih sustava pomoću Laplaceove i Z transformacije
 6. Analizirati prijenosne funkcije i frekvencijske karakteristike sustava te objasniti svojstva sustava
 7. Analizirati MIMO sustave opisane s jednadžbama stanja
 8. Analizirati i implementirati linearne sustave koristeći blok dijagrame
 9. Objasniti vezu između kontinuiranih i diskretnih signala i sustava

Oblici nastave

Predavanja

-

Auditorne vježbe

-

Mješovito e-učenje

-

Samostalni zadaci

-

Laboratorij

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 6 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 4 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 51 % 100 %
Ispit: Usmeni 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija signala i sustava, Klasifikacija signala i sustava
 2. Parametri signala i sustava, Modeliranje signala i sustava
 3. Vremenski kontinuirani Fourierovi redovi (CTFS)
 4. Vremenski kontinuirana Fourierova transformacija (CTFT)
 5. Vremenski diskretan Fourierov red (DTFS)
 6. Vremenski diskretna Fourierova transformacija (DTFT)
 7. Nyquistova frekvencija, Aliasing u vremenakoj i frekvencijskoj domeni
 8. Interpolacija, Dimenzionalnost signala, Međuispit
 9. Impulsni odziv LVS sustava
 10. Konvolucijski zbroj i integral
 11. Linearni diferencijalni i diferencijski sustavi
 12. Definicija, sličnosti s Laplaceovom transformacijom, Svojstva
 13. Prijenosna funkcija, Primjena u rješavanju odziva LVS sustava
 14. Direktna, Kaskadna
 15. Paralelna, Transformacija varijabli stanja, Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(4. semestar)

Literatura

Branko Jeren (2017.), Signali i sustavi, FER
T. Petković, B. Jeren i ostali (2004.), Signali i sustavi zbirka zadataka, FER, elektroničko izdanje
B. P. Lathi (2004.), Linear Systems and Signals, Oxford University Press
A.V. Oppenheim and A.S. Willsky, with S.H. Nawab (1997.), Signals and Systems, Prentice-Hall
E.A.Lee, P.Varaiya (2011.), Structure and Interpretation of Signals and Systems, Second Edition, LeeVaraiya.org

Izvedba

ID 183429
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
18 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan